Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zaświadczenie meldunkowe

Zaświadczenie meldunkowe

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Zaświadczenie meldunkowe z rejestru mieszkańców

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Co powinienem wiedzieć?

Otrzymać zaświadczenie z rejestru mieszkańców może każda osoba, która jest lub była zameldowana na terenie miasta Gliwice na pobyt stały lub czasowy.

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się na piśmie utrwalonym w postaci:

 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link: Pismo ogólne
 

Kto może załatwić sprawę?

Uzyskać zaświadczenie z rejestru mieszkańców może:

 • Osoba zainteresowana – osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną,
 • Pełnomocnik – składający pełnomocnictwo w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich.

Uwaga!
W przypadku byłych mieszkańców lub wniosku składanego za pośrednictwem operatora pocztowego albo drogą elektroniczną, w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku o wydanie zaświadczenia. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
 2. Dowód osobisty lub paszport, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości – do wglądu.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – do wglądu – w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o wydanie zaświadczenia o osobach zameldowanych w danym lokalu lub o zaświadczenie, że w danym lokalu nikt nie jest zameldowany.

Uwaga!
Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności:

 • umowa cywilno-prawna,
 • wypis z księgi wieczystej,
 • decyzja administracyjna,
 • orzeczenie sądu.
   
 1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
 2. Pełnomocnictwo –  jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 3. Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika – do wglądu – w przypadku jego ustanowienia, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Uwaga!
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Uwaga!
Zwolnione z tej opłaty są między innymi osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Uwaga!
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek – patrz -> opis usługi

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata z tytułu wydawanych zaświadczeń:
17 zł Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy
Opłata alternatywna:
17 zł Z tytułu pełnomocnictwa - Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Dokonać opłaty skarbowej w opłatomacie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów (parter budynku) lub wykonać opłatę przez bankowość internetową, a następnie zrobić wydruk z dokonanej transakcji.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki - opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3
Złożyć dokumenty w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice albo dostarczyć drogą elektroniczną.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link: Pismo ogólne

Uwaga! W przypadku składania wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wniosek oraz niezbędne załączniki należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Krok 4
Otrzymać zaświadczenie.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.

Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich:
  (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.

E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:  Pismo ogólne

Uwaga!
W przypadku składania wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wniosek oraz niezbędne załączniki należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Istnieje również możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 736).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczania o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Wojewody Śląskiego. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Kategoria sprawy:

SO - Sprawy meldunkowe

Numer karty

SO.62/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-28 06:38:46
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 06:38:46
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka24-04-2024 08:52:20
2Aktualizacja kartyAlicja Białorucka27-12-2023 11:40:19
3Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:46:56
4Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz29-05-2023 08:21:08
5Aktualizacja druku pełnomocnictwaAnna Imbiorska14-04-2023 08:25:34
6dokonano "pogrubienia" w treściAnna Imbiorska09-03-2023 13:11:00
7aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska09-03-2023 13:07:56
8dokonano "pogrubienia" w treściAnna Imbiorska09-03-2023 13:07:08
9aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska09-03-2023 13:03:44
10dokonano "pogrubienia" w treściAnna Imbiorska09-03-2023 13:02:12
11aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska09-03-2023 12:50:52
12aAnna Imbiorska09-03-2023 12:50:43
13aktualizacja treści w punkcie jak załatwić sprawęAnna Imbiorska09-03-2023 12:37:15
14aktualizacja w części dotyczącej wymaganych dokumentówAnna Imbiorska09-03-2023 11:50:14
15aktualizacja treści w punkcie kto może załatwić sprawęAnna Imbiorska09-03-2023 11:41:30
16podlinkowanie pisma ogólnegoAnna Imbiorska09-03-2023 11:39:29
17aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 09:42:27
18Zmiana treści informacji dot. bezpieczeństwa danych osobowychKrystyna Kasprzyk17-02-2023 12:38:04
19Zmiana tytułu dokumentuSylwia Niklewicz08-12-2020 14:10:10
20Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach28-07-2020 06:49:01
21Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 06:38:46