Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - działki nr 1168, 1169, obręb Stare Miasto, ul. Moniuszki 13

SPRZEDAŻ - działki nr 1168, 1169, obręb Stare Miasto, ul. Moniuszki 13

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.),
ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Lokalizacja: przy ul. Stanisława Moniuszki 13 w Gliwicach.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • prawo własności działki nr 1168, obręb Stare Miasto, o pow. 0,0466 ha, użytek Bi – inne tereny zabudowane;
 • prawo własności działki nr 1169, obręb Stare Miasto, o pow. 0,0017 ha, użytek B – tereny mieszkaniowe;
  zabudowane budynkiem o charakterze usługowym o numerze ewid. 2250 ,o pow. użytkowej 1630,81 m2, położonym przy ul. Stanisława Moniuszki 13 w Gliwicach, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00058759/3.

Opis przedmiotu przetargu

mapa_1168

Budynek w zabudowie półzwartej, wybudowany w technologii tradycyjnej na początku XX wieku. Składa się z 3 kondygnacji nadziemnych oraz poddasza użytkowego i jednej kondygnacji podziemnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1630,81 m2 w tym: piwnica 310,19 m2, parter 364,37 m2, I piętro 337,71 m2, II piętro 343,27 m2 oraz poddasze 275,27 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, wentylację mechaniczną oraz instalację odgromową. W całym budynku wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania zasilana z wymiennikowi zlokalizowanej w pomieszczeniach piwnicznych.
Na potrzeby sprzedaży wejście do budynku odbywa się wejściem tylnym przez piwnicę. Będzie istniała konieczność przebudowy budynku przez nowego właściciela celem wykonania wejścia do budynku od ul. S. Moniuszki z poziomu parteru.
Okapy dachu i elementy wyposażenia technicznego budynku przy ul. Moniuszki 13 znajdują się poza granicami działki 1168.
Adaptacja budynku przez nowego właściciela na cele zgodne z planem miejscowym, w szczególności zmiana sposobu użytkowania, będzie wymagała zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, co może wiązać się z koniecznością przebudowy np. części przyziemia budynku w celu adaptacji na garaż. Możliwe jest również zapewnienie części wymaganych miejsc parkingowych w ramach innej nieruchomości, do której inwestor będzie posiadał tytuł prawny (np. w formie wieloletniej dzierżawy terenu). Dla niektórych usług do zbilansowania potrzeb parkingowych będzie można przyjąć część ogólnodostępnych płatnych miejsc postojowych zlokalizowanych w pobliżu nieruchomości (np. w przypadku drobnych działalności usługowych niewymagających miejsc dla stałych użytkowników, tj. gdzie można założyć parkowanie rotacyjne, z uwzględnieniem pory dnia).
Nabywca nieruchomości położonej przy ul. S. Moniuszki 13 w Gliwicach, będzie miał możliwość złożenia wniosku o wydzierżawienie terenu, który stanowić będzie część działki nr 1243, obręb Stare Miasto oraz działka nr 1235, obręb Stare Miasto, z przeznaczeniem na urządzenie miejsc parkingowych, w związku z podjętą przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XXX/627/2021 z dnia 7 października 2021 r. (https://bip.gliwice.eu/storage/uchwaly/13441.pdf) wyrażającą zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Częstochowskiej, obejmującej część działki nr 1243, obręb Stare Miasto oraz działkę nr 1235, obręb Stare Miasto, o łącznej pow. przeznaczonej do dzierżawy 0,1117 ha, na okres 30 lat.
Dojście do przedmiotowej nieruchomości jest możliwe z wykorzystaniem istniejącego chodnika stanowiącego część pasa drogowego, a parkowanie pojazdów odbywać się może wzdłuż ul. S. Moniuszki. Skomunikowanie działki nr 1168, obręb Stare Miasto, z siecią dróg publicznych od strony podwórza będzie możliwe tylko w przypadku ustanowienia na sąsiedniej nieruchomości (dz. nr 1167, obręb Stare Miasto) odpowiednich służebności gruntowych. Ostatnim użytkownikiem budynku była „Przychodnia Akademicka w Gliwicach” Sp. z o.o.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji na nieruchomości po wcześniejszym umówieniu terminu. Chęć oględzin należy zgłosić co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 32/338-64-08 do 12 lub pocztą elektroniczną na adres: gn@um.gliwice.pl podając imię, nazwisko oraz nr telefonu.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/965/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r., Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15 lutego 2006 r., poz. 481), teren położony w Gliwicach przy ul. Moniuszki 13, obejmujący działki nr 1168 i 1169, obręb Stare Miasto, oznaczony jest symbolem: 72UM – co oznacza: tereny usługowo-mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1UM do 79UM obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie podstawowe:
  1. zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. zieleń urządzona,
  2. dojazdy i parkingi,
  3. urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiotowy teren objęty jest zasięgiem obszaru rewitalizacji. Ponadto budynek położony przy ul. Moniuszki 13 objęty jest ochroną konserwatorską na mocy prawa miejscowego.

Cena wywoławcza: 2 422 800,00 zł brutto
(zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.)
Minimalne postąpienie: 24 230,00 zł

Termin i miejsce przetargu
3 czerwca 2024 r., godz. 11.00, siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206.

I ustny przetarg nieograniczony przeprowadzono 18 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

Wadium
Wadium w wysokości 242 300,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg – ul. Moniuszki 13, imię, nazwisko oraz PESEL osoby/osób lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Na podstawie tytułu przelewu sporządzone zostaną dokumenty przetargowe.
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 28 maja 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub jego sporządzenie przed przetargiem w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma być nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-8356/23 z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie ponownego podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego opis i warunki zbycia prawa własności nieruchomości, obejmującej działkę nr 1168, obręb Stare Miasto oraz działkę nr 1169, obręb Stare Miasto, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi najpóźniej 3 lipca 2024 r.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach XXXVIII/965/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15 lutego 2006 r., poz. 481, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00082438/4 oraz stanem faktycznym nieruchomości, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5454/22 z dnia 14 lutego 2022 r.

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00; tel. 32/338-64-10, 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-41, 32/338-64-12.

7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).

10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA


Data rozpoczęcia publikacji: 28-03-2024
Data zakończenia publikacji: 03-06-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2024-03-21 13:43:33
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2024-03-28
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska21-03-2024 13:43:33