Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Rejestracja zwierząt egzotycznych

Rejestracja zwierząt egzotycznych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Rejestracja zwierząt egzotycznych podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków

Co powinienem wiedzieć?

Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 709/2010 z 22 lipca 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy:

 1. ogrodów zoologicznych;
 2. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1;
 3. czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji;
 4. Centralnego Azylu dla Zwierząt.

Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli. Wpisanie do rejestru starosta potwierdza wydaniem zaświadczenia.
Koszty związane ze znakowaniem zwierząt pokrywa posiadacz zwierzęcia lub prowadzący hodowlę.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Kto może załatwić sprawę?

Posiadacz zwierzęcia podlegającego ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przetrzymywanego na terenie Gliwic.
Wnioskodawca może pisemnie upoważnić do załatwienia sprawy osobę fizyczną. W imieniu posiadacza zwierząt nie mającego zdolności do czynności prawnych (np. niepełnoletnie dziecko) wniosek składa przedstawiciel ustawowy.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 7 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

W przypadku wpisu do rejestru zwierząt egzotycznych:

 1. Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków
 2. dokument lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia (zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli),
 3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (otrzymany w opłatomacie, banku lub wydrukowany z Internetu).

W przypadku zmiany w rejestrze:

 1. Wniosek o dokonanie zmiany danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

W przypadku wykreślenia z rejestru:

 1. Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt wynosi 26,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – opłata jest pobierana w zależności od ilości rejestrowanych gatunków.

Opłatę skarbową należy uiścić przed złożeniem wniosku.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach mieszczących się w siedzibie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:


Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt:
26 zł Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru zwierząt egzotycznych podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek należy złożyć w  Biurze Podawczym - Biura Obsługi Interesantów lub w sekretariacie Wydziału Środowiska.

Krok 2
Odbiór dokumentu może nastąpić u osoby prowadzącej sprawę lub poprzez wysyłkę zaświadczenia.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 330 - III piętro
Tel. 32-238-56-79
e-mail: sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o ochronie przyrody
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

SR - Zwierzęta chronione na podstawie przepisów UE

Wydział:

Wydział Środowiska

Numer karty

ŚR.10/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Dolińska - Szeląg
Data wytworzenia informacji2020-07-28 14:06:23
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 14:06:23
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska07-02-2024 11:21:27
2aktualizacja przepisówAlicja Białorucka14-08-2023 08:21:55
3Aktualizacja kart usług -zlecono korespondencją SODKrystyna Kasprzyk07-07-2023 08:10:42
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 09:58:18
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 14:06:23