Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Uzyskanie numeru PESEL przez cudzoziemca

Uzyskanie numeru PESEL przez cudzoziemca

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Uzyskanie numeru PESEL przez cudzoziemca

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Co powinienem wiedzieć?

Cudzoziemiec, który dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy numer PESEL uzyskuje automatycznie.

W przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnej gminie.

Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie przepisu prawa, z którego wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.

 

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o nadanie numeru PESEL może złożyć:

  • osoba, której ma być nadany numer PESEL – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Uwaga!
W przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego – należy dołączyć notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu podróży.

  • pełnomocnik – składający pełnomocnictwo w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Po złożeniu kompletnego wniosku, numer PESEL nadawany jest „od ręki”.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

  1.   Wniosek o nadanie numeru PESEL - wypełniony formularz.


Uwaga!
Wniosek musi zawierać wskazanie przepisu prawa, z którego wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.

  1. Ważny dokument podróży, a jeśli wniosek dotyczy obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej dopuszczalne jest przedłożenie innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo – do wglądu. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego – notarialnie potwierdzona kopia takiego dokumentu.
  2. Dokument uprawdopodabniający obowiązek posiadania numeru PESEL na podstawie wskazanych we wniosku przepisów – do wglądu (np. umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa sprzedaży jako dokument dowodzący statusu podatnika). W przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego - kopia takiego dokumentu.
  3.  Pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
  4. Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika – do wglądu – w przypadku jego ustanowienia, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL – bez opłaty.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu -  wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:


Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Uzyskać dokument uprawdopodabniający obowiązek posiadania numeru PESEL na podstawie wskazanych we wniosku przepisów.

Krok 2
Wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL.

Krok 3
Skompletować wymagane załączniki do wniosku – opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 4
Złożyć dokumenty w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Krok 5
Odebrać powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:


•    Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich:
(32) 239 12 25,  (32) 239 12 03,  (32) 239 13 40,  (32) 239 13 44 lub  (32) 239 13 45.
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Istnieje możliwość przesłania wymaganych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 736).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1984 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Kategoria sprawy:

SO - Sprawy meldunkowe

Numer karty

SO.79/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2020-12-23 09:01:39
Informację wprowadził do BIPAnna Imbiorska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-12-23 09:01:39
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka07-06-2024 09:59:52
2Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz29-05-2023 08:33:12
3Aktualizacja druku pełnomocnictwaAnna Imbiorska14-04-2023 08:31:53
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 08:17:43
5Zmiany w dokumencieAnna Imbiorska30-06-2021 08:52:48
6Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska30-06-2021 08:51:36
7Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska30-06-2021 08:51:18
8Zmiany w dokumencieAnna Imbiorska30-06-2021 08:51:18
9Zmiany w dokumencieAnna Imbiorska30-06-2021 08:51:18
10Zmiany w dokumencieAnna Imbiorska30-06-2021 08:50:15
11Zmiany w dokumencieAnna Imbiorska29-06-2021 14:08:56
12Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska29-06-2021 14:07:55
13Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska29-06-2021 14:07:42
14Zmiany w dokumencieAnna Imbiorska29-06-2021 14:07:42
15Zmiany w dokumencieAnna Imbiorska29-06-2021 14:07:42
16Zmiany w dokumencieAnna Imbiorska29-06-2021 14:07:42
17Zmiany w dokumencieAnna Imbiorska29-06-2021 14:07:02
18Zmiany w dokumencieAnna Imbiorska29-06-2021 14:07:02
19Zmiany w dokumencieAnna Imbiorska29-06-2021 14:07:02
20Zmiany w dokumencieAnna Imbiorska29-06-2021 14:05:29
21Utworzenie dokumentuAnna Imbiorska23-12-2020 09:01:39