Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Udostępnienie materiałów zasobu

Udostępnienie materiałów zasobu

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zamawianie map i materiałów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego

Co powinienem wiedzieć?

 • Najszybszą oraz najwygodniejszą formą zamówienia oraz udostępnienia map jest skorzystanie z usługi sieciowej internetowego sklepu geodezyjnego.
 • opłaty za udostępnione dokumenty w internetowym sklepie geodezyjnym pobierane są za pośrednictwem usługi BlueMedia.
  Pełna informacja dotycząca internetowego sklepu geodezyjnego dostępna jest w regulaminie sklepu online,
 • mapę można zamówić w postaci papierowej lub cyfrowej, dotyczy to również internetowego sklepu geodezyjnego - w takim przypadku należy określić format pliku: DXF, KCD,
 • zamawiane mapy z zasobu geodezyjnego nie mogą służyć dla celów projektowych. (sporządzenie mapy dla celów projektowych zleca się jednostkom wykonawstwa geodezyjnego)
 • mapy wydawane są na wniosek zainteresowanego jako załączniki między innymi w następujących sprawach:
 • podziału nieruchomości w celu sporządzania wstępnego projekt podziału,
 • wydania warunków przyłączenia sieci uzbrojenia terenu,
 • zmiany sposobu użytkowania obiektu,
 • pozwolenia na rozbiórkę budynku,
 • uzyskanie zezwolenia na handel,
 • wyceny nieruchomości,
 • uzyskania decyzji środowiskowej,
 • wydania warunków zabudowy dla nieruchomości,
 • przyznania kredytu bankowego.
 • Informacje w sprawie udostępniania danych z operatu ewidencji gruntów i budynków można uzyskać na stronie internetowej

-> Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków

Kto może załatwić sprawę?

Mapy i materiały z zasobu użytkowego może zamówić każdy.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Czas oczekiwania na mapy i materiały  wynosi  do 7 dni.

W przypadku dużych zamówień termin realizacji uzgadniany jest indywidualnie z wnioskodawcą podczas składania wniosku lub rozmowy telefonicznej.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- kompletny wniosek podpisany przez wnioskodawcę.
- w sprawach załatwianych przez osoby trzecie oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub jego uwierzytelnioną kopię. Dowód zapłaty może mieć również formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wysokość opłat za udostępnianie map i materiałów uzależniona jest od ilości egzemplarzy, formatu zamawianych map i materiałów oraz sposobu udostępniania.

Cennik dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci internet:

 • Sposób udostępniania: drukowany kolorowy
Rodzaj dokumentu Pierwszy egzemplarz Drugi egzemplarz
Kopia mapy ewidencyjnej format A4 11,90 6,80
Kopia mapy ewidencyjnej format A3 19,90 11,40
Kopia mapy ewidencyjnej format A2 31,80 18,20
Kopia mapy ewidencyjnej format A1 47,70 27,20
Kopia mapy ewidencyjnej format A0 79,40 45,40
Mapa zasadnicza format A4 25,50 13,60
Mapa zasadnicza format A3 42,60 22,70
Mapa zasadnicza format A2 68,10 36,30
Mapa zasadnicza format A1 102,10 54,50
Mapa zasadnicza format A0 170,20            90,40
 • Sposób udostępniania: elektroniczny
Rodzaj dokumentu Cena
Kopia mapy ewidencyjnej 1:500 11,30 zł za ha
Kopia mapy ewidencyjnej 1:1000 9,10 zł za ha
Kopia mapy ewidencyjnej 1:2000 5,70 zł za ha
Kopia mapy ewidencyjnej 1:5000 3,40 zł za ha
Mapa zasadnicza 1:500 21,50 zł za ha
Mapa zasadnicza 1:1000 17,20 zł za ha
Mapa zasadnicza 1:2000 10,80 zł za ha
Mapa zasadnicza 1:5000 6,50 zł za ha


Cennik dla dowolnych potrzeb:

