Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Rejestracja pojazdu z zagranicy

Rejestracja pojazdu z zagranicy

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Z zagranicy pojazd – rejestracja

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Co powinienem wiedzieć?

Rejestracji pojazdu dokonuje się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania (dla osób prawnych: siedziby) właściciela.

Z wyjątkiem taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu przystosowanego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu z urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego badaniu okresowemu przed pierwszą rejestracją nie podlega pojazd ostatnio zarejestrowany w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

 • na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji przez właściwy organ w okresie od dnia pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego określonego w ust. 5 ustawy z dnia Prawo o ruchu drogowym lub
 • w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności. W takiej sytuacji termin ważności badania technicznego pojazdu uznaje się, o ile nie jest dłuższy niż termin ważności badania technicznego ustalany na podstawie ust. 5-10 ustawy Prawo o ruchu drogowym (np. w Polsce dla samochodów osobowych mających więcej niż 5 lat od daty pierwszej rejestracji badanie okresowe dokonuje się co roku, natomiast w Niemczech co 2 lata).

Uwaga: nawet jeżeli pojazd posiada aktualny przegląd techniczny okresowy, ale w dowodzie rejestracyjnym nie ma wszystkich parametrów technicznych niezbędnych do rejestracji pojazdu lub gdy z przedstawionych do rejestracji dokumentów wynika, że pojazd uczestniczył w kolizji lub wypadku drogowym, albo narusza wymagania ochrony środowiska – przed złożeniem wniosku o rejestrację należy uzupełnić dokumenty o zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym.

Aby dojechać do stacji kontroli pojazdów celem uzyskania zaświadczenia z przeprowadzonego badania  technicznego,  można otrzymać tablice tymczasowe.

Dla pojazdu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju do dnia 31.12.2015 r. osoba, która zakupiła pojazd za granicą obowiązana jest dokonać wpłaty, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów, w wysokości 500 zł na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nr rachunku bankowego:
NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa
nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

Dowód wpłaty musi zawierać prawidłowy numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu. W przypadku zbycia pojazdu dowód wpłaty trzeba przekazać kolejnemu właścicielowi.

W/w opłatę wnosi się dla pojazdów samochodowych zaliczanych do kategorii:

 • M1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy (razem 9 miejsc),
 • N1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony,
 • a także dla trójkołowych motorowerów.

Do kategorii M1 i N1 należą nie tylko samochody osobowe i samochody ciężarowe o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, ale także niektóre pojazdy specjalne (np. samochód kempingowy, samochód pogrzebowy).

Ciężar udowodnienia kiedy nastąpiło  wprowadzenie na terytorium kraju pojazdu spoczywa na wprowadzającym pojazd.

Powyższej opłaty nie wnosi się dla pojazdów zabytkowych oraz mających co najmniej 25 lat i uznanych przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Rejestracja pojazdu oznacza, że:

 • przed otrzymaniem dowodu rejestracyjnego urząd wydaje na wniosek właściciela pozwolenie czasowe,
 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, następuje najczęściej do 3 tygodni.

Jak uzyskać tablice indywidualne? -> Tablice indywidualne.
Jakie zarejestrować pojazd zabytkowy? -> Pojazd zabytkowy – rejestracja.

Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:
- dopuszczenia pojazdu do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
- sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację nie złoży wniosku w terminie 30 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestracje pojazdu w terminie 90 dni (przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami) nie złoży wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

Karze pieniężnej podlega również właściciel obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu gdy pomimo wezwania nie uzupełnienia braków w złożonym wniosku w wyznaczonym terminie,

W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni wysokość kary wynosi odpowiednio :
- 2000 zł dla właścicieli pojazdów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami,
- 1000 zł  dla pozostałych właścicieli pojazdów.
 

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić właściciel / właściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku o rejestrację był dołączony komplet wymaganych dokumentów sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

 • przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego.
 • do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
  W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.

W przypadku warunkowej czasowej rejestracji z urzędu opisanej poniżej w części „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?” będzie konieczna dodatkowa wizyta w urzędzie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację celem uzupełnienia brakujących dokumentów.
 

