Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - działka nr 456/4, obręb Łąki Kłodnickie, ul. Nadbrzeżna

SPRZEDAŻ - działka nr 456/4, obręb Łąki Kłodnickie, ul. Nadbrzeżna

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.),
ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony
na zbycie prawa własności części nieruchomości

18 kwietnia 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności części nieruchomości obejmującej działkę nr 456/4, obręb Łąki Kłodnickie, KW nr GL1G/00036676/7 położoną przy ul. Nadbrzeżnej w Gliwicach.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 845 210,00 zł
Wadium: 185 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 18 460,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.).

mapa_456_4

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka 456/4, obręb Łąki Kłodnickie, o powierzchni 0,5597 ha, położona jest przy ul. Nadbrzeżnej w Gliwicach, zapisana w KW nr GL1G/00036676/7.

2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość w kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość położona jest przy ul. Nadbrzeżnej. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowi zabudowa usługowa – sklep Aldi i niezabudowane tereny o funkcji usługowej. W bliskiej odległości znajduje się luźna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W dalszej odległości przebiega autostrada A1.
Nieruchomość ma bliski dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.
Zgodnie z posiadaną mapą na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej będącej na majątku miasta. Odwodnienie terenu działki leży w gestii przyszłego nabywcy.
Skomunikowanie działki winno odbywać się poprzez nowy zjazd z ul. Goduli lub ul. Nadbrzeżnej. Realizacja inwestycji na ww. działce lub istotna zmiana sposobu zagospodarowania jej terenu winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (wniosek 4a), gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych na chwilę obecną, okoliczności.

Obciążenia nieruchomości
Dział III i Dział IV: wolny od wpisów.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 456/4, obręb Łąki Kłodnickie, położona jest na terenie, dla którego od 4 września 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXV/1062/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 143 z dnia 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372. Zgodnie z jego ustaleniami przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach o symbolach:
06 Un – co oznacza: teren nowych usług i drobnej wytwórczości.

Dla terenu o symbolu 06 Un ustalono m. in.:

 1. przeznaczenie podstawowe:
  1. usługi,
  2. drobna wytwórczość;
 2. zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej, rekreacyjno-wypoczynkowej, uzdrowiskowej, budynków lub ich części przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt dzieci i młodzieży oraz szpitali i domów opieki społecznej;
 3. maksymalną wysokość budynków – 9 m;
 4. maksymalną wysokość obiektów budowlanych – 15 m;
 5. maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych – 2,
 6. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.2;
 7. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 20%;
 8. zasady obsługi komunikacyjnej – miejsca postojowe w formie ogólnodostępnych parkingów i parkingów podziemnych.

Na terenie o symbolu 06 Un zakazuje się ponadto lokalizacji produkcji, przetwórstwa, składowisk, punktów skupu złomu i działalności recyklingu (§5 ust. 2 części tekstowej ww. planu miejscowego).

Ponadto zgodnie z ustaleniami ww. planu miejscowego działka nr 456, obręb Łąki Kłodnickie, położona jest w granicach:

 1. strefy ochrony archeologicznej (obowiązują zapisy §6 ust. 5 części tekstowej ww. planu miejscowego),
 2. Obszaru Górniczego „Sośnica III”, obejmującego udokumentowane złoża węgli kamiennych oraz metanu pokładów węgli o nr 338,
 3. obszaru pozostającego w zasięgu powierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych, gdzie obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Gliwice (ograniczenia wysokości obejmują również wszystkie urządzenia lokalizowane na dachach budynków),
 4. obszaru rewitalizacji.

Ponadto nieruchomość położona jest w granicach opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizowanego na podstawie następujących uchwał:

 1. XIX/482/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona;
 2. XXXIX/847/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały numer XIX/482/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona;
 3. VII/120/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego wzdłuż ul. Pszczyńskiej i ul. Błonie.

Powyższe oznacza, że działka znajduje się w II etapie opracowania projektu planu miejscowego. Kontynuacja prac nad II etapem planowane jest po opracowaniu planu ogólnego (dawniej studium).

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 18 kwietnia 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

5. Wadium
Wadium w wysokości 185 000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg – dz. nr 456/4, obręb Łąki Kłodnickie, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której działka będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej do 11 kwietnia 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-8902/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności części nieruchomości obejmującej działkę nr 456/4, obręb Łąki Kłodnickie, KW nr GL1G/00036676/7 położoną przy ul. Nadbrzeżnej w Gliwicach, stanowiącą własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca części nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność części nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 17 maja 2024 r.

7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.5. Część nieruchomości została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-8902/23 z dnia 30 listopada 2023 r.

7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 17 lub telefonicznie: 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-11, 32/338-64-12.

7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej – gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm.).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA


Data rozpoczęcia publikacji: 15-02-2024
Data zakończenia publikacji: 18-04-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2024-02-07 12:41:08
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2024-02-15
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieMałgorzata Kazek-Baranowska09-02-2024 14:19:20
2Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska07-02-2024 12:41:08