Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Rada Miasta obraduje na sesjach, które zgodnie z zapisami Regulaminu Rady Miasta Gliwice, zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał (§ 2 pkt. 1 Regulaminu Rady Miasta Gliwice).

Na sesjach Rada Miasta podejmuje uchwały, które są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

 • Prezydentowi Miasta
 • Przewodniczącemu Rady Miasta
 • Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta w sytuacji nieobsadzenia stanowiska Przewodniczącego Rady Miasta
 • Komisjom Rady Miasta
 • Klubom Radnych
 • Grupie co najmniej 5 radnych
 • Grupie 300 mieszkańców Gliwic posiadających czynne prawo wyborcze, na zasadach określonych odrębną uchwałą.

Uchwała może zostać podjęta bez wskazania wnioskodawcy w sytuacji, gdy konieczność jej uchwalenia wynika z ustaw (§ 25 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta Gliwice).

Przygotowanie projektów uchwał należy do zadań Prezydenta Miasta. W przypadku uchwał inicjowanych przez radnych lub komisje Rady, zadanie to może być powierzone komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego obsługującej Radę Miasta.

Uchwała Rady Miasta winna zawierać:

 • Datę
 • Numer Uchwały, który składa się z numeru sesji (cyfry rzymskie), numeru kolejnego uchwały (cyfry arabskie) oraz roku podjęcia uchwały
 • Tytuł uchwały
 • Podstawę prawną
 • Wskazanie wnioskodawcy (z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta Gliwice)
 • Określenie zadań
 • Wskazanie organu odpowiedzialnego za jej wykonanie
 • Termin wejścia w życie
 • Uchwały dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania zostaną pokryte.

Projekt uchwały musi być zaparafowany pod względem merytorycznym (wnioskodawca uchwały), a pod względem formalno-prawnym może zostać przekazany do zaparafowania przez radcę prawnego (adwokata) Urzędu lub innego radcę prawnego (adwokata).

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu.

Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady. Przepis ten stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

Odpisy uchwał przekazuje się wydziałowi/miejskiej jednostce organizacyjnej, prowadzącym sprawę, do realizacji, w tym do przekazania wszystkim podmiotom, objętym postanowieniami uchwały.

Oryginały uchwał przechowywane są w Biurze Rady Miasta.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBarbara Chodaczek-Sagan
Data wytworzenia informacji2020-04-08 15:59:00
Informację wprowadził do BIPAdministrator Systemu
Data udostępnienia informacji w BIP2020-04-08 15:59:00
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieNatalia Czernik15-10-2020 12:09:38
2Zmiany w dokumencieKatarzyna Golonka28-07-2020 09:59:01
3Utworzenie dokumentuKatarzyna Golonka28-07-2020 09:02:37
4Zmiany w dokumencieKatarzyna Golonka28-07-2020 09:02:37
5Zmiany w dokumencieKatarzyna Golonka28-07-2020 09:02:37
6Utworzenie dokumentuAdministrator Systemu08-04-2020 15:59:00