Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Profil kierowcy zawodowego

Profil kierowcy zawodowego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Profil kierowcy zawodowego

Co powinienem wiedzieć?

Profil Kierowcy Zawodowego - należy przez to rozumieć zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy, zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych, utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

Profil udostępniany jest ośrodkowi szkolenia, szkole, placówce lub centrum, prowadzącym szkolenie osoby oraz wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego lub okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzającym test kwalifikacyjny dla osoby, której dotyczy profil.

O dokument powinien się starać kierowca, który planuje rozpocząć:

 • kurs kwalifikacji wstępnej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej,
 • szkolenie okresowe.

Osoba ubiegająca się o wydanie profilu kierowcy zawodowego winna zapoznać się również z opisem usługi:

-> Karta kwalifikacji kierowcy
-> Nowa kategoria prawa jazdy
-> Wpis kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego do prawa jazd

Kto może załatwić sprawę?

Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub osoba przez niego upoważniona. Pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę można pobrać:

 • w formie elektronicznej -> wzór pełnomocnictwa do pobrania niżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty".
 • osobiście w formie papierowej -> w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego).
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

2 dni robocze (od dnia otrzymania wymaganych dokumentów) - czas w jakim organ musi wygenerować w systemie teleinformatycznym profil kierowcy zawodowego.
W przypadku przeniesienia akt z innego urzędu okres oczekiwania na profil może się wydłużyć.
 

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia
 2. Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych
 3.  kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

  Uwaga!

a. jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Jednak podobne zdjęcie - w okularach - musisz mieć w dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz orzeczenie o niepełnosprawności (osoba do 16 roku życia), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoba, która ukończyła 16 lat) z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
b. jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz - możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Jednak podobne zdjęcie - z nakryciem głowy - musisz mieć na dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 2. kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 3. kopia wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyśpieszonej, wstępnej uzupełniającej lub wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub oświadczenie o jego wydaniu - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego ( nie dotyczy przypadku wydania do dnia 10 września 2008 r. prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub do dnia 10 września 2009 r. prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E ).
 4. kopię posiadanego prawa jazdy,
 5. dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamości– do wglądu
 6. Pełnomocnictwo KM

Ww. dokumenty stanowią podstawę do uzyskania profilu kierowcy zawodowego przed przystąpieniem do kwalifikacji i do szkolenia.
 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wydanie Profilu Kierowcy Zawodowego nie podlega opłacie.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa -przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można:

 • w Opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:
                                                                                                         
                                                                 Urząd Miejski w Gliwicach
                                          Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
   
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata za pełnomocnictwo 

Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.                                           

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy
Wniosek o wydanie prawa jazdy do pobrania:

 • w formie elektronicznej (w dziale wyżej "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").
 • w formie papierowej w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego)

Krok 2
Przygotować zalączniki do ww. wniosku

Krok 3
Złożyć dokumenty przed przystąpieniem do kwalifikacji i do szkolenia celem otrzymania profilu kierowcy zawodowego: stanowisko nr 1 i 2 na sali obsługi/Referat Rejestracji Pojazdów (parter urzędu).Należy pobrać bilet z biletomatu (E)

Krok 4
Sprawdzić stan realizacji sprawy i korespondencji

 • bezpośrednio wg punktu "Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?"

Krok 5 
Odbiór dokumentu:  
Profil kierowcy zawodowego wydaje się uprawnionej osobie (pełnomocnikowi wg pkt  "Kto może załatwić sprawę?"), w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:  
- bezpośrednio na stanowisku nr 1 i 2 na sali obsługi/Referat Rejestracji Pojazdów (parter urzędu). Należy pobrać bilet z biletomatu (E). 
- lub drogą elektroniczną, po wyrażeniu zgody na przesłanie dokumentu na wskazany adres mailowy.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Stanowisko nr 1 i 2 na sali obsługi/Referat Rejestracji Pojazdów (parter urzędu) lub Referat Praw Jazdy - pokoje 310/314/315 (III piętro) Urzędu Miejskiego
Tel. 32-238-54-92/ 32 238-56-30/32-239-11-96 / 32-238-54-70 / 32-238-56-52
E-mail:km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz.2142 z późn. zm),   
 4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (Dz. U. z 2022 r., poz. 742),
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2022 r. poz. 739 z późn. zm.),
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.),
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U z 2022, poz. 2503),
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie badań  psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2022 r., poz. 165),
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U z 2018r. , poz. 1885 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj. Prezydenta Miasta Gliwice  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 §1i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wniesienie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołanie nie podlega wycofaniu. Na podstawie art. 130 § 4 KPA decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Kategoria sprawy:

KM - Prawa jazdy

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Numer karty

KM.145/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Macuga
Data wytworzenia informacji2022-08-31 15:40:52
Informację wprowadził do BIPDorota Rynkiewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2022-08-31 15:40:52
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatoraAlicja Białorucka03-10-2023 13:11:28
2aktualizacja RODOAnna Imbiorska30-05-2023 10:07:40
3Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy? - modyfikacja publikatorówKrystyna Kasprzyk18-04-2023 14:34:21
4ozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja PojaKrystyna Kasprzyk18-04-2023 14:34:08
5aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 11:02:39
6Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska02-09-2022 10:52:12
7Utworzenie dokumentuDorota Rynkiewicz31-08-2022 15:40:52