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu - oryginał.
 2. Dowód rejestracyjny - oryginał.
  W przypadku, gdy dowód rejestracyjny składa się z dwóch części, wymagane są do rejestracji obie części tego dowodu rejestracyjnego.
  W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia części II dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu potwierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany.
  W przypadku utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego za granicą, właściciel pojazdu dołącza wtórnik dowodu rejestracyjnego, albo w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego możliwe jest przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez urząd za granicą, który po raz ostatni zarejestrował pojazd, potwierdzającego dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym.
  Nie ma obowiązku przedstawienia dowodu rejestracyjnego w następujących przypadkach:
 • w przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - zamiast dowodu rejestracyjnego może być przedstawiony inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie;
 • nowy pojazd, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji  lub zostało wydane zwolnienie z obowiązku homologacji;
 • pojazdu zabytkowego (Jak zarejestrować pojazd zabytkowy? -> Pojazd zabytkowy - rejestracja).
 1. Dokument potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzającego zwolnienie od akcyzy – oryginały. Dotyczy sprowadzonych z Unii Europejskiej samochodów osobowych, pojazdów rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochodów ciężarowych (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochodów specjalnych (kategoria homologacyjna M1 i N1). Dokument ten ma obowiązek uzyskać osoba, która zakupiła pojazd za granicą i w przypadku zbycia pojazdu przekazuje kolejnemu właścicielowi. Dokument ten nie jest wymagany w przypadku powtórnej rejestracji pojazdu w kraju, jeżeli w miejscu ostatniej rejestracji w kraju pojazd jest wyrejestrowany.
 2. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej -  oryginał.
 3. Oświadczenie KM - jeśli jest wymagane (punkt 6 i 8 poniżej).
 4. Możliwa jest warunkowa czasowa rejestracja pojazdu z urzędu bez dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju (dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy), dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie (formularz powyżej w punkcie 5), że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Brakujący dokument należy dołączyć do wniosku do 30 dni. Wniosek w/s akcyzy lub odprawy celnej należy złożyć w  Urzędzie Celnym przed zgłoszeniem się do rejestracji pojazdu.
 5. Dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - oryginał. Szczegółowe informacje, jak wnieść opłatę opisane są powyżej w punkcie „Co powinienem wiedzieć?”  Dokument ten nie jest wymagany w przypadku powtórnej rejestracji pojazdu w kraju, jeżeli w miejscu ostatniej rejestracji w kraju pojazd jest wyrejestrowany oraz w przypadku wprowadzenia pojazdu do obrotu po 01.01.2016 r.
 6. Tablice rejestracyjne. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza oświadczenie (formularz powyżej w punkcie 5),
 7. Oryginały dowodów własności (np. umowy, faktury zakupu).
  W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
  Jeżeli zbywcą pojazdu, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.
  Nie wymaga się ciągłości dowodów własności pojazdu w przypadku gdy:
 • przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą;
 • zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium

lub
Oryginał dokumentu powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub  prawną podmiotowi polskiemu – oryginał.
oraz
Oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub dowód własności pojazdu z informacją dla nabywcy, sprowadzający dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 1. Zaświadczenie o przeglądzie technicznym dokonanym przed pierwszą rejestracją (oryginał), jeżeli jest wymagane. Szczegółowe informacje, kiedy jest wymagane takie zaświadczenie opisano powyżej w punkcie „Co powinienem wiedzieć?”
 2. Zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym (oryginał), jeżeli:
 • z przedstawionych do rejestracji dokumentów wynika, że pojazd uczestniczył w kolizji lub wypadku drogowym, albo narusza wymagania ochrony środowiska,
 • w poprzednim dowodzie rejestracyjnym nie ma wszystkich parametrów technicznych niezbędnych do rejestracji.
 1. Zaświadczenie wydane przez stację kontroli pojazdów potwierdzające nadanie i umieszczenie o nadaniu nr nadwozia, podwozia lub ramy oraz tabliczki znamionowej zastępczej – w przypadku, gdy pojazd nie posiada fabrycznie nadanych przez producenta cech identyfikacyjnych lub tabliczki znamionowej.
 2. Tłumaczenia przysięgłe jeżeli dokumenty są sporządzone w  języku obcym (nie dotyczy świadectwa zgodności WE, albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu) oryginały.
  Dla pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) nie jest konieczne tłumaczenie oznaczeń kodowych występujących w dowodzie rejestracyjnym i zgodnych z oznaczeniami kodów obowiązującymi we wzorze polskiego dowodu rejestracyjnego.
 3. Pełnomocnictwo KM - Jeżeli wnioskodawca nie załatwia sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.
 4. Zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 5. Dowody opłat za wydanie tablic i innych druków oraz oznaczeń dokonanych zgodnie z punktem „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń:

