Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Wydział:

Wydział Środowiska

Co powinienem wiedzieć?

Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne, mogąca negatywnie oddziaływać na  środowisko, podlega zgłoszeniu organowi  ochrony środowiska. Kwalifikacji dokonuje prowadzący instalację w oparciu o wykaz instalacji zawarty w §2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510).

W związku z powyższym obowiązkiem zgłoszenia objęte są:

 1. stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;
 2. instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Obowiązku zgłaszania nie stosuje się do:

 1. instalacji laboratoryjnych;
 2. instalacji użytkowanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub organy właściwe w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa, których działalność wiąże się bezpośrednio z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
 3. instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przez okres nie dłuższy niż 90 dni:

a) zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w okresie ważności zagranicznego dokumentu uprawniającego do używania urządzeń radiowych,
b) w miejscu innym niż stała lokalizacja.

Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne są objęte obowiązkiem zgłaszania od 1 stycznia 2011 r. W przypadku instalacji przekazanych do użytkowania przed dniem 28 lipca 2005 r. obowiązek zgłaszania wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji, jednak w przypadku gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązany zgłosić ją w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlegająca zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, powinno zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 5. wielkość i rodzaj emisji;
 6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
 8. sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może wnieść sprzeciw w drodze decyzji.

Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

 1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji;
 2. zakończeniu eksploatacji instalacji
 3. zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 i 2b albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c; ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Prowadzący instalację jest obowiązany dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, albo od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa
w ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Kto może załatwić sprawę?

Prowadzący instalację wymagającą zgłoszenia (lub upoważniona przez niego osoba).

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 30 dni zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko powinno spełniać wymagania określone w art. 152 ust 2 -6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, ze zm.) i zawierać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5) wielkość i rodzaj emisji;
6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
8) sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1 lub 2.

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (otrzymany w opłatomacie, banku lub wydrukowany z Internetu).
 2. W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy i potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za zgłoszenie instalacji wynosi 120 zł.
Opłaty skarbowej należy dokonać przed złożeniem wniosku.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze budynku urzędu przy ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką, lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
 

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata skarbowa za zgłoszenie instalacji:
120 zł Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne powinny spełniać wymagania określane w art. 152 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, ze zm.).

Krok 2
Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Podawczym – Biura Obsługi Interesantów, w sekretariacie Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub przesłać elektronicznie przez platformę ePUAP.

Krok 3
Zgłoszenie zostaje przez organ przyjęte,  jeżeli w ciągu 30 dni  od doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie uwag lub sprzeciwu w drodze decyzji.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

W godzinach pracy Urzędu
Pokój 328, III piętro
Tel. 32-238-54-45
Adres e-mail: sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Zgłoszenie można wysłać pocztą.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
 4. Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie Skarbowej część I pkt.13
 5. Art. 64 ust. 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji, dokonującemu zgłoszenia/prowadzącemu instalację przysługuje prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

SR – Promieniowanie

Numer karty

ŚR.17/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćSandra Paszula-Wawrzyczek
Data wytworzenia informacji2020-07-28 13:01:53
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 13:01:53
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja linkuAnna Imbiorska23-04-2024 10:19:01
2Aktualizacja metryczkiAlicja Białorucka30-11-2023 15:07:25
3Zmiany w dokumencieAlicja Białorucka30-11-2023 15:07:25
4aktualizacja przepisówAlicja Białorucka14-08-2023 08:34:17
5Aktualizacja kart usług -zlecono korespondencją SODKrystyna Kasprzyk07-07-2023 08:50:10
6aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:02:49
7Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 13:01:53