Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym /tzw. ślub konkordatowy/

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym /tzw. ślub konkordatowy/

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym /tzw. ślub konkordatowy/

Co powinienem wiedzieć?

Osoby planujące zawrzeć związek małżeński tzw. ślub konkordatowy winny wystąpić o wydanie następującego dokumentu: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Podstawą wydania w/w zaświadczenia jest złożenie zapewnienia o braku jakichkolwiek przeszkód prawnych wyłączających zawarcie związku małżeńskiego – ważne 6 miesięcy.

Wniosek  o wydanie  takiego zaświadczenia składają  osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński (nupturienci) w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wydania. Opłatę skarbową wnosi się wraz z wnioskiem. Wpłaty należy dokonać na konto tego urzędu w którym  będzie  sporządzony  akt małżeństwa (miejsca zwarcia małżeństwa).

 1. Każdy z nupturientów (osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo)  może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa; małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.
 2. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem przeczytaj opis usługi -> Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem
   

Kto może załatwić sprawę?

- Kobieta: ukończone 18 lat /w przypadku nie ukończenia 18 lat, za zgodą sądu opiekuńczego jeśli kobieta ukończyła 16 lat/,

- Mężczyzna ukończone 18 lat.

Wniosek o wydanie zaświadczenia składają osoby zainteresowane – osobiście w dowolnym USC.

Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia  - pod warunkiem że pełnomocnik składa  zapewnienia stron, czyli zapewnienia podpisane w obecności innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub w polskim konsulacie dla przebywających za granicą. Pełnomocnictwo pisemne. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 7 dni jeśli wydanie zaświadczenia oparte jest na aktach znajdujących się w tut. USC, do 10 dni jeśli wydanie zaświadczenia uwarunkowane jest wydobyciem aktu stanu cywilnego z innego USC, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego
 2. Dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport).
 3. Nieletnie kobiety: prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 4. Gdy jedna ze stron jest cudzoziemcem - patrz usługa -> zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem (wymagane są te same dokumenty).
 5. Dowód opłaty skarbowej uiszczonej na konto właściwego usc (miejsca zawarcia małżeństwa).
 6. Wzór pełnomocnictwa
  (do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego którego załącznikiem są  spisane   zapewnienia, można ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnictwo pisemne.
  Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia  - pod warunkiem że pełnomocnik składa zapewnienia stron spisane w innym usc w kraju  lub polskim konsulacie.  Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.)
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

- Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.
Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem.

W przypadku  jeżeli  małżeństwo jest zawierane poza Gliwicami – należy wnieść opłatę na konto urzędu gdzie będzie sporządzony akt małżeństwa.

W przypadku jeżeli ślub jest zawierany na terenie Gliwic:

Wpłat dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21). Płatności można dokonywać zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką lub przelewem  na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21). Płatności można dokonywać zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką lub przelewem  na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierające skutki w prawie cywilnym tzw. ślub konkordatowy:
84 zł Za sporządzenie aktu małżeństwa
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić  wniosek o wydanie  zaświadczenia  stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Zgłosić się do USC.

Krok 4
Wnieść opłatę skarbową.

Krok 5
Złożyć dokumenty na stanowisku – Rejestracji Małżeństw.

Krok 6
Złożyć pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w usc.  

Krok 7
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które strony składają w urzędzie parafialnym.

Krok 8
Rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik usc właściwy ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa, na podstawie zaświadczenia przekazanego prze duchownego w ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa. Niezachowanie tego terminu powoduje, że akt małżeństwa nie zostanie sporządzony w usc.

Krok 9
Odbiór 1 odpisu aktu małżeństwa w USC.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Gliwicach
(parter ul. Zwycięstwa 21)

Tel. 32-238-54-54 lub  32-239-12-88. 
Fax: 32-239-13-48
usc@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Uzyskanie żądanego zaświadczenia wiąże się z osobistym przybyciem do usc osób  zainteresowanych. Złożeniu zapewnień o nieistnieniu okoliczności do zawarcia małżeństwa i wyborze nazwisk noszonych po wstąpieniu w związek małżeński.

Nie mogący przybyć do właściwego USC mogą złożyć zapewnienia w innym USC w kraju a przebywający za granicą w polskim konsulacie.

Natomiast do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego którego załącznikiem są  spisane   zapewnienia, można ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnictwo pisemne.
Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia  - pod warunkiem że pełnomocnik składa zapewnienia stron spisane w innym usc w kraju  lub polskim konsulacie.  Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju (wzór pełnomocnictwa do pobrania wyżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  tj. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1378)
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy tj. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. (Dz.U. z 2023 r. poz.775 z późn. zm)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tj. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego z dnia 9 lutego 2015 r. tj. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1904)
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę usc, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Tożsamość administratora
Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Prezydent Miasta w Gliwicach, mający siedzibę w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl lub formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt albo pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego - Prezydentem Miasta w Gliwicach można się skontaktować poprzez adres email usc@um.gliwice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Prezydent Miasta w Gliwicach wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email iod@um.gliwice.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka
 • sporządzenia aktu małżeństwa
 • sporządzenia aktu zgonu
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego
 • dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach
 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie
 • wydania dokumentów z akt zbiorowych
 • zameldowania
 • nadania numeru PESEL.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Odbiorcy danych
Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Okres przechowywania danych
Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego
przechowuje przez okres:

 1. 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
 2. 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.

Źródło pochodzenia danych osobowych
Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;
 • kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Kategoria sprawy:

USC – Małżeństwo

Wydział:

Urząd Stanu Cywilnego

Numer karty

USC.14/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIwona Ciosek, Sylwia Szewioła
Data wytworzenia informacji2020-07-29 11:14:24
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 11:14:24
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska26-07-2023 15:21:40
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 09:48:57
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 11:14:24