Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Podział nieruchomości

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Co powinienem wiedzieć?

Podział nieruchomości polega na stworzeniu nowej konfiguracji działek w dotychczasowych granicach nieruchomości, bez zmiany właściciela.
Skutkiem dokonania podziału nieruchomości (nie dotyczy podziałów zrealizowanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego) jest wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.
Opłata adiacencka - zgodnie z art. 4 pkt 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym jej podziałem. Ustalona stawka procentowa opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości z obszaru miasta Gliwice, wynosi 20% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed podziałem a wartością, jaką nieruchomość ma po podziale (art. 98 a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

Podziału nieruchomości można dokonać w postępowaniu:

 • dwuetapowym - jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku braku planu, jeżeli nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art.93 i art.94 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
  - I etap – postanowienie o możliwości podziału,
  - II etap – decyzja zatwierdzająca podział.
   
 • jednoetapowym - niezależnie od ustaleń planu (art.95 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
  - decyzja zatwierdzająca podział.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba fizyczna/prawna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości bądź osoba uprawniona do reprezentowania ww. osób poprzez posiadanie stosownego pełnomocnictwa (w przypadku osób prawnych należy pamiętać o właściwej reprezentacji zgodnej z zapisem w KRS), którego oryginał należy przedłożyć wraz z wnioskiem.
Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.
 

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – do 60 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Jeżeli dokonujesz podziału dwuetapowo:

I etap:

 1. Wniosek w sprawie podziału nieruchomości
  do wniosku, w celu wydania postanowienia o możliwości podziału, należy przedłożyć w oryginałach:
 • Aktualny odpis księgi wieczystej dla dzielonej nieruchomości lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 • Wstępny projekt podziału - ilość wymaganych egzemplarzy obejmuje:
  • po 1 egz. dla każdej ze stron postępowania, tj.: właściciela/użytkownika wieczystego,
  • 1 egz. dla organu.
 • Wypis z rejestru gruntów.
 • Mapa ewidencyjna.
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku dokonywania podziału w oparciu o art. 94 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (w przypadku braku planu miejscowego).
 • Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zawierające klauzulę ostateczności oraz załącznik mapowy w postaci wstępnego projektu podziału.
 • Opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji dzielonego obiektu budowlanego, na których przedstawiono przebieg projektowanej granicy.

II etap:

 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  do wniosku należy przedłożyć:
 • Mapę z projektem podziału wraz z wykazem zmian gruntowych – ilość wymaganych egzemplarzy obejmuje:
   
  • po 1 egz. dla każdej ze stron postępowania, tj.: właściciela/użytkownika wieczystego,
  • 2 egz. dla organu,
  • 1 egz. dla Sądu Rejonowego Wydziału VIII Ksiąg Wieczystych,
  • po 1 egz. dla podmiotu nabywającego prawo do wydzielonej działki pod drogę publiczną (art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.).
 1. Protokół przyjęcia granic nieruchomości.

Dokumenty wymienione w pkt 1 i pkt 2 powinny być sporządzone przez geodetę uprawnionego, w ramach dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jeżeli dokonujesz podziału jednoetapowo:

 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  do wniosku należy przedłożyć w oryginałach:
 • Aktualny odpis księgi wieczystej dla dzielonej nieruchomości lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej, o którym mowa w art.116 ust.2 pkt 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 • Wypis z rejestru gruntów.
 • Mapa ewidencyjna.
 • Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zawierające klauzulę ostateczności oraz załącznik mapowy w postaci mapy z projektem podziału.
 • Opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji dzielonego obiektu budowlanego, na których przedstawiono przebieg projektowanej granicy.
 • Mapa z projektem podziału wraz z wykazem zmian gruntowych – ilość wymaganych egzemplarzy obejmuje:
  • po 1 egz. dla każdej ze stron postępowania, tj.: właściciela/użytkownika wieczystego,
  • 2 egz. dla organu,
  • 1 egz. dla Sądu Rejonowego Wydziału VIII Ksiąg Wieczystych.
 • Protokół przyjęcia granic nieruchomości.

