Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach przyjmuje konsumentów w Filii Urzędu Miejskiego w Gliwicach

przy  ul. Jasnej 31 A,  (I piętro pok. 106 A)
w godzinach: pon.- śr. 8.00 - 16.00, czw. 8.00 - 17.00, pt. 8.00 - 15.00 (tj. w godzinach pracy Urzędu)
Numer kontaktowy: 32 338 64 99


Zmiany w prawie konsumenckim od dnia 1 stycznia 2023 r.


Na czym polega pomoc prawna Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gliwicach?

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad konsumenckich  i informacji prawnej w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów.

W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.

Jeśli przedsiębiorca odrzuci argumenty przedstawione przez rzecznika, konsumentowi – dla dalszego dochodzenia roszczeń – pozostaje droga sądowa. Istnieje także możliwość pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego. Rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem, jest to jego uprawnienie a nie obowiązek.


I. Udzielanie bezpłatnych porad konsumenckich i informacji prawnej w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów
Konsument mieszkaniec miasta Gliwice może uzyskać poradę konsumencką:

 1. osobiście:  w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów, ul. Jasna 31 A, (Filia Urzędu Miejskiego), pokój 106 A, I piętro – w godzinach pracy Urzędu, bez wcześniejszego umawiania się. Prosimy o zabranie ze sobą wszystkich dokumentów dotyczących sprawy;.
 2. telefonicznie – pod numerem 32 338 64 99
 3. pisemnie – pismo można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31 A lub wysłać pocztą;
 4. elektronicznie poprzez e-mail - pod adresem e-mail: mrk@um.gliwice.pl ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania;
 5. elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ePUAP - /UMGliwice/SkrytkaESP
  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

W celu udzielenia porady pisemnej/elektronicznej/ePUAP należy przedstawić stan faktyczny sprawy wraz z kopiami wszystkich dokumentów dotyczących sprawy (umowa, paragon, faktura, reklamacje, wezwania, odpowiedzi przedsiębiorcy). W przypadku przesyłania kopii umów, dokumentów, pism reklamacyjnych, które zawierają dane osób trzecich, których wniosek nie dotyczy prosimy o ich anonimizację.


II. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów na pisemny wniosek konsumenta mieszkańca Gliwic
Ważne informacje:

 • W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorcy na rzecz konsumenta.
 • Miejski Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy na wniosek konsumenta dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego (np. zgłoszenie reklamacji, wezwanie do wykonania umowy).
 • Złożenie wniosku nie przerywa biegu przedawnienia.
 • Rzecznik Konsumentów nie działa jako pełnomocnik konsumenta na zlecenie (tak jak adwokat czy radca prawny) lecz działa na rzecz konsumenta wspierając go informacją i pomocą prawną.

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

 • wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko) i jej adres zamieszkania;
 • dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, z którym została zawarta umowa;
 • opis okoliczności sprawy;
 • zastrzeżenia, wątpliwości wnioskodawcy co do stanowiska przedsiębiorcy oraz argumenty potwierdzające ich słuszność;
 • propozycję rozwiązania sporu, żądania wnioskodawcy.

Do wniosku należy dostarczyć kopie dokumentów dot. kwestii spornej. Przede wszystkim:

 • dowód potwierdzający zawarcie między konsumentem i przedsiębiorcą umowy cywilnoprawnej;
 • dokumenty stwierdzające fakt zgłoszenia reklamacji,
 • nne dokumenty dotyczące sprawy.

W przypadku przesyłania kopii umów, dokumentów, pism reklamacyjnych, które zawierają dane osób trzecich, których wniosek nie dotyczy prosimy o ich anonimizację. Konsument może posłużyć się  wzorem wniosku o podjęcie wystąpienia do przedsiębiorcy w indywidualnej sprawie konsumenckiej (wniosek dostępny jest w wersji do edycji - WORD, oraz w wersji PDF):
wniosek-o-podjecie-wystapienia-do-przedsiebiorcy-PDF
wniosek_o_podjecie_wystapienia_do_przedsiebiorcy_WORD

Wniosek należy składać w formie:

 1. pisemnej - można go złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31 A lub wysłać pocztą
  lub
 2. elektronicznej – na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego       

UWAGA! Zwykła skrzynka e-mail rzecznika nie jest właściwa do składania w/w wniosku.

 • W przypadku przesłania niekompletnego wniosku, wniosku bez załączników, braku niezbędnych dowodów bądź konieczności przedstawienia dodatkowych wyjaśnień rzecznik konsumentów wzywa do uzupełnienia bądź przedstawienia dalszych wyjaśnień.

 • W przypadku braku kontaktu ze strony konsumenta sprawa pozostaje bez biegu.

 • Miejski Rzecznik Konsumentów nie ma wobec przedsiębiorcy kompetencji władczych ani uprawnień kontrolnych, nie orzeka
  w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.

