Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych

Co powinienem wiedzieć?

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych jest wydawane na wniosek prowadzącego instalację. Zezwolenie wydaje organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony. Na wniosek prowadzącego instalację zezwoleniem można objąć emisję z jednej lub więcej instalacji położonych na terenie jednego zakładu.

Kto może załatwić sprawę?

O wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych występuje prowadzący instalację lub upoważniona przez niego osoba.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawane jest zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych bądź decyzja administracyjna o odmowie udzielenia ww. zezwolenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego). Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek  o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych powinien być opracowany zgodnie z art. 53 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 589)  i zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu miejsca zamieszkania albo adresu siedziby;
  2. adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja;
  3. informację o tytule prawnym do instalacji;
  4. informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;
  5. informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji;
  6. określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem.

      Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

 • kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada;
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 • plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art.12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej ,,planem monitorowania wielkości emisji”, wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie;
 • plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012.;
 • W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
  • dokumenty, o których mowa w art.53 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
  • dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o        których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
  • plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych - 82 zł

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za zezwolenie do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji:
82 zł Opłata za wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek  wraz z  wymaganym  załącznikiem należy złożyć w Biurze Podawczym-Biura Obsługi  Interesantów, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub  przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 2
Odbiór zezwolenia (wydanego w formie decyzji administracyjnej) może nastąpić  bezpośrednio  u osoby prowadzącej sprawę  lub  zostanie wysłane na adres wnioskodawcy.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 326, III piętro
Tel. 032 239-12-78
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek z załącznikami można wysłać pocztą.
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 2. Informacje o opłatach skarbowych zgodnie z zał. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. część III pkt 44 podpunkt 2

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Ministra Klimatu i Środowiska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 

Kategoria sprawy:

SR – Powietrze

Wydział:

Wydział Środowiska

Numer karty

ŚR.32/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Setnik
Data wytworzenia informacji2020-07-28 12:30:32
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 12:30:32
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja przepisówAlicja Białorucka14-08-2023 08:38:46
2Zmiany w dokumencieAlicja Białorucka14-08-2023 08:38:46
3Aktualizacja treści w punkcie dotyczącym trybu odwoławczegoAnna Imbiorska11-07-2023 11:49:34
4Aktualizacja publikatora podstawy prawnej oraz trybu odwoławczegoAnna Imbiorska11-07-2023 11:48:33
5aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:05:37
6Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 12:30:32