Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Podatki i opłaty / Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości

 1. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2024 roku.

Na podstawie Uchwały NR LI/1040/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2023 r. ze zmianami w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice, roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

 1. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych, od 1 m² powierzchni użytkowej: 1,15 zł;
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m² powierzchni użytkowej: 33,10 zł;
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m² powierzchni użytkowej: 15,50 zł;
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej: 6,76 zł;
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej: 11,17 zł;
  6. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz bezpośrednio związanych z tą działalnością, od 1 m² powierzchni użytkowej: 19,62 zł;
  7. zajętych na wielostanowiskowe garaże wielokondygnacyjne, od 1 m² powierzchni użytkowej: 10,55 zł;
  8. zajętych na działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, od 1 m² powierzchni użytkowej: 7,83 zł;

 

 1. od budowli: 2% wartości, określonej w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych;

 

 1. od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym: 1,3% wartości,  określonej  w przepisach  art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 –   7 ustawy   z dnia   12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych;

 

 1. od  budowli  zajętych  na  wielostanowiskowe  garaże  wielokondygnacyjne:  0,65%  wartości,  określonej  w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 1. od powierzchni gruntów:
  1. związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków, od 1m² powierzchni: 1,34 zł;
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, od 1 ha powierzchni: 6,66 zł;
  3. zajętych na zbiorniki wodne przeznaczone na nieodpłatną działalność o charakterze rekreacyjnym, od 1 m2 powierzchni: 0,12 zł;
  4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m² powierzchni: 0,71 zł;
  5. niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  9 października  2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, od 1 m² powierzchni: 4,39 zł;
  6. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym, od 1 m² powierzchni: 0,72 zł.

 

 1. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2023 roku.

Na podstawie Uchwały NR XXXIX/807/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice, roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

 1. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych, od 1 m² powierzchni użytkowej: 1,00 zł;
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m² powierzchni użytkowej: 28,78 zł;
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m² powierzchni użytkowej: 13,47 zł;
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej: 5,87 zł;
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej: 9,71 zł;
  6. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz bezpośrednio związanych z tą działalnością, od 1 m² powierzchni użytkowej: 17,06 zł;
  7. zajętych na wielostanowiskowe garaże wielokondygnacyjne, od 1 m² powierzchni użytkowej: 9,17 zł;
  8. zajętych na działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, od 1 m² powierzchni użytkowej: 6,81 zł;
    
 2. od budowli: 2% wartości, określonej w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych;
   
 3. od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym: 1,3% wartości,  określonej  w przepisach  art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 –   7 ustawy   z dnia   12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych;
   
 4. od  budowli  zajętych  na  wielostanowiskowe  garaże  wielokondygnacyjne:  0,65%  wartości,  określonej  w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
   
 5. od powierzchni gruntów:
  1. związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków, od 1m² powierzchni: 1,16 zł;
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, od 1 ha powierzchni: 5,79 zł;
  3. zajętych na zbiorniki wodne przeznaczone na nieodpłatną działalność o charakterze rekreacyjnym, od 1 m2 powierzchni: 0,10 zł;
  4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m² powierzchni: 0,61 zł;
  5. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym, od 1 m² powierzchni: 0,63 zł;
  6. niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  9 października  2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, od 1 m² powierzchni: 3,81 zł.

 

 1. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2022 roku.

Na podstawie Uchwały NR XXXI/645/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice, roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

 1. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych, od 1 m² powierzchni użytkowej: 0,89 zł;
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m² powierzchni użytkowej: 25,74 zł;
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m² powierzchni użytkowej: 12,04 zł;
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej: 5,25 zł;
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej: 8,68 zł;
  6. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz bezpośrednio związanych z tą działalnością, od 1 m² powierzchni użytkowej: 15,26 zł;
  7. zajętych na wielostanowiskowe garaże wielokondygnacyjne, od 1 m² powierzchni użytkowej: 8,20 zł;
  8. zajętych na działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, od 1 m² powierzchni użytkowej: 6,09 zł;
    
 2. od budowli: 2% wartości, określonej w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych;
   
 3. od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym: 1,3% wartości,  określonej  w przepisach  art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 –   7 ustawy   z dnia   12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych;
   
 4. od  budowli  zajętych  na  wielostanowiskowe  garaże  wielokondygnacyjne:  0,65%  wartości,  określonej  w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
   
 5. od powierzchni gruntów:
  1. związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków, od 1m² powierzchni: 1,03 zł;
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, od 1 ha powierzchni: 5,17 zł;
  3. zajętych na zbiorniki wodne przeznaczone na nieodpłatną działalność o charakterze rekreacyjnym, od 1 m2 powierzchni: 0,09 zł;
  4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m² powierzchni: 0,54 zł;
  5. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym, od 1 m² powierzchni: 0,56 zł;
  6. niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  9 października  2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, od 1 m² powierzchni: 3,40 zł.

