Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Spis rejestrów publicznych
Spis rejestrów publicznych
formularz wyszukiwania

Rejestr interpelacji i zapytań radnych Rady Miasta

Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych niepodlegających publikacji w BIP w zakładce Zamówienia publiczne

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

System informacji oświatowej

Zbiór aktów prawa miejscowego

Wykaz umorzeń niepodatkowych należności budżetowych

Wykaz udzielonej pomocy publicznej przez miasto Gliwice

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

Wykaz dziennych opiekunów

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Gliwice

Rejestr wystąpień podmiotów prowadzących zawodowa działalność lobbingową

Rejestr kategorii czynności przetwarzania (RKCP)

Rejestr wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę

Rejestr wniosków Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Rejestr uchwał Rady Miasta

Rejestr stowarzyszeń, których siedzibą jest miasto Gliwice i wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr stowarzyszeń zwykłych, których siedzibą jest miasto Gliwice

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie stacji kontroli pojazdów

Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie ośrodków szkolenia kierowców

Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr planów miejscowych

Rejestr petycji

Rejestr oświadczeń majątkowych

Rejestr instytucji kultury Miasta Gliwice

Rejestr decyzji ustalających jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rejestr danych o pojazdach i właścicielach pojazdów oraz wydanych dokumentach komunikacyjnych

Rejestr danych o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami,

Rejestr czynności przetwarzania (RCP)

Powiatowe Archiwum Geologiczne

Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Gliwice, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Miasta Gliwice

Miejski System Informacji Przestrzennej

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych-1

Ewidencja przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków

Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Ewidencja podatkowa nieruchomości

Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Gliwice

Ewidencja instruktorów nauki jazdy

Ewidencja działalności gospodarczej

Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Baza Eco - Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, podlegających udostępnieniu.

Ewidencja kąpielisk zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice