Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - działka 389, obręb Stare Gliwice, ul. Łabędzka-1

SPRZEDAŻ - działka 389, obręb Stare Gliwice, ul. Łabędzka-1

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z póź.zm.),
ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości

25 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę 389 o pow. 0,7918 ha, obręb Stare Gliwice, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00012113/9. Działka położona jest w Gliwicach przy ul. Łabędzkiej i stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 2 128 000,00 zł
Wadium: 212 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 21 280,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

mapa_389-1

I ustny przetarg nieograniczony odbył się 7 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka 389 o pow. 0,7918 ha, obręb Stare Gliwice, użytek RIVa – grunty orne, zapisana w księdze wieczystej nr GL1G/00012113/9. Działka położona jest w Gliwicach przy ul. Łabędzkiej.

2. Opis przedmiotu przetargu
Niniejsza działka położona jest w północno-zachodniej części miasta, w odległości około 4,5 km od centrum, przy wjeździe na drogę krajową 88. W sąsiedztwie wycenianej działki znajduje się zakład produkcji samochodów, tereny mieszkaniowe, tereny niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę usługową. Teren częściowo zadrzewiony. Działka w kształcie nieregularnym, umożliwiającym zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Przez działkę przebiega sieć teletechniczna. W pobliżu działki znajduje się sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacyjna (deszczowa, sanitarna), sieć wodociągowa i sieć gazowa.
Skomunikowanie przedmiotowej działki winno odbywać się do drogi publicznej ul. Łabędzkiej poprzez nowy zjazd.
Planowane wykorzystanie terenu nie może być sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w tym: Prawem ochrony środowiska, Prawem wodnym, ustawą o odpadach oraz ustawą o ochronie przyrody. W przypadku dodatkowych pytań, informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska UM w Gliwicach, tel. 32/238-54-45.
Odwodnienie terenu działki leży w gestii przyszłego nabywcy.
Zgodnie z mapą zasadniczą, na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku wystąpienia takich przyłączy, odpowiada za nie przyszły nabywca.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, zapisami księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej działki oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 389, obręb Stare Gliwice, położona jest na terenie, dla którego od 22 lipca 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice”. Plan ten uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XXXVIII/832/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r., poz. 3935.
W planie tym, przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
3U – opisanym jako: tereny zabudowy usługowej.

Zgodnie z § 32 pkt 1), 2) tekstu ww. planu: 1. Dla terenów oznaczonych symbolem 3U, obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie terenu:
  1. podstawowe – zabudowa usługowa,
  2. uzupełniające – mieszkaniowe;
 2. zasady zagospodarowania terenu – przeznaczenie mieszkaniowe dopuszcza się wyłącznie w budynkach usługowych.

Natomiast, w § 4 pkt 3 lit. a) tekstu planu, m. in. na terenach oznaczonych symbolem U, dopuszczono lokalizację:

 • dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, ciągów pieszych lub dróg rowerowych,
 • budynków gospodarczych, budynków pomocniczych, garaży,
 • zieleni towarzyszącej,
 • obiektów małej architektury,
 • terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
 • szyldów.

Działka znajdują się w granicach: strefy „OW” obserwacji archeologicznej, złoża węgla kamiennego Gliwice 337 WK, a na rysunku planu uwidoczniono przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 25 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

5. Wadium
Wadium w wysokości 212 800,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 389, obręb Stare Gliwice, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa i NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 18 kwietnia 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie;
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7748/2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, obejmującej niezabudowaną działkę nr 389, obręb Stare Gliwice, położoną w Gliwicach przy ul. Łabędzkiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 24 maja 2024 r.

7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art.1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z uchwałą nr XLVI/955/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działkę nr 389, obręb Stare Gliwice, położoną przy ul. Łabędzkiej w Gliwicach, stanowiącą własność Miasta Gliwice oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7748/2023 z dnia 10 maja 2023 r.

7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 17 lub telefonicznie: 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.

7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344).

7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA


Data rozpoczęcia publikacji: 19-02-2024
Data zakończenia publikacji: 25-04-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2024-02-13 14:00:15
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2024-02-19
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska13-02-2024 14:00:15