Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych

Udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Co powinienem wiedzieć?

Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.

Dane z Rejestru Dowodów Osobistych mogą być udostępnione:

 • podmiotom wyszczególnionym w art. 66 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych oraz sądom,
 • innym podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny,
 • innym podmiotom, jeżeli wykażą interes faktyczny, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

Interes prawny do uzyskania danych mogą potwierdzać:

 • wezwania sądowe, komornicze,
 • kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty faktur,
 • postanowienia i decyzje innych organów potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione.

Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się w trybie jednostkowym tj. udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby, na podstawie jednorazowego wniosku złożonego:

 • w formie pisemnej,
 • w formie dokumentu elektronicznego – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
   

Kto może załatwić sprawę?

Uzyskać dane z Rejestru Dowodów Osobistych mogą:

 • podmioty uprawnione ustawowo,
 • inne podmioty po wykazaniu interesu prawnego lub faktycznego, które mogą działać przez Pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki przy zgłoszeniu.

Uwaga!
W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

  lub
 2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
  - wypełniony formularz.

 3. Dokument potwierdzający interes prawny do uzyskania danych – kserokopia, oryginał do wglądu.

Uwaga!
Dokumentem potwierdzającym interes prawny mogą być w szczególności:

 • wezwania sądowe,
 • wezwania komornicze,
 • umowy,
 • wezwania do zapłaty,
 • faktury,
 • wyroki sądowe.

Uwaga!
Dokumenty te są wymagane jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisów prawa.

 1. Dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych.
 2. Wzór pełnomocnictwa
  – jeżeli wniosek składany jest w czyimś imieniu – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 3. Dowód osobisty pełnomocnika – do wglądu – w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych osobowych wynosi 31 zł.

Uwaga!
Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych.
Opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 10 1160 2202 0000 0005 0904 3626

*z dopiskiem „opłata za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dane osoby składającej wniosek”.


Uwaga!

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za udostępnienie danych z ewidencji ludności i Rejestru Dowodów Osobistych:
31 zł W zakresie wskazanej osoby
31 zł W zakresie wykazu osób zameldowanych pod wskzanym adresem
31 zł W zakresie jednego dokumentu lub jednej osoby
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych lub wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

Krok 2
Dokonać opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych w opłatomacie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów (parter budynku) lub wykonać opłatę przez bankowość internetową, a następnie zrobić wydruk z dokonanej transakcji.

Krok 3
Skompletować wymagane załączniki do wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 4
Złożyć dokumenty w Referacie Dowodów Osobistych – Wydziału Spraw Obywatelskich, pokój 210, II piętro budynku Urzędu Miejskiego.

Krok 5
Uzyskać wskazane dane osobowe.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Dowodów Osobistych
pokój nr 210, II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach
Telefony: 32-238-54-36 lub 32-239-11-28
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 319).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 876).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Kategoria sprawy:

SO - Dowody osobiste

Numer karty

SO.51/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2020-07-27 10:49:43
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 10:49:43
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka22-12-2023 13:41:32
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:24:12
3aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 09:55:07
4Klauzula RODODorota Rynkiewicz17-02-2023 13:26:34
5KlauzulaDorota Rynkiewicz17-02-2023 13:25:30
6Zmiana tytułu dokumentuDorota Rynkiewicz30-09-2021 09:00:54
7Zmiany w dokumencieAlicja Banach27-07-2020 10:49:54
8Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 10:49:43