Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Edukacji (nabór nr: KD.210.3.2024.ED-1) - termin składania ofert: 23 stycznia 2024 r.

Nabór do Wydziału Edukacji (nabór nr: KD.210.3.2024.ED-1) - termin składania ofert: 23 stycznia 2024 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji

Nabór pozostaje nierozstrzygnięty.
Żadna z osób, które brały udział w postępowaniu rekrutacyjnym, nie uzyskała oceny pozytywnej z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze  w Wydziale Edukacji

numer referencyjny oferty

ED-1/1
ED-1/2
ED-1/3

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

 

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, prowadzi nabór
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji
w pełnym wymiarze czasu pracy

Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku będzie:

 • weryfikowała (pod kątem formalno-rachunkowym) sprawozdania jednostkowe z wykonania budżetu sporządzane przez miejskie jednostki oświatowe,
 • przygotowywała analizy będące podstawą do sporządzania projektów planów budżetów oraz dotyczące bieżącego wykorzystania środków budżetowych,
 • przygotowywała analizy wynagradzania pracowników miejskich jednostek oświatowych,
 • opracowywała wytyczne do planów finansowych jednostek,
 • nadzorowała prawidłowość wydatkowania środków budżetowych przyznanych szkołom i placówkom oświatowym oraz środków pozyskanych z innych źródeł,
 • przygotowywała informacje zbiorcze o stanie mienia miejskich jednostek oświatowych.
   

O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby które (wymagania niezbędne):

 1. Posiadają:
  • wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu), preferowane kierunki: ekonomia, finanse, matematyka, rachunkowość, bankowość,
  • obywatelstwo polskie.
  • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 2. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Zapoznały się z:
  • ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dział I rozdział 1, 2, 4 i 5
   (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm),
  • ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - Rozdział 2
   (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1400),
  • ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Rozdział 1 i 2
   (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z poźn. zm.).
    

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania sprawozdań i analiz finansowych,   
 • posiadanie ukończonych studiów podyplomowych w zakresie księgowości (udokumentowane kserokopią świadectwa ukończenia studiów podyplomowych).  
   

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny być asertywne, odporne na stres, posiadać umiejętności analityczne, umieć pracować pod presją czasu oraz w zespole.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca wykonywana będzie:
  • w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A na I piętrze,
  • przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  • w pomieszczeniu klimatyzowanym. 
 2. Z uwagi na obsługę klienta wewnętrznego i zewnętrznego do osoby zatrudnionej na oferowanym stanowisku będzie stale napływać duża ilość informacji. W przypadku kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego trzeba będzie niezwłocznie udzielać odpowiedzi.
 3. Podczas realizacji zadań będzie występowała konieczność:
  • wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy,
  • obsługi urządzeń biurowych.
 4. W razie zaistnienia potrzeby osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku otrzyma polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
 5. Praca realizowana będzie pod presją czasu.
   

 Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Aplikacje należy składać do 23 stycznia 2024 r.:

 1. Osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
  • w godzinach pracy Urzędu, lub
  • po godzinach urzędowania w ramach dyżurów pełnionych przez pracowników Biura Obsługi Interesantów (przy ul. Zwycięstwa 21), we wtorki od godz. 16:00 do 18:00, w czwartki od godz. 17:00 do 18:00 oraz piątki od godz. 15:00 do 18:00.
 2. Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
 3. Drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania, ofert każda osoba która złożyła aplikację otrzyma drogą elektroniczną (w korespondencji wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy) informację o nadanym numerze referencyjnym oferty, który będzie obowiązywał w czasie trwania naboru.

Po zweryfikowaniu dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert osób, które zostały zakwalifikowane do testu merytorycznego.   
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie wysłana drogą elektroniczną. 

Dodatkowe informacje:

 1. Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez osobę wybraną do zatrudnienia.
 2. Docelowe stanowisko przewidziane dla osoby która będzie realizowała opisany zakres zadań to inspektor.   
 3. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych osób spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 5. Osoba która zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w pkt. 4, zobowiązana jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Deklaracja dostępności zamieszczona jest na stronie https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji.
 7. Osoby ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) zakwalifikowane do udziału w naborze wymagające szczególnej formy wsparcia, proszone są o zgłoszenie tego faktu pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym  (telefonicznie tel. 32 238-56-50 lub mailowo kd@um.gliwice.pl). 
 8. Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.
 9. Regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby  wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Edukacji

Data rozpoczęcia publikacji: 10-01-2024
Data zakończenia publikacji: 12-05-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2024-01-10 10:01:24
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2024-01-10 10:01:24
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja informacji o wyniku naboruMonika Cwynar-Wyczarska08-02-2024 14:36:39
2Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska08-02-2024 14:36:39
3Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska08-02-2024 14:36:39
4publikacja numerów referencyjnychMonika Cwynar-Wyczarska26-01-2024 09:56:39
5Zmiana statusu dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska10-01-2024 10:07:16
6Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska10-01-2024 10:01:24