Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym.

Co powinienem wiedzieć?

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 2. zakup i zainstalowanie:
  1. deszczowni;
  2. urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę;
  3. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)         

jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.            

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Uwzględnienie wydatku inwestycyjnego w kwocie netto lub brutto zależy od tego czy podatnik podatku rolnego jest podatnikiem podatku VAT i ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jeżeli podatnik podatku rolnego:

 • nie jest podatnikiem podatku VAT i nie ma prawa do odzyskania podatku związanego z zakupem towarów poprzez odliczenie go od podatku należnego, w załączonym do wniosku o ulgę zestawieniu poniesionych wydatków inwestycyjnych uwzględnia wynikającą z rachunków (faktur) kwotę z podatkiem VAT (kwota brutto),         
 •  jest podatnikiem podatku VAT, a zatem ma prawo do odzyskania podatku związanego z zakupem towarów poprzez odliczenie go od podatku należnego, w załączonym do wniosku o ulgę zestawieniu poniesionych wydatków inwestycyjnych uwzględnia wynikającą z rachunków (faktur) kwotę bez podatku VAT (kwota netto).

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w ust. 1.

Ulgę podatkową otrzymuje podatnik na podstawie przez niego złożonego wniosku. Do wniosku o przyznanie ulgi, należy dołączyć :

Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w drodze dziedziczenia – art. 13d ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym, stanowi zgodnie z art. 13f ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym:

 1. pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych zgodnie z warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1) lub
 2. pomoc w ramach programu pomocowego notyfikowanego Komisji Europejskiej.

Prezydent Miasta Gliwice – podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja następnego roku, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Kto może załatwić sprawę?

 1. Podatnik załatwia sprawę osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa – PPS-1 pełnomocnictwo szczególne wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – do 2 miesięcy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej.
 2. Rachunek, faktura stwierdzająca wysokość poniesionych wydatków inwestycyjnych w postaci oryginału lub uwierzytelnionego odpisu, zgodnie z art. 13d ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
 3. formularz informacji przestawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym jest wolne od opłat.

Z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w danej sprawie należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa wynikającego ze złożonego dokumentu, do konkretnej sprawy) - przykładowe wielości stosunków pełnomocnictw.                                                                                             
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w „opłatomatach” znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, (umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką);
 • korzystając z bankowości elektronicznej;
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Bank Millenium numer: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku:
IBAN: PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
BIC (SWIFT): BIGBPLPW

 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
  Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Opłata alternatywna:
17 zł PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
17 zł PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń                                                                                                                            

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wszczęcie postępowania w zakresie udzielenia ulgi następuje na wniosek podatnika.
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

 • W Biurze Podawczym (na parterze Urzędu);
 • Listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres: Urząd Miejski – Wydział Podatków i Opłat: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

Krok 2
Druki wniosku znajdują się w Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów oraz w pokoju 453 mieszczącym się na IV piętrze, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Krok 3
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.

Krok 4
W przypadku, gdy złożony wniosek będzie posiadał braki formalne lub będzie niekompletny (brak załączonych wszystkich niezbędnych dokumentów) podatnik zostanie wezwany o jego uzupełnienie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

Krok 5
Złożony przez podatnika wniosek wraz z wymaganą dokumentacją stanowi materiał dowodowy, który podlega rozpoznaniu na okoliczność wystąpienia przesłanek uzasadniających przyznanie ulgi.

Krok 6
Wydanie rozstrzygnięcia w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania ulgi następuje w drodze decyzji organu podatkowego. Decyzja zostaje doręczona podatnikowi na adres zamieszkania (lub korespondencji) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacji w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym udziela:

 • Referat Wymiaru Podatku (RWp) – IV piętro, pokój 453 – tel. 32-239-12-21
 • e-mail: po@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres: Urząd Miejski – Wydział Podatków i Opłat: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21. Z uwagi na konieczność dostarczenia oryginałów rachunków, faktur lub ich uwierzytelnionych odpisów (jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym) brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Podstawa prawna:

 1. Art. 13, art. 13d ust. 2 i 3 i art. 13f ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 333 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2023 r.  poz. 702 z późn. zm. );
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy  w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L193/1).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 3. Odwołanie/zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania/zażalenia. 
 2. Wniesienie odwołania/zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Odwołanie/zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw decyzji/postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania/zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Kategoria sprawy:

PO – Podatki

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Numer karty

PO.25/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaciej Szejbal
Data wytworzenia informacji2021-12-13 11:52:42
Informację wprowadził do BIPDorota Rynkiewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2021-12-13 11:52:42
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska01-02-2024 09:35:04
2Aktualizacja podstawy prawnejAnna Imbiorska03-01-2024 14:31:51
3Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska09-11-2023 08:32:51
4aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska22-05-2023 10:09:14
5Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz29-03-2023 14:26:25
6Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić? - korekta treściKrystyna Kasprzyk29-03-2023 11:01:38
7Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk13-12-2022 08:23:33
8Zmiany w dokumencieAnna Imbiorska12-12-2022 08:52:26
9Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk12-12-2022 08:40:50
10Zmiana statusu dokumentuDorota Rynkiewicz17-12-2021 09:11:35
11Zmiana opisu dokumentuDorota Rynkiewicz16-12-2021 08:14:34
12Zmiana opisu dokumentuDorota Rynkiewicz14-12-2021 11:21:51
13Utworzenie dokumentuDorota Rynkiewicz13-12-2021 11:52:42