Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Wydział:

Wydział Usług Komunalnych

Co powinienem wiedzieć?

O zezwolenie ubiega się przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia lub wysłać dokumenty pocztą.

Szczegółowe informacje o opłacie skarbowej za pełnomocnictwo znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zezwolenie wydawane jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku; termin ten może zostać wydłużony w przypadku gdy złożony wniosek jest niekompletny.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udzielnie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie, o którym mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

 • przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną,

 • ksero dowodów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych,

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia, a jeśli ustanowiono pełnomocnika również za pełnomocnictwo.

 1. Wzór pełnomocnictwa
  - jeżeli sprawę załatwia osoba upoważniona.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 107 zł

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy przygotować wymagane dokumenty.

Krok 2
Wypełnić wniosek.

Krok 3
Uiścić wymagane opłaty.

Krok 4
Złożyć wniosek wraz z załącznikami.

Krok 5
Odebrać zezwolenie.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

pokój 376 (III piętro) Wydział Usług Komunalnych,
Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21
tel. 32-238-54-22, 32 239-13-25
faks 32 238-55-80
e-mail: uk@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawę można załatwić bez konieczności przychodzenia od urzędu, w tym przypadku należy wymagane dokumenty wraz z wnioskiem przesłać pocztą, zezwolenie zostanie wysłane wnioskodawcy tą samą drogą.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
 2. Uchwała XXXII/607/2013 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Gliwice.
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
 6. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 7. Ustawa o opłacie skarbowej.
   

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

UK - Zbiorniki bezodpływowe i transport nieczystości ciekłych

Numer karty

UK.14/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariola Pendziałek
Data wytworzenia informacji2020-07-29 09:03:40
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 09:03:40
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuAlicja Białorucka07-12-2023 09:08:46
2Zmiana nazwy karty, korekta treściAlicja Białorucka07-12-2023 09:08:46
3aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 08:56:28
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 09:03:40