Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Kontrole zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
formularz wyszukiwania

Kontrola planowa projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w UM w Gliwicach

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu) pn. Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice.

Kontrola rzetelności deklarowanych podstaw do opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 01-04-2014 r. do 31-05-2014 r.

Kontrola rzetelności deklarowanych podstaw do opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 01-02-2013 r. do 31-03-2013 r.

Kontrola ws. przestrzegania 90-dniowego terminu na wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Kontrola sprawdzająca zasadność zwrotu różnicy podatku VAT za okres 01.02.2016 - 29.02.2016

Kontrola realizacji umowy nr AS3/000008/12/D z 26-04-2013 r. zawartej w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Kontrola projektu "Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Staży Pożarnej w Gliwicach". Kontrolę przeprowadzono w terminie: 12-15 stycznia 2016 r.

Kontrola projektu pn. „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach”, nr umowy UDA-RPSL.12.02.01-24-044H/16-00

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Mieszkanie na start. Adaptacja lokali komunalnych na cele mieszkań socjalnych - etap I. Umowa Nr UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01. Projekt nr 0475/15.-2

Wizyta monitoringowa oceniająca prawidłowość realizacji projektu nr RPSL.11.01.01-24-004D/15 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu: "Uczeń w centrum uwagi".

Kontrola doraźna (w siedzibie CUPT) procedury zawarcia umowy nr ZDM-28/2015 na: Wykonanie robót dodatkowych do dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach

Kontrola dokumentacji w siedzibie CUPT. Kontrola doraźna procedury zawarcia umowy nr ZDM-193/2012

Kontrola dokumentacji w siedzibie CUPT. Kontrola doraźna procedury zawarcia umowy nr ZDM-193/2012 dot.: Dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - I etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2".

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Mieszkanie na start. Adaptacja lokali komunalnych na cele mieszkań socjalnych - etap I. Umowa Nr UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01. Projekt nr 0475/15.-1

Kontrola planowa w ZDM na miejscu w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu: "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I" w ramach projektu POIS.08.03.00-00-006/10-00.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola w trakcie realizacji projektu: Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych etap II w ramach umowy UDA-RPSL.04.05.01-24-03H3/16-00.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Mieszkanie na start. Adaptacja lokali komunalnych na cele mieszkań socjalnych - etap I. Umowa Nr UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01. Projekt nr 0475/15.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00. Projekt nr 0229/15-00.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (proj. 0230/15)

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Dotyczy projektu nr 0230/15

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Kontrola stosowania ustawy Prawo budowlane w zakresie terminowości wydawania decyzji oraz prowadzenia Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń

Kontrola realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez miasto Gliwice dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

Kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej w Urzędzie Miasta Gliwice (ze szczególnym uwzględnieniem transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół)

Kontrola doraźna (w siedzibie NFOŚiGW) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej, żelbetowego zbiornika retencyjnego wraz z drenażem (ul. Bojkowska)

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Dotyczy projektu nr 0230/15

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji) Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00. Projekt nr 0229/15.

Kontrola z zakresu: 1. Prowadzenia stałego rejestru wyborców. 2. Sporządzania spisu wyborców. 3. Wydatkowania środków z dotacji celowej.

Kontrola projektu nr RPSL.11.02.01-24-0395/16 "Szkoła-Pracodawcy-Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej"

Kontrola przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy samorządu terytorialnego oraz organy wojewódzkiej administracji zespolonej Kontrola w siedzibie Wydziału Kontroli ŚUW (analiza materiału informacyjnego)

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji) Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu "Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line". Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00. Projekt nr 0228/15

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00. Projekt nr 0229/15.

Kontrola w trybie zwykłym sprawdzająca przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Projekt: "Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego".

Kontrola PIP w Urzędzie Miejskim w Gliwicach

Kontrola procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie audytu energetycznego ex-ante wszystkich budynków oraz audytów energetycznych dla poszczególnych budynków objętych wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu (...).

Ocena skutecznej realizacji dochodów budżetowych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu "Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line".

Kontrola w trakcie realizacji projektów: Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach oraz Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II-1

Kontrola procedury zawarcia Aneksu z dnia 29.10.2021 r. do Umowy nr 052/PZ/IV/2021 zawartej w dniu 16.04.2021 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 75

Kontrola doraźna procedury zawarcia aneksu z dnia 27-10-2021r. do umowy nr 096/PZ/VI/2021 z dnia 07-07-2021r.

