Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

Wydział:

Urząd Stanu Cywilnego

Co powinienem wiedzieć?

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może zostać złożone w przypadku, gdy ojcostwo nie zostało wcześniej ustalone, bądź gdy nie działa domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki, lub w sytuacji gdy uprawomocnił się wyrok o zaprzeczeniu ojcostwa męża lub byłego męża matki.  

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć przed każdym kierownikiem usc, przed sądem opiekuńczym,  a za granicą w polskim konsulacie.

Uznać można dziecko tylko do 18 roku życia.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można dokonać przed lub po urodzeniu dziecka.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa rodziców nieletnich może nastąpić tylko w sądzie opiekuńczym.

Dziecko może nosić nazwisko takie jak rodzice postanowią; matki, ojca, łączone obojga rodziców.

Przy braku zgodnych oświadczeń rodziców dziecko nosi nazwisko łączone matki i ojca.

Oświadczenie o uznaniu nie może zostać przyjęte w USC, gdy rodzice dziecka nie mają ukończonych 18 lat.

Kierownik USC na pisemny wniosek matki lub ojca można wydać zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa (np. uznanie nienarodzonego) – zaświadczenie jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Kto może załatwić sprawę?

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może złożyć tylko biologiczny ojciec dziecka.

Można je przyjąć w przypadku gdy:

 • matka dziecka jest panną i ma skończone 18 lat,
 • matka dziecka jest osobą rozwiedzioną, w separacji  lub wdową i upłynęło 300 dni od daty prawomocności orzeczenia o rozwodzie, separacji  lub od daty zgonu współmałżonka.

Rodzice dziecka oraz dziecko, które ukończyło 13 lat.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki, po przyjęciu i podpisaniu oświadczenia.

Jeżeli dziecko nie urodziło się w Gliwicach oświadczenie o uznaniu ojcostwa przesyła się do właściwego usc ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Oświadczenie o uznaniu nie może zostać przyjęte w USC, gdy rodzice dziecka nie mają ukończonych 18 lat.

 1. Do  złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego niezbędne są następujące dokumenty:
 • zaświadczenia o ciąży lub karta ciąży,
 • okumenty stwierdzające tożsamość; dowód osobisty, paszport.
 1. Do złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka przy sporządzaniu aktu urodzenia, niezbędne są następujące dokumenty:
 • dokumenty stwierdzające tożsamość rodziców (ważne dowody osobiste, paszporty).
 1. Do złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka już zarejestrowanego niezbędne są dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport) rodziców.
 2. Jeżeli uznający ojcostwo jest cudzoziemcem i nie posługuje się biegle w piśmie i mowie językiem polskim winien się zgłosić w towarzystwie tłumacza lub tłumacza przysięgłego języka jakim się biegle posługuje.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Przygotować dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Krok 2
Zgłosić się w USC na stanowisku rejestracji noworodków.

Krok 3
Podpisać oświadczenie.

Krok 4
Przyjęcie oświadczenia w formie protokołu lub pisemna odmowa przyjęcia oświadczenia.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Gliwicach
(parter ul. Zwycięstwa 21)
Tel.  32-238-54-54, 32-239-12-88, 32-239-12-80
Fax; 32-239-13-48
usc@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Czynność osobista (rodzice nie muszą być równocześnie) to oświadczenie wiedzy i woli.

Nie działa pełnomocnictwo.
 

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy tj. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2809)
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  tj. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1378)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego z dnia 9 lutego 2015 r. tj. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1904)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. ( Dz.U. z 2024 r. poz. 572)
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29.05.2023r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. 2023 poz. 1023)
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tj. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)

Tryb odwoławczy

Do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na siedzibę kierownika usc, który pisemnie powiadomił o odmowie dokonania tej czynności.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Bezpieczeństwo danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Tożsamość administratora
Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Prezydent Miasta w Gliwicach, mający siedzibę w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl lub formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt albo pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego - Prezydentem Miasta w Gliwicach można się skontaktować poprzez adres email usc@um.gliwice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Prezydent Miasta w Gliwicach wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email iod@um.gliwice.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka
 • sporządzenia aktu małżeństwa
 • sporządzenia aktu zgonu
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego
 • dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach
 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie
 • wydania dokumentów z akt zbiorowych
 • zameldowania
 • nadania numeru PESEL.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Odbiorcy danych
Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Okres przechowywania danych
Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego
przechowuje przez okres:

 1. 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
 2. 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.

Źródło pochodzenia danych osobowych
Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;
 • kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Kategoria sprawy:

USC – Dziecko

Numer karty

USC.4/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIwona Ciosek, Sylwia Szewioła
Data wytworzenia informacji2020-07-29 10:39:53
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 10:39:53
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska13-12-2023 09:36:35
2aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka26-07-2023 15:26:48
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 10:39:53