Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zaświadczenie o pełnym lub częściowym odpisie danych przetwarzanych w rejestrze PESEL/mieszkańców

Zaświadczenie o pełnym lub częściowym odpisie danych przetwarzanych w rejestrze PESEL/mieszkańców

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze PESEL/mieszkańców.

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Co powinienem wiedzieć?

Osoba, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL/mieszkańców może otrzymać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze PESEL/mieszkańców, po złożeniu wniosku:

 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym.

Osoba, której dane przetwarzane są w rejestrze PESEL, może samodzielne pobrać z rejestru PESEL informację o swoim adresie zameldowania, przy użyciu usługi elektronicznej dostępnej pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/pobierz-dokument-o-zameldowaniu, po uwierzytelnieniu tej osoby kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym.

Informacja o adresie zameldowania pobrana w ten sposób opatrywana jest kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji i jest wolna od opłaty skarbowej oraz zawiera następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • adres zameldowania na pobyt stały albo czasowy,
 • datę upływu deklarowanego terminu pobytu czasowego.

Kto może załatwić sprawę?

Uzyskać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze PESEL/mieszkańców może:

 • Osoba zainteresowana – osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną,
 • Pełnomocnik – składający pełnomocnictwo w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki – przy zgłoszeniu na stanowisku obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich.

Uwaga!
W przypadku byłych mieszkańców lub braku żądanych danych w rejestrze PESEL/mieszkańców albo wniosku składanego za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną, w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku o wydanie zaświadczenia. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w rejestrze PESEL/mieszkańców
2. Dowód osobisty lub paszport, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości – do wglądu.
3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
4. Pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
5. Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika – do wglądu – w przypadku jego ustanowienia, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Uwaga!
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Uwaga!
Zwolnione z tej opłaty są między innymi osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Uwaga!
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek – patrz -> opis usługi

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty: Opłata z tytułu wydawanych zaświadczeń:

17 zł Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy

Opłata alternatywna:
17 zł Z tytułu pełnomocnictwa - Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok.1
Dokonać opłaty skarbowej w opłatomacie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów (parter budynku) lub wykonać opłatę przez bankowość internetową, a następnie zrobić wydruk z dokonanej transakcji.

Krok.2
Skompletować wymagane załączniki - opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok.3
Złożyć dokumenty w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice albo dostarczyć drogą elektroniczną.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:
https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Uwaga!
W przypadku składania wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wniosek oraz niezbędne załączniki należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Krok.4
Otrzymać zaświadczenie.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.

Telefony:

 •    Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 •    Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich:

            (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.
            E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Uwaga!
W przypadku składania wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wniosek oraz niezbędne załączniki należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Istnieje również możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 736).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczania o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Wojewody Śląskiego. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

SO - Sprawy meldunkowe

Numer karty

SO.80/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2021-10-12 10:36:42
Informację wprowadził do BIPDorota Rynkiewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2021-10-12 10:36:42
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka07-06-2024 09:58:25
2Zmiana publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka07-06-2024 09:57:57
3Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka24-04-2024 08:46:16
4Aktualizacja kartyAlicja Białorucka27-12-2023 11:29:54
5Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:45:01
6Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz29-05-2023 08:19:01
7Aktualizacja druku pełnomocnictwaAnna Imbiorska14-04-2023 08:30:13
8AAnna Imbiorska14-04-2023 08:28:16
9Zaktualizowano podstawę prawną (publikator Dziennik Ustaw);Dorota Rynkiewicz14-03-2023 14:28:27
10Zmiana w punkcie Czy można załatwić sprawę elektronicznie?Dorota Rynkiewicz14-03-2023 14:23:10
11Zaktualizowano podstawę prawną (publikator Dziennik Ustaw);Dorota Rynkiewicz14-03-2023 14:09:29
12Zmiana w punkcie Czy można załatwić sprawę elektronicznie?Dorota Rynkiewicz14-03-2023 13:56:17
13Zaktualizowano podstawę prawną (publikator Dziennik Ustaw);Dorota Rynkiewicz14-03-2023 13:52:01
14Zmiana w punkcie Czy można załatwić sprawę elektronicznie?Dorota Rynkiewicz14-03-2023 13:32:40
15Zaktualizowano podstawę prawną (publikator Dziennik Ustaw);Dorota Rynkiewicz14-03-2023 11:14:06
16aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 08:16:33
17Zmiana treści informacji dot. bezpieczeństwa danych osobowychKrystyna Kasprzyk17-02-2023 12:25:49
18ZmianaDorota Rynkiewicz17-02-2023 11:34:06
19Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska19-10-2021 12:54:40
20Zmiana opisu dokumentuDorota Rynkiewicz14-10-2021 10:52:56
21Utworzenie dokumentuDorota Rynkiewicz12-10-2021 10:36:42