Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - działka nr 153, obręb Kuźnica, ul. Oświęcimska

SPRZEDAŻ - działka nr 153, obręb Kuźnica, ul. Oświęcimska

 

herb_Gliwic

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA,
działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z poźn. zm.),
ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości Skarbu Państwa

18 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1G/00078992/4, oznaczonej jako działka nr 153, obręb Kuźnica, położonej w Gliwicach przy ul. Oświęcimskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Działka nr 153, obręb Kuźnica, została przeznaczona do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr PM-9300/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. i wykazu nr 9/SP/2024 stanowiącego załącznik do zarządzenia PM-9300/2024 oraz na podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 360/23 z dnia 30 października 2023 r.

Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 2 114 083,00 zł
Wadium: 211 410,00 zł
Minimalne postąpienie: 21 150,00 zł

Cena zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 361).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka nr 153, obręb Kuźnica, użytek Ba – tereny przemysłowe, o pow. 0,9675 ha, księga wieczysta nr GL1G/00078992/4.

mapa

2. Opis przedmiotu przetargu
Teren niezabudowany położony w Gliwicach przy ulicy Oświęcimskiej, w odległości ok. 10 km od centrum miasta. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa przemysłowa oraz tereny leśne. Przystanki autobusowe znajdują się w niedalekiej odległości.
Granice działki nr 153 tworzą kształt regularny, zbliżony do rombu.
Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej ul. Oświęcimskiej.
W momencie sprzedaży działki nr 153, obręb Kuźnica, nabywca tej części nieruchomości ustanowi nieodpłatnie służebność drogową na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 144, obręb Kuźnica (z wyjątkiem sytuacji gdy działka nr 144 zostanie zbyta wcześniej lub gdy nabywcy działki nr 144 prawo przejazdu przez działkę nr 153, obręb Kuźnica, już przysługuje).
Teren pokryty zielenią wysoką i niską, nieurządzoną.
Dział IV księgi wieczystej nr GL1G/00078992/4 wolny od wpisów, natomiast w dziale III widnieje wpis o następującej treści: „Nieograniczona w czasie odpłatna służebność przejazdu i przechodu po nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą, pasem o długości 116 m i szerokości 6 m, to jest o pow. łącznie 696 m2, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, ul. Oświęcimskiej, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 143, objętej księgą wieczystą nr GL1G/00133647/5”. Zatem w zakresie części nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, obciążenie służebnością drogową przebiega w pasie o szerokości 6 m i długości 84 m, tj. o łącznej powierzchni 504 m2.
Ponadto przez teren działki 153 przebiegają przewody energetyczne, a nad południową częścią napowietrzna linia wysokiego napięcia. W południowo-zachodnim rogu znajduje się maszt wysokiego napięcia. Na powyższą sieć nie została ustanowiona służebność przesyłu. Natomiast w pobliżu działki przebiega sieć wodno-kanalizacyjna i energetyczna.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się ze stanem nieruchomości.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 153, obręb Kuźnica, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Łabędy), znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1PBS, co oznacza tereny przemysłu, baz i składów.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 18 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

5. Wadium
Wadium w wysokości 211 410 zł należy wnieść w formie pieniężnej do 11 czerwca 2024 r. na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium S.A., nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „I ustny przetarg nieograniczony, dz. nr 153, obręb Kuźnica, imię i nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.

O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data uznania ww. rachunku Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Wpłacone wadium podlega:

  • zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości przez oferenta, który przetarg wygra,
  • zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
  • przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
  • okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby będącej na przetargu,
  • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
  • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej,
  • okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
7.1. Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.,
zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty (art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2097), jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu i przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć do 28 maja 2024 r. do godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z określeniem wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty i posiadać stosowną adnotację na decyzji lub zaświadczeniu o wybranej formie oraz wysokości rekompensaty (art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).

7.2. W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

7.3. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Akt notarialny powinien zostać zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7.4. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.5. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach nr 10 1160 2202 0000 0005 0904 3626. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.6. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych ze sprzedażą niniejszej nieruchomości.

7.7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.8. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.

7.9. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr PM-9300/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. na podstawie podanego do publicznej wiadomości wykazu nr 9/SP/2024, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7.10. Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością przejmuje nabywca z chwilą zawarcia aktu notarialnego.

7.11. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, tel. 32/338-64-23.

7.12. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, ul. Jasna 31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (https://gliwice.eu/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.gliwice.eu/).
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony jest w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice” (prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat) oraz w prasie ogólnokrajowej („Dzienniku Gazecie Prawnej”).

7.13. Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z poźn. zm.).

7.14. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – SKARB PAŃSTWA


Data rozpoczęcia publikacji: 05-04-2024
Data zakończenia publikacji: 18-06-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2024-04-05 10:13:35
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2024-04-05 10:13:35
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska05-04-2024 10:13:35