Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odbioru opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gliwice

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odbioru opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gliwice

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odbioru opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gliwice

Wydział:

Wydział Usług Komunalnych

Co powinienem wiedzieć?

O wpis ubiega się przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

7 dni od dnia złożenia wniosku; termin ten może zostać wydłużony w przypadku gdy złożony wniosek jest niekompletny.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gliwice
 2. Oświadczenie o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz o znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 3. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi;
 4. Wzór pełnomocnictwa
  - W przypadku, gdy wniosek podpisany przez stronę składa pełnomocnik należy przedstawić:
 • oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa
 • do wglądu: dowód osobisty pełnomocnika.

 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości -  50 zł;
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy przygotować wymagane dokumenty.

Krok 2
Wypełnić kompletny wniosek o wpis w rejestrze przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Krok 3
Uiścić niezbędne opłaty.

Krok 4
Złożyć dokumenty.

Krok 5
Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę poprzez pocztę tradycyjną lub osobiście w siedzibie Urzędu – o formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

pokój 376 (III piętro) Wydział Usług Komunalnych,
Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21
tel. 32-238-54-22, 32 239-13-25
faks 32 238-54-53
e-mail: uk@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Sprawę można załatwić drogą pocztową.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 3. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 4. Ustawa o opłacie skarbowej.
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Tryb odwoławczy

Odmowa wpisania przedsiębiorcy do rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej, na którą służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

UK - Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Numer karty

UK.7/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKatarzyna Kulczyna
Data wytworzenia informacji2020-07-29 08:38:26
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 08:38:26
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieAlicja Białorucka07-12-2023 10:35:22
2Aktualizacja kartyAlicja Białorucka07-12-2023 10:28:32
3aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 08:59:53
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 08:38:26