Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zameldowanie decyzją administracyjną

Zameldowanie decyzją administracyjną

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zameldowanie decyzją administracyjną

Co powinienem wiedzieć?

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
Wątpliwości co do stałego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Wniosek o zameldowanie decyzją administracyjną składa się w sytuacji:

 • gdy nie jest uregulowany stan prawny lokalu,
 • gdy nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia pobytu w lokalu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Uwaga!
W pozostałych przypadkach stosuje się tryb uproszczony zameldowania
na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące – patrz opis usługi: [zameldowanie na pobyt stały] lub [zameldowanie na pobyt czasowy].

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przeprowadzone mogą zostać następujące czynności:

 • oględziny lokalu,
 • przesłuchanie stron i świadków,
 • rozprawa administracyjna z udziałem stron i świadków.
   

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o zameldowanie decyzją administracyjną może złożyć:

 • osoba zobowiązana do zameldowania,
 • pełnomocnik osoby zobowiązanej do zameldowania – legitymujący się pełnomocnictwem w formie pisemnej.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa:

 • jej przedstawiciel ustawowy,
 • opiekun prawny,
 • inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Załatwienie sprawy, poprzez wydanie decyzji winno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Uwaga!
Do wskazanych powyżej terminów nie wlicza się terminów przewidzianych  w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Pisemny wniosek o zameldowanie na pobyt stały/czasowy

Uwaga!
Wniosek powinien zawierać wyjaśnienie przyczyn braku możliwości zameldowania wnioskodawcy w trybie uproszczonym, wskazanie właściciela lokalu lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu (w przypadku, gdy podstawą wniosku jest odmowa potwierdzenia pobytu w lokalu).

Wypełniony odpowiednio formularz:

 1. Zgłoszenie pobytu stałego

lub

 1. Zgłoszenie pobytu czasowego

 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej - w przypadku działania przez pełnomocnika.

 3. Inne dokumenty potwierdzające fakty opisane we wniosku i mogące mieć wpływ na wyjaśnienie sprawy, ustalenie stron postępowania.

 4. Wzór pełnomocnictwa
  - jeżeli wniosek składany jest w czyimś imieniu – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 5. Dowód osobisty pełnomocnika – do wglądu – w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Z tytułu pełnomocnictwa - Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy decyzją administracyjną
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Przygotować pisemny wniosek o zameldowanie na pobyt stały/czasowy, wraz z uzasadnieniem.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do wniosku o zameldowanie na  pobyt stały/czasowy. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3
Dokonać opłaty skarbowej w opłatomacie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów (parter budynku) lub wykonać opłatę przez bankowość internetową, a następnie zrobić wydruk z dokonanej transakcji - w przypadku działania przez pełnomocnika.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym – parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego lub w sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich, pokój 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Spraw Obywatelskich
pokoje: 222, 231, 232 - II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach
Telefony: (32) 239 12 58 lub (32) 239 11 69 lub (32) 239 11 39.
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

W tym momencie nie dotyczy.

 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2070).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Kategoria sprawy:

SO - Sprawy meldunkowe

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.30/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-27 14:02:22
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 14:02:22
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAlicja Białorucka27-12-2023 12:12:52
2Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka27-10-2023 13:47:31
3aktualizacja linkuAlicja Białorucka14-06-2023 14:58:22
4Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz29-05-2023 08:22:36
5dodano dokument RODOAnna Imbiorska22-03-2023 13:50:41
6aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 09:46:32
7Zmiana treści informacji dot. bezpieczeństwa danych osobowychKrystyna Kasprzyk17-02-2023 12:55:43
8Zmiana statusu dokumentuAlicja Banach27-07-2020 14:11:51
9Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 14:02:22