Dokumenty wymienione w pkt 6 i pkt 7 powinny być sporządzone przez geodetę uprawnionego, w ramach dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat. (Art. 2 ust. 1 pkt. 1 litera „h” ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej).

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Złożenie wniosku - wniosek wolny od opłat.

Wniosek w sprawie podziału nieruchomości, bądź Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości do którego należy odpowiednio załączyć oryginały dokumentów opisanych w pkt 4 opisu usługi, można składać na jeden z poniższych sposobów:

 • bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy w Biurze Obsługi Interesantów na parterze Urzędu Miejskiego,
 • za pośrednictwem poczty.

Krok 2
Procedura związana z postępowaniem.

Wszczęcie postępowania w sprawie podziału następuje po przedłożeniu kompletu dokumentów wymienionych w pkt 4 opisu usługi w zależności od obranego toku postępowania.

W przypadku postępowania dwuetapowego:
I etap - Wydanie postanowienia o możliwości podziału następuje po przedłożeniu "Wniosku w sprawie podziału nieruchomości", przez:

 • Wydział Geodezji i Kartografii, który wydaje ww. postanowienie po uzyskaniu pozytywnych opinii – do 1 miesiąca.

II etap - Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości następuje po przedłożeniu "Wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości" wraz ze sporządzonymi przez geodetę uprawnionego, w ramach dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mapą z projektem podziału wraz z wykazem zmian gruntowych oraz protokołu przyjęcia granic nieruchomości przez:
- Wydział Geodezji i Kartografii - do 1 miesiąca.

W przypadku postępowania jednoetapowego:
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości następuje po przedłożeniu "Wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości" wraz z kompletem dokumentów wymienionych w pkt 4 opisu usługi dotyczących postępowania jednoetapowego przez:

 • Wydział Geodezji i Kartografii - do 1 miesiąca.

Termin załatwienia sprawy, niezależnie od sposobu postępowania może zostać przedłużony, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie.
Możliwość sprawdzenia stanu realizacji spraw i korespondencji.
Sposób odbioru dokumentu (np. postanowienia, decyzji) - należy zaznaczyć we wniosku odpowiednią formę:
-Listownie,
-Osobiście (we wniosku należy wskazać numer telefonu).

Krok 3
Zakończenie postępowania.

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia odbioru decyzji przez stronę nie zostanie wniesione odwołanie od decyzji, staje się ona ostateczna.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu który wydał decyzję. Z dniem dostarczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Wnioskodawca może zgłosić się do Wydziału Geodezji i Kartografii, pokój: 406, 407, 409 wraz z oryginalnym egzemplarzem decyzji na której umieszczona zostanie klauzula, iż niniejsza decyzja jest ostateczna.
Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości przesłana jest z urzędu do Sądu Rejonowego Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w celu ujawnienia podziału nieruchomości.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

W Wydziale Geodezji i Kartografii w Referacie ds. Podziałów i Rozgraniczeń,
pokój 405, 406, 407, 409 IV piętro
pod numerami telefonów: 32 238-55-31, 32 239-12-65, 32 238-56-24, 32 239-13-23, 32 239-12-51
e-mail: ge@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, kompletny wniosek wraz z oryginalnymi dokumentami, określonymi w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?" opisu usługi, należy przekazać za pośrednictwem urzędu pocztowego.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 92-100 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr VIII/201/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości z obszaru miasta Gliwice, które są objęte podziałem (Dz. Urzędowy Województwa Śląskiego nr 140 z dnia 24 sierpnia 2007 r., poz. 2776)

Tryb odwoławczy

 • Od postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 • Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie/zażalenie należy składać:

 • bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy w Biurze Obsługi Interesantów na parterze Urzędu Miejskiego,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem urzędu pocztowego (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym - o zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania/zażalenia).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Kategoria sprawy:

GE - Podział i rozgraniczenia nieruchomości

Numer karty

GE.1/U
Tagi: podział
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Syguła
Data wytworzenia informacji2020-07-23 10:58:56
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 10:58:56
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 10:58:56