Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Ustalenie (zmiana) wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych

Co powinienem wiedzieć?

 1. Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości.

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani

 • składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru deklaracje na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • odpowiednio skorygować przedmiotowe deklaracje, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo stwierdzenia że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W związku z tym wszyscy współwłaściciele składają odrębnie deklaracje na podatek od nieruchomości zgodnie z powyższymi zasadami.

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

 1. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie.

Ponadto, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Zgodnie ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku realizacji nowej inwestycji obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, kiedy to zakończono budowę albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części.

 1. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
   
 1. Podmiot opodatkowania

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciel,
 • użytkownik wieczysty,
 • posiadacz samoistny,
 • posiadacz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
   
 1. Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości, na dany rok określa rada gminy w stosownej uchwale. Związana jest przy tym górną granicą stawek dla poszczególnych kategorii przedmiotów opodatkowania określonych w art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
-> Aktualne stawki podatku od nieruchomości

 1. Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu miasta w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
Od 1 stycznia 2016 roku w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Kto może załatwić sprawę?

Podatnik załatwia sprawę osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa.
W sytuacji, gdy wypełniony i podpisany przez podatnika druk zostaje jedynie złożony w Biurze Podawczym pełnomocnictwo nie jest wymagane.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Brak.
Podatnik jest zobligowany do samoobliczenia wysokości podatku od nieruchomości, złożenia deklaracji na podatek lub ich korekt w terminach określonych w ustawie oraz wpłaty rat podatku bez wezwania.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Formularze obowiązujące w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości lub zaistnienia zmian
w 2024 roku:

 1. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 2. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz interaktywny
 3. ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 4. ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz interaktywny
 5. ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 6. ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz interaktywny

W przypadku nabycia, zbycia nieruchomości lub zaistnienia zmian należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zaistniały stan faktyczny np.:

 • akt notarialny,

 • wypis z ksiąg wieczystych,

 • wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków,

 • umowę najmu lub dzierżawy,

 • protokół zdawczo – odbiorczy,

 • informacja o oddaniu do użytkowania budynku lub jego części (zawiadomienie o zakończeniu budowy),

 • odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS).

W przypadku składania korekty deklaracji na podatek od nieruchomości należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Przedmiotowe druki są również do pobrania:

 • w Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów,
 • w pok. 467 mieszczącym się na IV piętrze

W przypadku załatwiania spraw dotyczących lat poprzednich należy pobrać odpowiednie druki dostępne w dziale Archiwalne druki.

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:

 1. UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 2. OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
  Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
  Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie deklaracji w sprawie podatku wraz z załącznikami - jest wolne od opłat.

Z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w danej sprawie należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa wynikającego ze złożonego dokumentu, do konkretnej sprawy) - przykładowe wielości stosunków pełnomocnictw.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w „opłatomatach” znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, (umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką);
 • korzystając z bankowości elektronicznej;
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Bank Millenium numer: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku:
IBAN: PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
BIC (SWIFT): BIGBPLPW

 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
  Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Opłata alternatywna:
17 zł UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić odpowiedni druk deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami.

Krok 2
W razie potrzeby zweryfikować poprawność wypełnionego druku w pokoju 467 na IV piętrze.

Krok 3
Złożyć druk:

 • W Biurze Podawczym (na parterze Urzędu);
 • Listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres: Urząd Miejski – Wydział Podatków i Opłat: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (wyłącznie w przypadku formularzy obowiązujących od 01.07.2019).

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Referat Wymiaru Podatków (RWp) IV piętro
 2. pokój 447- tel. 32-238-56-40,
  pokój 467- tel. 32-238-56-60, 32-239-11-02;
 3. e-mail: po@um.gliwice.pl.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Przedmiotowy druk można przesłać listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Aktualnie istnieje możliwość załatwienia sprawy elektronicznie tylko w przypadku formularzy obowiązujących od 01.07.2019, korzystając z platformy ePUAP, klikając w link:
DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. - ePUAP
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 70);
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r., poz. 1104);
 4. Uchwała LI/1040/2023 Rady Miasta z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice.
 5. Uchwała nr LIII/1100/2024 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice.
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 3. Odwołanie/zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania/zażalenia.
 2. Wniesienie odwołania/zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Odwołanie/zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw decyzji/postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania/zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
   

Kategoria sprawy:

PO – Podatki

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Numer karty

PO.5/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaciej Szejbal
Data wytworzenia informacji2020-09-14 06:45:24
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-14 06:45:24
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAlicja Białorucka31-01-2024 10:29:04
2Aktualizacja podstawy prawnejAnna Imbiorska03-01-2024 14:48:53
3Aktualizacja uchwałyAnna Imbiorska29-12-2023 08:56:39
4Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska09-11-2023 09:29:53
5Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić? - korekta treściKrystyna Kasprzyk29-03-2023 11:43:55
6dodanie numeru telefonu i numeru pokojuAnna Imbiorska13-02-2023 13:09:03
7Aktualizacja: Krok 1Dorota Rynkiewicz13-02-2023 12:58:45
8Zmiana w punkcie Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?Dorota Rynkiewicz13-02-2023 12:49:03
9aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska17-01-2023 11:29:00
10Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk12-12-2022 08:44:31
11Utworzenie dokumentuAlicja Banach14-09-2020 06:45:24