Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej lub jej zmiany w formie dodatku

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej lub jej zmiany w formie dodatku

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej lub jej zmiany w formie dodatku

Co powinienem wiedzieć?

Niniejsza procedura dotyczy dokumentacji geologicznej lub jej zmian (w formie dodatku) w zakresie:

 • złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,
 • ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,
 • badań geologiczno - inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,
 • odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h,
 • warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.

W przypadku stwierdzenia istotnych różnic między dokumentacją geologiczną, a stanem rzeczywistym, w tym warunkami zagospodarowania wód podziemnych, właściwy organ administracji geologicznej może, w drodze decyzji, nakazać zmianę dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby - wykonanie dodatkowych prac geologicznych. Decyzja ta określa termin przedłożenia dodatku do dokumentacji geologicznej. W razie potrzeby decyzja nakazująca wykonanie dodatkowych prac geologicznych zastępuje koncesję albo projekt robót geologicznych.

Kto może załatwić sprawę?

Inwestor występujący o zatwierdzenie projektu robót geologicznych lub upoważniona przez niego osoba.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od urzędu.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej lub jej zmiany w formie dodatku
 2. 4 egzemplarze dokumentacji (wersja papierowa i elektroniczna)
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Informacja o wymaganych opłatach skarbowych (opłatę skarbową należy uiścić przed złożeniem wniosku):
Opłata za wydanie decyzji - 10 zł

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach mieszczących się w siedzibie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji:
10 zł Opłata skarbowa za zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym - Biura Obsługi Interesantów, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 330, - IIIp.
Tel. 32-238-56-79
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów można przesłać pocztą.
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa prawo geologiczne i górnicze
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w Gliwicach w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Kategoria sprawy:

SR – Geologia

Wydział:

Wydział Środowiska

Numer karty

ŚR.25/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Dolińska - Szeląg
Data wytworzenia informacji2020-07-28 10:45:09
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 10:45:09
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska07-02-2024 11:50:42
2aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka14-08-2023 09:07:17
3Aktualizacja kart usług -zlecono korespondencją SODKrystyna Kasprzyk07-07-2023 08:17:54
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:13:11
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 10:45:09