Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zaświadczenia z ewidencji pojazdów

Zaświadczenia z ewidencji pojazdów

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zaświadczenia z ewidencji pojazdów

Co powinienem wiedzieć?

Zaświadczenie jest potwierdzeniem faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez urząd ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
Przed wydaniem zaświadczenia może być konieczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
Od 4 września 2022 r. nie będą wydawane  zaświadczenia w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu albo pozwolenia czasowego dla pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Tylko w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu wywiezionego z kraju, uprzednio zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym.

 

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić osobiście właściciel/ współwłaściciel  pojazdu lub osoba przez nich upoważniona, jeżeli:

 1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
 2. wnioskodawca ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, wynikających    z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
 3. zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy
 4. w przypadku osób nie figurujących w ewidencji pojazdów należy udokumentować swój interes prawny.

Jeżeli dotychczasowy właściciel zgłosił już w urzędzie sprzedaż pojazdu, zaświadczenia do rejestracji pojazdu z powodu utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu wywiezionego z kraju, może być wystawione tylko na wniosek aktualnego właściciela/ współwłaściciela pojazdu.

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciel firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W przypadku kompletnych i  zgodnych dokumentów zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym pojazdu wywiezionego z kraju do rejestracji pojazdu w innym urzędzie oraz pozostałe zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki w terminie do 7 dni

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu wywiezionego z kraju,  gdy zaświadczenie jest potrzebne do rejestracji pojazdu:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia do rejestracji pojazdu z powodu utraty dowodu rejestracyjnego - (oryginał)

lub w pozostałych przypadkach:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu pojazdu znajdującego się w ewidencji pojazdów Urzędu Miejskiego w Gliwicach - (oryginał)
   
 2. Oświadczenie KM. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu: oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
 3. Jeżeli wnioskodawcą jest nowy właściciel, który nie zarejestrował na siebie jeszcze pojazdu: oryginały dowodów własności (np. umowy, faktury zakupu) potwierdzające kolejno nabycie pojazdu od właściciela, na którego pojazd był ostatnio zarejestrowany, aż do ostatniego (czyli aktualnego) właściciela. W przypadku zakupu pojazdu od firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pojazdów (np. auto-komisu, salonu samochodowego, auto-handlu) zamiast oryginałów poprzednie umowy/faktury zakupu pojazdu przez tę firmę mogą być uwierzytelnionymi notarialnie kopiami.
 4. Pełnomocnictwo KM. Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.
 5. Zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Dowody opłat dokonanych zgodnie z punktem „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi:  17 zł.


Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. zaświadczenie, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za zaświadczenie z ewidencji pojazdów:
17 zł Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia do rejestracji pojazdu z powodu utraty dowodu rejestracyjnego - w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, gdy zaświadczenie jest potrzebne do rejestracji pojazdu
lub w pozostałych przypadkach:

Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji pojazdów

Krok 2
Wnieść opłatę za zaświadczenie (opisaną powyżej w punkcie „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).

Krok 3
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 4
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.

Krok 5
Złożyć dokumenty w pokoju 320 na III piętrze urzędu.

Krok 6
Zaświadczenia wydawane są beż zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Termin odbioru jest uzgadniany z pracownikiem urzędu przy złożeniu wniosku, a odbiór również następuje w pokoju, w którym został złożony wniosek.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link -
Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice – pokój 320 - III piętro
Tel. 32-239-13-14, 32-238-56-70
E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Dokumenty można przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem nadania) na następujący adres:
Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Komunikacji, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Odpowiedź zwrotna również przesyłana jest pocztą (nie kurierem) w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku z kompletem załączników, jeżeli nie zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link : Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847)
 3. art. 217-220 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Strona wnosi zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Numer karty

KM.64/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-08-17 11:11:38
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-17 11:11:38
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska08-12-2023 14:11:56
2Zmiana w punkcie Czy można załatwić sprawę elektronicznie?Dorota Rynkiewicz01-03-2023 13:51:35
3aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 11:57:40
4Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz17-08-2020 11:11:38