Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - działka nr 39, obręb Zatorze, ul. Świętojańska 13

SPRZEDAŻ - działka nr 39, obręb Zatorze, ul. Świętojańska 13

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.),
ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Lokalizacja: przy ul. Świętojańskiej 13 w Gliwicach.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
Prawo własności nieruchomości obejmującej działkę nr 39, obręb Zatorze, o pow. gruntu 0,0510 ha, zabudowaną budynkami o numerach ewid. 84, 91 i 101, poł. przy ul. Świętojańskiej 13 w Gliwicach, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00029435/4.

Opis przedmiotu przetargu

mapa_39-3

Nieruchomość położona jest przy ul. Świętojańskiej 13 w Gliwicach, w odległości ok. 3 km od centrum miasta, przy drodze krajowej 78. W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej oraz ogródki działkowe. Granice działki tworzą kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość zabudowana budynkami o charakterze: biurowym (pow. użytkowa: 212,26 m2, w przeszłości budynek mieszkalny), magazynowym (pow. użytkowa: 107,11 m2) i blaszanym (pow. użytkowa: 38,52 m2). Na działce znajduje się zadaszona konstrukcja stalowa typu wiata, pod którą zlokalizowana jest suwnica jednotorowa (brak informacji o stanie technicznym). Większa część działki jest utwardzona.
Zgodnie z mapą zasadniczą na działce znajduje się przyłącze kanalizacji deszczowej kd150 mm, które jest kanalizacją wewnętrzną oraz kanalizacja sanitarna ksD150 mm. Zgodnie z wpisem w III dziale księgi wieczystej nr GL1G/00029435/4 działka jest obciążoną nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu o pow. 15,35 m2 na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektroenergetyczna, gazowa oraz ciepłownicza. Skomunikowanie nieruchomości powinno odbywać się do drogi publicznej ul. Świętojańskiej zjazdem istniejącym.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji na nieruchomości po wcześniejszym umówieniu terminu. Chęć oględzin należy zgłosić co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32/338-64-10 lub -08, -09, -12, -41.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Działka nr 39, obręb Zatorze, położona jest na terenie, dla którego od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze, który został uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1090/2010 z dnia 15 lipca 2010 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z dnia 16 września 2010 r., poz. 2909.

Zgodnie z zapisami planu działka oznaczona jest symbolem: 31M – co oznacza: tereny mieszkaniowe o średniej intensywności zabudowy – istniejące, dla którego ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe:
  1. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
  2. zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców oraz przydomowe ogrody,
  3. dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
  4. sieci infrastruktury technicznej;
 3. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
  (...),
  1. intensywność zabudowy maksimum 1.2

(...),

 1. zbilansowanie potrzeb parkingowych i realizacja parkingów w ramach posiadanych nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich z dopuszczeniem budowy jednorodnego zespołu garaży (minimum 3 boksy) lub garażu wielopoziomowego dla obsługi funkcji podstawowej, z uwzględnieniem zalecanych wskaźników, określonych w §17 ust. 11 pkt 3 uchwały,
 2. powierzchnia terenu biologicznie czynna, minimum 30% powierzchni poszczególnych nieruchomości

(...);

 1. zakazy:
  1. zabudowy obiektami kubaturowymi powyżej 60% powierzchni poszczególnych nieruchomości (dla terenu 6M – powyżej 65%),
  2. lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych oraz warsztatów i wolno stojących budynków gospodarczych – istniejące mogą funkcjonować bez możliwości rozbudowy,
  3. lokalizacji obiektów tymczasowych,
  4. realizacji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi obiektów i urządzeń oraz realizacji obiektów i urządzeń związanych z ruchem ciężkich pojazdów samochodowych o ładowności powyżej 3,5 tony (w tym punkty skupu złomu i recykling).

Zgodnie z informacją zawartą w ww. planie, przedmiotowy teren znajduje się w granicach:

 • obszaru rewitalizacji,
 • ścisłego obszaru rewitalizacji,
 • GZWP Gliwice,
 • obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych związanym ze strefą od lotniska. Budynek przy ul. Świętojańskiej 13 ujęty został w ww. planie jako obiekt chroniony prawem miejscowym.

Cena wywoławcza nieruchomości: 603 000,00 zł brutto
zwolnienie od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.
Minimalne postąpienie: 6030,00 zł

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 17 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

Wadium
Wadium w wysokości 60 300,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, ul. Świętojańska 13, imię, nazwisko oraz PESEL osoby/osób lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
Na podstawie tytułu przelewu sporządzone zostaną dokumenty przetargowe.
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 11 czerwca 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub jego sporządzenie przed przetargiem w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma być nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9367/24 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-8341/23 z dnia 14 sierpnia 2023 r. oraz przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 39, obręb Zatorze, położoną przy ul. Świętojańskiej 13 w Gliwicach, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00029435/4, stanowiącej własność Miasta Gliwice, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi najpóźniej 17 lipca 2024 r.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1090/2010 z dnia 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z dnia 16 września 2010 r., poz. 2909, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00029435/4 oraz stanem faktycznym nieruchomości, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9367/24 z dnia 26 lutego 2024 r.

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10, 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-41, 32/338-64-12.

7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).

10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA


Data rozpoczęcia publikacji: 16-04-2024
Data zakończenia publikacji: 17-06-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2024-04-11 16:12:32
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2024-04-16
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska11-04-2024 16:12:32