Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów

Wydział:

Wydział Środowiska

Co powinienem wiedzieć?

Eksploatacja instalacji powodującej wprowadzania gazów  lub pyłów  do powietrza  jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia – art. 180 ustawy Prawo ochrony  środowiska, które wydaje się na wniosek prowadzącego instalację.

Uwaga: Do obowiązku Wnioskodawcy należy sprawdzenie czy eksploatacja instalacji będzie zachodzić na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza - wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza powodujących naruszenia tych standardów dla nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny przeprowadza się wówczas w procedurze postępowania kompensacyjnego zgodnie z art. 227-229 ustawy Prawo ochrony  środowiska.

Kto może załatwić sprawę?

O wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów  występuje prowadzący instalację lub upoważniona przez niego osoba.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawane jest pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów bądź decyzja administracyjna o odmowie udzielenia ww. zezwolenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego). Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wniosek  o wydanie pozwolenia powinien być opracowany zgodnie z art. 184 i art. 221 ustawy Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz. U. z  2022 r., poz. 2556 ze zm.) i zawierać następujące informacje:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

1.1 oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183 b ustawy Prawo ochrony środowiska.

 1. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 2. informację o tytule prawnym do instalacji,
 3. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 4. ocenę stanu technicznego instalacji,
 5. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 6. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 7. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 8. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 9. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia (wielkość emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza powinna być wyrażona w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach w jakich wyrażone są te standardy),

10.1. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,

 1. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
 2. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 3. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
 4. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
 5. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań,
 6. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji (informacje te powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów),
 7. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 8. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 9. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku, gdy pozwolenie ma być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,
 10. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
 11. w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż  1MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157 a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, wniosek o wydanie pozwolenia zawiera dodatkowo informacje o:
 • sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (Kod Polskiej Klasyfikacji Działalności),
 • numerze REGON prowadzącego instalację,
 • nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW,
 • rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne,
 • rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust.3 są zróżnicowane standardy emisyjne
 • obowiązujące dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych,
 • dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana-dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r.  albo po dniu 19 grudnia 2018 r.,
 • przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.
 1. w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia , o której mowa w art. 157 a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
 • z pięciu lat- dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r.- wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
 • z trzech lat- dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku

- do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

 1. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
 2. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
 3. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i leczeniu uzdrowiskowym (Dz. U., poz. 150, z późn. zm.),
 4. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
 5. aktualny stan jakości powietrza,
 6. określenie warunków meteorologicznych,
 7. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników,
 8. w przypadku instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, wniosek powinien również zawierać informacje o spełnieniu wymogów przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
 • stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
 • efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
 • zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
 • stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
 • rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
 • wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
 • postęp naukowo-techniczny.

Załączniki:

 1. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie  prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 3. Oryginał lub  urzędowo poświadczona kopia pełnomocnictwa, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik.
 4. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 • 2011 zł - w związku z działalnością gospodarcza
 • 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez  podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
 • 506 zł - pozostałe

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką, lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów:
2011 zł W związku z działalnością gospodarczą
506 zł W związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
506 zł Pozostałe
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek  wraz z  wymaganym  załącznikiem należy złożyć w Biurze Podawczym-Biura Obsługi  Interesantów, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub  przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 2
Odbiór pozwolenia (wydanego w formie decyzji administracyjnej) może nastąpić  bezpośrednio  u osoby prowadzącej sprawę  lub  zostanie wysłane na adres wnioskodawcy.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 326, III piętro
Tel. 32-239-12-78
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek z załącznikami można wysłać pocztą.
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
 2. Informacje o opłatach skarbowych zgodnie z zał. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. część III pkt 40

Tryb odwoławczy

Od pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów  stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice - w terminie 14 dni od daty doręczenia pozwolenia.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

SR – Powietrze

Numer karty

ŚR.6/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Setnik
Data wytworzenia informacji2020-07-28 12:18:45
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 12:18:45
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja przepisówAlicja Białorucka14-08-2023 08:42:34
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:06:26
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 12:18:45