 • Sposób udostępniania: drukowany kolorowy
Rodzaj dokumentu Pierwszy egzemplarz Drugi egzemplarz
Kopia mapy ewidencyjnej format A4 23,80 13,60
Kopia mapy ewidencyjnej format A3 39,70 22,70
Kopia mapy ewidencyjnej format A2 63,50 36,30
Kopia mapy ewidencyjnej format A1 95,30 54,50
Kopia mapy ewidencyjnej format A0 158,80 90,80
Mapa zasadnicza format A4 51,10 27,20
Mapa zasadnicza format A3 85,10 45,40
Mapa zasadnicza format A2 136,10 72,60
Mapa zasadnicza format A1 204,20 108,90
Mapa zasadnicza format A0 340,40 181,50
 • Sposób udostępniania: elektroniczny
Rodzaj dokumentu Cena
Kopia mapy ewidencyjnej 1:500 22,70 zł za ha
Kopia mapy ewidencyjnej 1:1000 18,10 zł za ha
Kopia mapy ewidencyjnej 1:2000 11,30 zł za ha
Kopia mapy ewidencyjnej 1:5000 6,80 zł za ha
Mapa zasadnicza 1:500 43,10 zł za ha
Mapa zasadnicza 1:1000 34,50 zł za ha
Mapa zasadnicza 1:2000 21,50 zł za ha
Mapa zasadnicza 1:5000 12,90 zł za ha


Internetowy sklep geodezyjny:
Płatność w Sklepie za udostępniane dokumenty lub dane odbywa się jedynie za pośrednictwem usługi BlueMedia. Istotne postanowienia oraz wysokości prowizji za dokonane przelewy dostępne są w regulaminie korzystania z usługi BlueMedia, który należy zaakceptować w realizacji przelewu.

Zamówienie dokumentów wraz z wysyłką pod wskazany adres jest odpłatne i równe opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w oparciu o przepisy prawa pocztowego.

Pełny cennik dotyczący materiałów zasobu zawiera załącznik do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r, określający wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty.

Opłatę można wpłacić w banku, na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi, za pomocą opłatomatu lub przelewem bankowym o nazwie:

”Rachunek opłat geodezyjnych”
Wpłat z tytułu opłat geodezyjnych dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 60 1160 2202 0000 0005 0904 4181

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN : PL60 1160 2202 0000 0005 0904 4181 Numer BIC (Swift): BIGBPLPWXXX)

 

"Opłata skarbowa"
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Krok 1a:
Skorzystaj z internetowego sklepu geodezyjnego, który umożliwia intuicyjne wypełnienie wniosku prowadząc krok po kroku, automatycznie wykonując czynności opisane w poniższych krokach postępowania od pkt 2 do pkt 4, w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej do pkt 5.

Krok 1b:
W przypadku zamówienia map należy podać rodzaj mapy, skalę oraz ilość egzemplarzy zamówionych materiałów. Takie informacje podawane są przeważnie na wnioskach do załatwianych poszczególnych spraw (wymienionych w pkt. 1). Należy także podać dane umożliwiające lokalizacje terenu (obręb ewidencyjny i numer działki lub ulica i numer budynku). Informacje takie można uzyskać:

W przypadku zamawiania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 • informacje o punkcie osnowy geodezyjnej - należy podać numer punktu osnowy,
 • dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych – należy podać identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej.

Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

Krok 3
Dokument Obliczenia Opłaty wystawiany jest przed udostępnieniem materiałów zasobu. Termin odbioru materiałów jest uzgadniany indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej. Przygotowanie materiałów z zasobu następuje po wpływie należności za udostępniany materiał.

Krok 4
Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez Prezydenta Miasta Gliwice.

Krok 5
Udostepnienie materiałów następuje po wpływie należności na poniżej podany numer rachunku bankowego. W przypadku odbioru osobistego, pracownik Wydziału Geodezji, podczas rozmowy telefonicznej ustala i rezerwuje dogodny dla Wnioskodawcy termin odbioru. Wysokość należnej opłaty można uiścić w banku, na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi, za pomocą opłatomatu lub przelewem na poniższy rachunek o nazwie:
”Rachunek opłat geodezyjnych”
Numer rachunku: 60 1160 2202 0000 0005 0904 4181
Bank Millennium S.A.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Internetowy sklep geodezyjny – pytania dotyczące obsługi sklepu prosimy kierować pod nr telefonu: 32 239 11 48, 32 239 12 01,
32 239 12 47

Wydział Geodezji i Kartografii; Referat Kartografii – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – sprzedaż map oraz materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: pokój nr 419, IV piętro nr tel. 32-239-11-48, 32-239-12-01.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, w następujący sposób:

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Podstawa prawna wydawania zamawianych dokumentów z  Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego:

 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1752),
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020 r. poz. 1322 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 2 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 820 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 23 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej zaskarżonej decyzji.

Kategoria sprawy:

GE - Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (mapy)

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Numer karty

GE.8/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKrzysztof Kowalski
Data wytworzenia informacji2020-07-23 10:15:19
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 10:15:19
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska11-12-2023 15:32:11
2Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty? - modyfikacja treści zawartej w danej częściKrystyna Kasprzyk31-03-2023 09:17:04
3Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach23-07-2020 10:56:34
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 10:15:19