 

 1. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2020 roku oraz 2021 roku.

Na podstawie Uchwały IX/161/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice, roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

 1. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych, od 1m² powierzchni użytkowej: 0,70 zł;
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1m² powierzchni użytkowej: 23,90 zł;
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m² powierzchni użytkowej: 11,18 zł;
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej: 4,79 zł;
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej: 8,04 zł;
  6. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz bezpośrednio związanych z tą działalnością, od 1 m² powierzchni użytkowej: 12,00 zł;
  7. zajętych na wielostanowiskowe garaże wielokondygnacyjne, od 1 m² powierzchni użytkowej: 6,45 zł;
  8. zajętych na działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, od 1 m² powierzchni użytkowej: 4,79 zł;
    
 2. od budowli: 2% wartości, określonej w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych;
   
 3. od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym: 1% wartości,  określonej  w przepisach   art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 –   7 ustawy   z dnia   12 stycznia   1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych;
   
 4. od  budowli  zajętych  na  wielostanowiskowe  garaże  wielokondygnacyjne:  0,5%  wartości,  określonej    w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
   
 5. od powierzchni gruntów:
  1. związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków, od 1m² powierzchni: 0,86 zł;
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, od 1 ha powierzchni: 4,73 zł;
  3. zajętych na zbiorniki wodne przeznaczone na nieodpłatną działalność o charakterze rekreacyjnym, od 1 m2 powierzchni: 0,07 zł;
  4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m² powierzchni: 0,40 zł;
  5. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym, od 1 m² powierzchni: 0,44 zł;
  6. niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  9 października  2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, od 1 m² powierzchni: 3,12 zł.

 

 1. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 roku.

Na podstawie Uchwały XLI/899/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice, roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

 1. od budynków lub ich części:
 • mieszkalnych, od 1m² powierzchni użytkowej: 0,67 zł;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1m² powierzchni użytkowej: 23,08 zł;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m² powierzchni użytkowej: 10,78 zł;
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej: 4,61 zł;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej: 7,73 zł;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz bezpośrednio związanych z tą działalnością, od 1 m² powierzchni użytkowej: 11,54 zł;
 • zajętych na wielostanowiskowe garaże wielokondygnacyjne, od 1 m² powierzchni użytkowej: 6,20 zł;
 • zajętych na działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, od 1 m² powierzchni użytkowej: 4,61 zł;
 • bezpośrednio związanych z uprawianiem sportów lotniczych na terenie lotnisk sportowych i części sportowych innych lotnisk, od 1 m² powierzchni użytkowej: 5,18 zł.
 1. od budowli:
 • od budowli: 2% wartości, określonej w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych;
 • od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym: 1% wartości, określonej w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych;
 • od budowli infrastruktury portów rzecznych, budowli infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani rzecznych: 0,4% wartości, określonej w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych;
 • od budowli zajętych na wielostanowiskowe garaże wielokondygnacyjne: 0,5% wartości, określonej w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
 1. od powierzchni gruntów:
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1m² powierzchni: 0,83 zł;
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, od 1 ha powierzchni: 4,55 zł;
 • zajętych na zbiorniki wodne przeznaczone na nieodpłatną działalność o charakterze rekreacyjnym, od 1 m2 powierzchni: 0,06 zł;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m² powierzchni: 0,38 zł;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym, od 1 m² powierzchni: 0,42 zł;
 • zajętych pod budowle infrastruktury portów rzecznych, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani rzecznych, od 1 m² powierzchni: 0,17 zł;
 • zajętych bezpośrednio na lotniska sportowe i części sportowe innych lotnisk, od 1 m² powierzchni: 0,06 zł;
 • niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, od 1 m² powierzchni: 3,00 zł.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAlicja Knyps
Data wytworzenia informacji2020-08-26 11:59:05
Informację wprowadził do BIPAleksandra Zygadło
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-26 11:59:05
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja informacjiDamian Gasch11-12-2023 12:00:31
2Dodano stawki na 2024 rokDamian Gasch01-12-2023 12:35:55
3aktualizacja stawek na 2024 rokDamian Gasch01-12-2023 12:32:58
4Dodano stawki obowiazujące w 2023 r.Damian Gasch14-12-2022 10:36:43
5Dodano stawki za 2022 r.Damian Gasch08-12-2021 09:39:05
6Zmiana opisu dokumentuDamian Gasch30-12-2020 13:30:42
7Zmiana tytułu dokumentuAleksandra Zygadło26-08-2020 12:08:13
8Utworzenie dokumentuAleksandra Zygadło26-08-2020 11:59:05