Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Opłata skarbowa

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.

Opłacie skarbowej podlega:

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek;
 • wydanie zaświadczenia na wniosek
 • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 1. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Czynności i dokumenty związane z opłatą skarbową:

W myśl obowiązujących przepisów, podmiot składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii -  nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja powinna być zamieszczona także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić kwotę uiszczonej opłaty, datę wpłaty i nr pokwitowania lub nr rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty.

Adnotacji nie zamieszcza się na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, jeżeli w aktach sprawy pozostaje uwierzytelniona kopia albo kopia dowodu zapłaty.

Obowiązek opłaty skarbowej:

W przypadkach nieobjętych wyłączeniem lub zwolnieniem, o których stanowi art. 2; 3; 3a i art. 7 ustawy o opłacie skarbowej oraz kol. 4  załącznika do w/w ustawy, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
 • od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
 • od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa - na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Zobowiązanym do zapłaty opłaty skarbowej, jest wyłącznie Wnioskodawca czyli podatnik. Oznacza to, iż na dowodzie zapłaty jako wpłacający winien figurować podatnik (wnioskodawca).

Z dniem 1 stycznia 2016 r. znowelizowana ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 62b § 1,2,3) umożliwiła zapłatę podatku przez inne osoby niż podatnik, w tym przez małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę - bez ograniczenia kwotowego oraz do kwoty 1000,00zł - przez inne podmioty.

W takich przypadkach, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości, co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

Uwaga!
Jeżeli treść dowodu zapłaty nie wskazuje konkretnego zobowiązania (przedmiotu opłaty skarbowej) oraz danych Wnioskodawcy, wówczas opłata skarbowa uiszczona przez inną osobę niż zobowiązaną do zapłaty nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

 1. od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), tj. wójt- burmistrz, prezydent miasta,
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu, tj. wójt- burmistrz, prezydent miasta.

Zgodnie z przepisami, do składanego wniosku o dokonanie określonej czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, koncesji czy pozwolenia, złożonego pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej (otrzymany w opłatomacie, w placówce pocztowej, z banku lub wydrukowany z bankowości elektronicznej).

Z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w danej sprawie należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa wynikającego ze złożonego dokumentu, do konkretnej sprawy) - przykładowe wielości stosunków pełnomocnictw.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w „opłatomatach” znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 (umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką);
 • korzystając z bankowości elektronicznej;
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Bank Millenium numer: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku:
IBAN: PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055 Numer BIC (SWIFT): BIGBPLPW

 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl.  W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

Opłata alternatywna:
OPŁATY SKARBOWE INNE

Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Dodatkowych informacji w tej sprawie w Wydziale Podatków i Opłat udzielają:

 1. Referat Rachunkowości Podatkowej (RRa) IV piętro: pokój 468, tel. 32-238-55-38
 2. Referat Wymiaru Opłat, pokój 441 tel. 32-238-56-86

e-mail: po@um.gliwice.pl

Postawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111),
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

Opis:

Opłata skarbowa

Kategoria sprawy:

PO – Opłaty

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Numer karty

PO.10/DP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Kubica
Data wytworzenia informacji2020-09-08 08:07:57
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-08 08:07:57
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska07-12-2023 15:53:43
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska09-10-2023 11:26:18
3Dot. opłat z tytułu udzielenia pełnomocnictwa - korekta treściKrystyna Kasprzyk29-03-2023 12:34:10
4Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk12-12-2022 09:10:13
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach08-09-2020 08:07:57