Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zmiana treści umowy oddania nieruchomości (stanowiącej własność Miasta Gliwice) w użytkowanie wieczyste (np. zmiana terminu zabudowy nieruchomości, zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości)

Zmiana treści umowy oddania nieruchomości (stanowiącej własność Miasta Gliwice) w użytkowanie wieczyste (np. zmiana terminu zabudowy nieruchomości, zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości)

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zmiana treści umowy oddania nieruchomości (stanowiącej własność Miasta Gliwice) w użytkowanie wieczyste (np. zmiana terminu zabudowy nieruchomości, zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości)

Co powinienem wiedzieć?

Zmiana treści umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste odbywa się na wniosek zainteresowanego (użytkownika wieczystego).

 • W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy, zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste.
 • Jeżeli sposób zagospodarowania nieruchomości gruntowej polega na jej zabudowie, ustala się termin rozpoczęcia lub termin zakończenia zabudowy.
 • Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
 • Termin może być przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego, jeżeli nie mógł być dotrzymany z przyczyn niezależnych od użytkownika.
 • W razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej, właściwy organ może wyznaczyć termin dodatkowy.
 • W przypadku niedotrzymania terminów, mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Odpowiedzialnym za usługę zmiany treści umowy oddania nieruchomości  w użytkowanie wieczyste jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o zmianę treści umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste składa użytkownik wieczysty, w związku z niedotrzymaniem przez niego postanowień umownych. 

W przypadku zmiany terminów zabudowy nieruchomości, wniosek należy złożyć minimum na 2 miesiące przed upływem tych terminów.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Maksymalnie 2 miesiące.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Warunki wszczęcia czynności mających na celu zmianę treści umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste:

 1. Złożenie wniosku przez zainteresowanego wraz z wyjaśnieniem przyczyn niedotrzymania umownych terminów lub innych warunków.
 2. We wniosku należy określić terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji umownego celu.
 3. Załącznikami do wniosku są:
 • kopia umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste (oryginał do wglądu),
 • ewentualnie kopia aktu notarialnego przenoszącego prawo użytkowania wieczystego na inną osobę (oryginał do wglądu).
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wnioskodawca ponosi koszty notarialne i koszty sądowe związane ze zmianą wpisów w księdze wieczystej.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Złożyć wniosek wraz z załącznikami w Biurze Podawczym.

Krok 2
Podpisać protokół do porozumienia w przypadku wyrażenia zgody przez właściwy organ na zmianę treści umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Krok 3
Ustalić termin aktu notarialnego.

Krok 4
Podpisać akt notarialny.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A
parter, pok. 17, tel. 32-338-64-08
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Zmiana treści umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm).

 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

GN - Użytkowanie wieczyste

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

GN.23/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMagdalena Muszyńska
Data wytworzenia informacji2020-07-24 06:49:34
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 06:49:34
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 06:49:34