Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Podatek leśny - osoby prawne

Podatek leśny - osoby prawne

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Ustalenie (zmiana) wysokości podatku leśnego od osób prawnych

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Co powinienem wiedzieć?

 1. Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym
  Podatnicy podatku leśnego są obowiązani
 • składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru deklaracje na podatek leśny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • odpowiednio skorygować przedmiotowe deklaracje, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo stwierdzenia że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Jeżeli grunt leśny stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W związku z tym, wszyscy współwłaściciele składają odrębnie deklaracje na podatek leśny w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

W sytuacji, gdy na gruncie leśnym znajdują się budynki gospodarcze, grunt zostaje opodatkowany podatkiem leśnym, z kolei budynek podatkiem od nieruchomości. Ponadto, w sytuacji, gdy na terenie gruntu prowadzi się działalność gospodarczą inną niż leśna, grunt podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

-> Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień (na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

 1. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie.

Ponadto, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 1. Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

 1. Podmiot opodatkowania

  Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:
 • właściciel,
 • użytkownik wieczysty,
 • posiadacz samoistny,
 • w niektórych przypadkach - posiadacz zależny (użytkownik, najemca, dzierżawca) nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
   
 1. Stawki podatku leśnego

  Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:
 • od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy
 • dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej

obliczone według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

-> Aktualne stawki podatku leśnego

 1. Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu miasta w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Od 1 stycznia 2016 roku w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Kto może załatwić sprawę?

Podatnik załatwia sprawę osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

W sytuacji, gdy wypełniony i podpisany przez podatnika druk zostaje jedynie złożony w Biurze Podawczym pełnomocnictwo nie jest wymagane.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Brak.

Podatnik jest zobligowany do samoobliczenia wysokości podatku leśnego, złożenia deklaracji na podatek lub ich korekt w terminach określonych w ustawie oraz wpłaty rat podatku bez wezwania.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Formularze obowiązujące w przypadku nabycia, zbycia gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w 2024 roku:

 1. DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 2. DL-1 Deklaracja na podatek leśny - formularz interaktywny
 3. ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 4. ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz interaktywny
 5. ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 6. ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz interaktywny

W przypadku nabycia, zbycia gruntu leśnego lub zaistnienia zmian należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zaistniały stan faktyczny np.:

 • akt notarialny,
 • wypis z ksiąg wieczystych,
 • wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
 • umowę najmu lub dzierżawy,
 • protokół zdawczo – odbiorczy.

W przypadku składania korekty deklaracji na podatek leśny należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Przedmiotowe druki są do pobrania:

 • w Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów,
 • w pok. 467 mieszczącym się na IV piętrze

W przypadku załatwiania spraw dotyczących lat poprzednich należy pobrać odpowiednie druki dostępne w dziale Archiwalne druki.

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:

 1. UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 2. OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
  Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
  Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie deklaracji w sprawie podatku wraz z załącznikami - jest wolne od opłat.

Z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w danej sprawie należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa wynikającego ze złożonego dokumentu, do konkretnej sprawy) - przykładowe wielości stosunków pełnomocnictw.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w „opłatomatach” znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, (umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką);
 • korzystając z bankowości elektronicznej;
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Bank Millenium numer: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku:
IBAN: PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
BIC (SWIFT): BIGBPLPW

 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
  Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Opłata alternatywna:
17 zł UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić odpowiedni druk deklaracji na podatek leśny wraz z załącznikami.

Krok 2
W razie potrzeby zweryfikować poprawność wypełnionego druku w pokoju 447, na IV piętrze.

Krok 3
Złożyć druk:

 • W Biurze Podawczym (na parterze Urzędu);
 • Listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres: Urząd Miejski – Wydział Podatków i Opłat: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (wyłącznie w przypadku formularzy obowiązujących od 01.07.2019).

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Referat Wymiaru Podatków (RWp) IV piętro
  pokój 447 -  tel. 32-238-56-40;
 2. e-mail: po@um.gliwice.pl.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Przedmiotowy druk można przesłać listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Aktualnie istnieje możliwość załatwienia sprawy elektronicznie tylko w przypadku formularzy obowiązujących od 01.07.2019, korzystając z platformy ePUAP, klikając w link:

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1126).
   

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 3. Odwołanie/zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania/zażalenia.
 2. Wniesienie odwołania/zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Odwołanie/zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw decyzji/postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania/zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

PO – Podatki

Numer karty

PO.3/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaciej Szejbal
Data wytworzenia informacji2020-09-09 09:03:27
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-09 09:03:27
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska31-01-2024 10:31:43
2Aktualizacja podstawy prawnejAnna Imbiorska03-01-2024 14:51:21
3Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska09-11-2023 09:31:37
4Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić? - korekta treściKrystyna Kasprzyk29-03-2023 12:29:30
5aktualizacja numeru pokojuAnna Imbiorska07-03-2023 14:11:06
6zmiana numeru pokojuAnna Imbiorska13-02-2023 13:13:57
7Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk12-12-2022 08:45:43
8Utworzenie dokumentuAlicja Banach09-09-2020 09:03:27