 • Rzecznik konsumentów wysyła wystąpienie do przedsiębiorcy wyznaczając mu 14 dniowy termin na odpowiedź. Termin nie jest terminem ustawowym. W przypadku braku odpowiedzi na pismo rzecznika, wysyła on do przedsiębiorcy ponaglenie następnie ostateczne wezwanie do udzielenia odpowiedzi. Treść wystąpienia przesyłana jest także do konsumenta.


 

 


W sprawach konsumenckich porady telefonicznej udzielaja również:

 1. Infolinia konsumencka, tel. 801 440 220 oraz 22/ 266 76 76, czynna w godzinach 10.00 - 18.00 od poniedziałku do piatku; więcej informacji dostępnych jest na stronie Infolinia Konsumencka https://www.infoliniakonsumencka.pl/
 2. Porady konsumenckie e-mail:porady@dlakonsumentów.pl
 3. W sprawach finansowych dyzury ekspertów w Biurze Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl/jak-pomaga-rzecznik-finansowy/porady                                                          
 4. W sprawach usług telekomunikacyjnych, pocztowych: https://cik.uke.gov.pl/kontakt                                                                                                                                 
 5. Porad telefonicznych udziela także Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, tel.: 32/ 356 81 00

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W GLIWICACH 

Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane Administratora Danych
Administratorem danych osobowych są:

 1. Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Jasna 31 A, 44-100 Gliwice) w zakresie realizacji zadań wynikających  z ustawy z dnia 16  lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów
 2. Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice w zakresie realizacji ustawowych zadań, w tym wynikających z funkcji kierownika Urzędu oraz organu wykonawczego Gminy

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:

 1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach,ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice;
 3. Na adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach:/UMGliwice/SkrytkaESP

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu rozpatrzenia sprawy przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gliwicach
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z art.42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 3. w przypadku podania szczególnych kategorii danych osobowych, dane przetwarzamy na podstawie zgody w oparciu o art. 9 ust.2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a w przypadku, gdy przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 4. w przypadku podania danych dodatkowych np. nr telefonu, e-mail, dane przetwarzamy na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:

 1. przedsiębiorcy, do którego kierowane jest wystąpienie rzecznika w związku z wnioskiem konsumenta o ochronę jego praw i interesów konsumenckich;
 2. w przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorcę, w tym pełnomocników: wnioskodawcy - konsumenta, który wystąpił do rzecznika w sprawie o ochronę jego praw
  i interesów konsumenckich i na rzecz którego podjęto wystąpienie do przedsiębiorcy;
 3. podmiotów uprawnionych przepisami prawa m.in. w przypadku przekazania sprawy właściwemu miejscowo Rzecznikowi Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Policja, Prokuratura, sądy, podmioty uprawnione w zakresie nadzoru i kontroli;
 4. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą:

 1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych
         Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania),
         a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Sposoby realizacji przysługujacych praw:
Powyższe uprawnienia może Pani/Pana realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:

 1. Podanie danych osobowych jest wymagane w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami wynikającymi z tych przepisów.
 2. Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych dodatkowych, w tym kontaktowych, może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpłynie także na realizację usługi, jednakże może utrudnić kontakt.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
 

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.


Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane Administratora Danych
Administratorem danych osobowych są:

 1. Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Jasna 31 A,  44-100 Gliwice) w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 2. Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice w zakresie realizacji ustawowych zadań, w tym wynikających z funkcji kierownika Urzędu oraz organu wykonawczego Gminy.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:

 1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
 3.  Na adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu rozpatrzenia sprawy przekazanej do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gliwicach
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z art.42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 3. szczególne kategorie danych osobowych, jeśli Pan/Pani zawarł/a je w pismach przekazanych Rzecznikowi, przetwarzamy na podstawie zgody w oparciu o art. 9 ust.2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a w przypadku, gdy przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 4.  w przypadku danych dodatkowych np. nr telefonu, e-mail, jeśli Pan/Pani zawarł/a je w pismach przekazanych Rzecznikowi, przetwarzamy na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Kategorie danych osobowych
      Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, dane kontaktowe np.
      numer telefonu, adres e-mail.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:

 1. przedsiębiorcy, do którego kierowane jest wystąpienie rzecznika w związku z wnioskiem konsumenta o ochronę jego praw i interesów konsumenckich;
 2. w przypadku w przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorcę, w tym pełnomocników: konsumenta (lub jego pełnomocnika), który wystąpił  do rzecznika w sprawie o ochronę jego praw i interesów konsumenckich i na rzecz którego podjęto wystąpienie do przedsiębiorcy;
 3. podmiotów uprawnionych przepisami prawa m.in. w przypadku przekazania sprawy właściwemu miejscowo Rzecznikowi Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Policja, Prokuratura, sądy, podmioty uprawnione w zakresie nadzoru i kontroli;
 4.  podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych
Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Powyższe uprawnienia może Pani/Pan realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło pochodzenia danych
Pani/Pana dane osobowe pochodzą od osób lub podmiotów przekazujących sprawę wg właściwości do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gliwicach lub z danych pozyskanych przez Rzecznika ze źródeł dozwolonych przez przepisy prawa, w szczególności z publicznych rejestrów (np. CEIDG, KRS) lub od innego uprawnionego organu w ramach prowadzonego postępowania, przedsiębiorcy lub jego pełnomocnika udzielającego odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.


Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane Administratora Danych
Administratorem danych osobowych są:

 1. Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach z siedzibą w Urzędzie Miejskim  w Gliwicach (ul. Jasna 31 A, 44-100 Gliwice) w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów
 2. Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice w zakresie realizacji ustawowych zadań, w tym wynikających z funkcji kierownika Urzędu oraz organu wykonawczego Gminy

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:

 1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
 3. Na adres skrzynki ePuap Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu realizacji zadania samorządu terytorialnego jakim jest prowadzenie edukacji konsumenckiej.
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z art. 38 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 3. w przypadku podania danych dodatkowych np. nr telefonu, e-mail, dane przetwarzamy na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:

 1. podmiotów uprawnionych przepisami prawa m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa, podmioty uprawnione w zakresie nadzoru i kontroli;
 2. Podmiotów uprawnionych z art.42 ust.1 pkt. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą:

 1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa - do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. wiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Sposób realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia może Pani/Pana realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach;
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie e-PUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych
Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych dodatkowych, w tym kontaktowych, może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpłynie także na realizację usługi, jednakże może utrudnić kontakt.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r .

 


Zasadnicza treść uzgodnień dotyczących zakresów odpowiedzialności współadministratorów - Prezydenta Miasta Gliwice, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Miejskiego Rzecznika Konsumentów  


 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Nidzińska
Data wytworzenia informacji2020-05-15 08:05:27
Informację wprowadził do BIPAdministrator Test
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-15 08:05:27
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja kartyGrażyna Formela25-04-2024 12:14:52
2aktualizacja kartyGrażyna Formela25-04-2024 12:11:27
3aktualizacja kartyGrażyna Formela25-04-2024 10:59:49
4aktualizacja kartyGrażyna Formela25-04-2024 10:52:09
5aktualizacja kartyGrażyna Formela24-04-2024 15:17:20
6aktualizacja kartyGrażyna Formela24-04-2024 15:15:04
7korektaGrażyna Formela24-04-2024 15:01:58
8Usunięcie informacji o zamkniętym biurzeTomasz Bartel25-03-2024 08:11:58
9dodanie adresu strony internetowej Infolinia KonsumenckaJoanna Przybyła27-11-2023 09:51:46
10aktualizacja stronyJoanna Przybyła23-11-2023 12:10:47
11aktualizacja RODOJoanna Przybyła23-11-2023 11:08:01
12aktualizacja stronyJoanna Przybyła11-04-2023 09:29:10
13MRK szkolenieGrażyna Formela09-03-2023 13:46:26
14Komunikat Miejskiego Rzecznika Konsumentów w GliwicachJoanna Przybyła02-03-2023 08:48:26
15Komunikat Miejskiego Rzecznika KonsumentówJoanna Przybyła28-02-2023 11:52:11
16nieobecność rzecznikaGrażyna Formela15-02-2023 15:54:37
17nieobecnośc rzecznikaGrażyna Formela15-02-2023 15:54:13
18nieobecność rzecznikaGrażyna Formela15-02-2023 15:52:15
19nieobecnośc rzecznikaGrażyna Formela09-02-2023 13:28:27
20Pomoc prawna rzecznikaGrażyna Formela07-02-2023 09:31:08
21zmiany w prawie konsumenckim w 2023r.Grażyna Formela06-02-2023 12:45:14
22Nieobecnośc Miejskiego Rzecznika KonsumentówGrażyna Formela01-02-2023 10:09:08
23odwołanie informacji o nieczynnym biurze rzecznikaGrażyna Formela24-01-2023 11:35:33
24Nieobecność rzecznikaGrażyna Formela16-01-2023 11:59:47
25Zmiana numeru telefonu infoliniiGrażyna Formela11-01-2023 10:07:22
26Zmiana zdjęć w dokumenencieJoanna Przybyła24-03-2022 14:16:36
27Zmiany w dokumencieTomasz Bartel08-03-2022 14:57:51
28Zmiany w dokumencieGrażyna Formela07-10-2021 08:46:51
29Zmiana tytułu dokumentuSylwia Niklewicz11-09-2020 09:55:21
30Zmiany w dokumencieTomasz Bartel19-06-2020 08:14:17
31Zmiany w dokumencieAdministrator Test15-05-2020 08:08:08
32Utworzenie dokumentuAdministrator Test15-05-2020 08:05:27