Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Kwalifikacja wojskowa

Co powinienem wiedzieć?

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.

Osoba zameldowana na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający powyżej trzech miesięcy na terenie miasta Gliwice obowiązana jest stawić się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu wskazanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w imiennym wezwaniu lub w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego. Wezwanie winno być doręczone co najmniej siedem (7.) dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Uwaga!
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się osoby w określonym terminie i miejscu przed przedstawicielem Prezydenta Miasta Gliwice, Powiatową Komisją Lekarską oraz przedstawicielem Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Uwaga!
Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym przedstawiciela Prezydenta Miasta Gliwice, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

Kto może załatwić sprawę?

Osobiście – osoba wezwana.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki – w dniu stawienia się.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

  1. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej – o ile posiada;
  • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
  1. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • książeczkę wojskową.
     

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Odebrać wezwanie Prezydenta Miasta Gliwice zobowiązujące do stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Krok 2
Przygotować załączniki celem przedłożenia właściwemu organowi. Opis załączników w punkcie 4.

Krok 3
Stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu przed Powiatową Komisją Lekarską oraz przedstawicielami Prezydenta Miasta Gliwice i Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Krok 4
Otrzymać od Powiatowej Komisji Lekarskiej orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Krok 5
Odebrać zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Spraw Obywatelskich
pokój 225, II piętro
Telefony: 32-239-12-79
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Od orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej oraz Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione przez Wojewódzką Komisję Lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.

Kategoria sprawy:

SO - Obowiązek wojskowy obrony ojczyzny

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.6/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2020-07-28 07:02:16
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 07:02:16
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka21-12-2023 11:16:05
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 13:03:34
3Aktualizacja karty usługDorota Rynkiewicz30-03-2023 13:58:10
4Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz28-03-2023 15:50:02
5aktualizacja formularzaDorota Rynkiewicz28-03-2023 15:29:11
6Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz28-03-2023 15:22:04
7Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 07:02:16