Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zaświadczenie na potrzeby własne

Zaświadczenie na potrzeby własne

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Zaświadczenie na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne (osób, rzeczy) - wydanie

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Co powinienem wiedzieć?

O wydanie zaświadczenia może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) prowadzący niezarobkowy transport drogowy rzeczy pojazdami o d.m.c. powyżej 3,5 t oraz osób wykonywany pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą, posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie miasta Gliwice.

Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), na czas nieokreślony.

Zwolnienia z konieczności załatwienia sprawy występują w przypadku przewozów drogowych wykonywanych:

 • w ramach powszechnych usług pocztowych,
 • przez podmioty niebędące przedsiębiorcami z tym, że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2023, poz. 208 z późn. zm.).

Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

 1. pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
 2. przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
 3. w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
 4. nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych;
   

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców / zatrudnieniu kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym
  Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców/zatrudnieniu kierowców
 3. Aktualny wykaz pojazdów
  Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
  a) markę, typ
  b) rodzaj/przeznaczenie
  c) numer rejestracyjny
  d) numer VIN
  e) wskazanie tytułu prawnego dysponowania pojazdem
 4. Pełnomocnictwo KM - pełnomocnictwo udzielone przez mocodawcę (jeżeli dotyczy).
 5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie przedmiotowego zaświadczenia (patrz. pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?") najpóźniej przy odbiorze dokumentu.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.

Za wydanie wypisu z ww. zaświadczenia dla każdego pojazdu pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.

Przykład: Opłata za wydanie ww. zaświadczenia do którego zostanie zgłoszony jeden pojazd o DMC pow. 3,5 t (w tym zespół pojazdów o DMC pow. 3,5 t wyniesie 600 zł. Kolejno dla dwóch zgłoszonych pojazdów 700 zł, dla trzech 800 zł).

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć przy odbiorze zaświadczenia.

Powyższej opłaty dokonać można za pomocą:

 • platformy internetowej, za pośrednictwem strony internetowej: gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Powyższej opłaty dokonać można za pomocą:

 • opłatomatu (zlokalizowanego w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiającego dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • platformy internetowej, za pośrednictwem strony internetowej: gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za zaświadczenie na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne (osób, rzeczy) - wydanie:
500 zł Opłata za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony
100 zł Opłata za wydanie wypisu z ww. zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 321 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Komplet dokumentów może zostać przesłany drogą pocztową.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link 
- Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Krok 5
Uiścić opłatę

Krok 6
W przypadku odbioru zaświadczenia przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 321, III piętro
Telefon: 32-238-54-94
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów przesłany może zostać drogą pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.);
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);
 5. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1220);
 6. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111);
 7. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania lub ogłoszenia stronie.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

KM - Zaświadczenie na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne (osób, rzeczy)

Numer karty

KM.124/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-08-20 06:48:32
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-20 06:48:32
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka08-12-2023 13:54:38
2Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 09:25:39
3Aktualizacja publikatorów ustawKrystyna Kasprzyk20-04-2023 10:45:56
4Aktualizacja podstaw prawnychDorota Rynkiewicz22-03-2023 15:22:57
5aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 14:06:45
6Zmiana opisu dokumentuSylwia Niklewicz20-08-2020 06:49:10
7Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz20-08-2020 06:48:32