 • dla samochodu i ciągnika samochodowego: 160 zł
  składniki opłaty-  (tablice rejestracyjne: 80 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 • dla przyczepy i ciągnika rolniczego: 120 zł lub w przypadku warunkowej czasowej rejestracji z urzędu opisanej powyżej w pkt.6 w części „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?”:  66 zł  (dowód opłaty składa się wraz z wnioskiem) oraz 54 zł (dowód opłaty składa się wraz z brakującymi dokumentami); składniki opłaty- tablica rejestracyjna: 40 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 • dla motocykla i czterokołowca: 120 zł
  składniki opłaty- tablica rejestracyjna: 40 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 • dla motoroweru: 110 zł
  składniki opłaty- tablica rejestracyjna: 30 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.


Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. rejestracja, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za rejestracje pojazdu z zagranicy:
160 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla samochodu i ciągnika samochodowego
120 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla przyczepy i ciągnika rolniczego
120 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla motocykla i czterokołowca
110 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla motoroweru
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Uzyskać w urzędzie celnym dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy – jeżeli dotyczy. Możliwa jest warunkowa czasowa rejestracja pojazdu z urzędu bez dokumentu dotyczącego akcyzy, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie,  że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.  Brakujący dokument należy dołączyć do wniosku o rejestrację do 30 dni.
lub
Uzyskać  dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej. Możliwa jest warunkowa czasowa rejestracja pojazdu z urzędu bez dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie,  że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.  Brakujący dokument należy dołączyć do wniosku o rejestrację do 30 dni.

Krok 2
Jeżeli dowód rejestracyjny jest utracony lub zniszczony uzyskać zaświadczenie z poprzedniego urzędu za granicą lub wtórnik dowodu oraz zaświadczenie wydane przez Policję, w przypadku kradzieży tego dokumentu.

Krok 3
Uzyskać zaświadczenie z badania technicznego, jeżeli jest konieczne.
Jak otrzymać tablice tymczasowe? -> Tablice tymczasowe.
Jak uzyskać decyzję o nadaniu nr nadwozia, podwozia lub ramy oraz tabliczki znamionowej zastępczej?
-> Oznakowanie pojazdów (nabicie nr identyfikacyjnego, zastępcza tabliczka znamionowa)
-> Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie miasta Gliwice

Krok 4
Uzyskać tłumaczenie przysięgłe, jeżeli jest konieczne.
Gdzie znajdę tłumacza przysięgłego? -> link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości

Krok 5
Wypełnić wniosek o rejestrację.

Krok 6
Wnieść opłatę za wydane tablice, oznaczenia, druki (opisana powyżej w punkcie „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).

Krok 7
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 8
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.

Krok 9
Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.
Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „A”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 10
Przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  decyzji o czasowej rejestracji, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego oraz nalepki na szybę, jeżeli dotyczy.

Krok 11
W przypadku warunkowej czasowej rejestracji pojazdu z urzędu bez dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju (dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy), dowodu odprawy celnej przywozowej, do 30 dni należy uzupełnić brakujące dokumenty wraz z dowodem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz przedstawić pozwolenie czasowe celem przedłużenia terminu ważności.

Krok 12
W przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku o rejestrację był dołączony komplet wymaganych dokumentów: do 30 dni następuje odbiór decyzji o rejestracji wraz z nowym dowodem rejestracyjnym otrzymanym z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska i zwrócenia pozwolenia czasowego.

Informację o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego można uzyskać m.in. telefonicznie dzwoniąc na podane poniżej numery.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90 / 32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.
Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59

E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 72, 73 ust. 1 i art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022r. poz. 1847).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2022 r. poz. 1849).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 100).
 5. Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277).
 6. Ustawa z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 2056).
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników  z dnia 4 sierpnia 2022 r.(Dz.U. z 2022 r. poz. 1848).
 9. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 29.06.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1246).
 10. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Tryb odwoławczy

Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Numer karty

KM.50/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-07-27 12:46:06
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 12:46:06
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska19-06-2024 09:26:32
2Aktualizacja kartyAnna Imbiorska08-03-2024 11:21:28
3Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka13-12-2023 09:03:26
4zmiana wysokości opłatAlicja Białorucka28-06-2023 11:59:28
5aktualizacja RODOAnna Imbiorska02-06-2023 15:15:05
6Podlinkowanie "Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach"Krystyna Kasprzyk19-04-2023 10:48:47
7aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 12:06:09
8Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz27-07-2020 12:46:06