Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Placówki wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Placówki wsparcia dziennego

Co powinienem wiedzieć?

Placówkę wsparcia dziennego prowadzi:

 1. gmina;
 2. podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. podmiot, który uzyskał zezwolenie Prezydenta Miasta Gliwice.

Zgodnie z art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do podmiotów o których mowa w pkt. 2 zalicza się:

 1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, należy złożyć pisemny wniosek wraz z załącznikami.

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony w formie pisemnej (decyzji).

Odmowa wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego następuje w formie pisemnej (decyzji) w przypadku, gdy:

 1. podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:

 1. przestał spełniać warunki określone w ustawie;
 2. nie przedstawi na żądanie Prezydenta Miasta Gliwice, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Prezydent wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.

Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa
w pkt. 2, Prezydent Miasta Gliwice cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nastąpi w formie pisemnej (decyzji).

Kto może załatwić sprawę?

Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - tj. od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego
 2. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;

 3. odpis z właściwego rejestru;

 4. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;

 5. statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

 6. regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt opracowany i podpisany przez kierownika placówki;

 7. informacja o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

 8. oświadczenie o braku prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonywanie działalności objętej zezwoleniem (o czym mowa w art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobranie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (wniosek dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów oraz na stronie internetowej UM Gliwice).

Krok 2
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną (załączniki wskazane zostały we wniosku) należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 3
Odbiór decyzji Prezydenta Miasta Gliwice o zezwoleniu lub odmowie wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Odbiór decyzji może być dokonany:

 • osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • poprzez dostarczenie jej na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Zwycięstwa 21
tel. 32-239-12-59
II piętro

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak - wniosek wraz z załącznikami może zostać przesłany pocztą.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Kategoria sprawy:

ZD - Placówki wsparcia dziennego

Wydział:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Numer karty

ZD.4/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćWeronika Rogowska
Data wytworzenia informacji2020-07-29 13:27:48
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 13:27:48
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 13:27:48