Kontrola bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Kontrola procedury zawarcia Aneksu z dnia 30.07.2021 r. do Umowy nr 034/PZ/III/2021 zawartej w dniu 07.04.2021 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Kompleksowa rewitalizacja budynku (...) przy ul. Bojkowskiej 5"

Kontrola trwałości projektu RPSL.11.01.03-24-00C4/20 - "Wymarzone przedszkole" - ZSP4

Kontrola na zakończenie realizacji projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II"

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji

Kontrola procedury zawarcia umowy z dnia 22.06.2021 r. nr 122/PZ/VI/2021 na zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. Bł. Czesława 14a" w ramach projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice - I".

Kontrola procedury zawarcia Aneksu z dnia 30.07.2021 r. do Umowy nr 042/PZ/IV/2021 zawartej w dniu 14.04.2021 r. realizowanej w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice - I,

Kontrola planowa ex-post procedury zawarcia umowy 122/PZ/VI/2021 z dnia 22.06.2021 r. na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Błogosławionego Czesława 14a(...)"

Kontrola w trakcie realizacji projektów: Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach oraz Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II

Kontrola - Realizacja porozumienia SOIV.3113.1.13.2022 "Prowadzenie świetlicy integracyjnej ‘Pod lipami’ dla dzieci romskich i nieromskich z terenu miasta Gliwice"

Kontrola zapewnienia obywatelom miejsc schronienia w budowlach ochronnych na wypadek wystąpienia zagrożenia za lata 2020 - 2023.

Kontrola Domu Dziecka nr 1 przy ul. Toszeckiej 25

Kontrola gospodarowania wodami.

Kompleksowa kontrola RIO gospodarki finansowej Miasta Gliwice

Pozaplanowa interwencyjna kontrola Miasta Gliwice w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Kontrola ŚUW w zakresie zadań administracji architektoniczno-budowlanej

Wizyta monitoringowa projektu pn. „Aktywnie dla Gliwic” realizowanego w ramach RPO WŚl na lata 2014-2020 przez Gliwice – Miasto na prawach powiatu

Kontrola ŚUW w zakresie realizacji zadania związanego z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kontrola procedury zawarcia Aneksu z dnia 31.05.2022 r. do Umowy nr 232/PZ/XI/2021 zawartej w dniu 10.12.2021 r. w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice - III

Kontrola procedury zawarcia Aneksu z dnia 29.04.2022 r. do Umowy nr 119/PZ/VII/2021 zawartej w dniu 13.07.2021 r. w ramach Projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice - III" - budynek przy ul. Kozielskiej 184kiej

Kontrola projektu pn. Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice

Kontrola procedury zawarcia umowy z 10.04.2021 r. w zadaniu "Termomodernizacja budynku przy ul. Wł. Sikorskiego 75" w ramach projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I"

Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 05/20/TT z dnia 11.02.2020 r. do Umowy nr 154/19/TT z dnia 02.09.2019 r. w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II

Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 01/19/TT z dnia 08.10.2019 r. do Umowy nr 104/19/TT z dnia 12.06.2019 r. w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II

Kontrola w trybie uproszczonym w Domu Dziecka nr 2

Kontrola planowa prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.09.01.05-24-0014/20 "Aktywnie dla Gliwic"

Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach", realizowanego w ramach Projektu POIS.02.01.00-00-0012/17

Audyt Projektu pn. Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach w IZ oraz siedzibie Beneficjenta tj. Miasta Gliwice.

Kontrola ex-post aneksu nr 5: GW.7021.15.2.2020.12-5 CRU: 3247/22 z dnia 03.10.2022 r. do umowy nr GW.7021.15.2.2020.12 - "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i (...)- etap II"

Kontrola Krajowego Biura Wyborczego wykorzystania dotacji na rejestr wyborców w 2021

Kontrola ex-post aneksu z dnia 27.07.2022 r. do umowy z dnia 12.10.2020 r. realizowanej w ramach projektu pn. "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice (...)

Kontrola projektu nr 0BHD/20 "Termomodernizacja budynku MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25c w Gliwicach" - Modernizacja kotłowni olejowej w oparciu o pompy ciepła w budynku WIKA na terenie bazy MZUK w Gliwicach nr: ZMUK - PZ.50.8.2022

Kontrola projektu nr 0BHD/20 "Termomodernizacja budynku MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25c w Gliwicach"

Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu z dnia 22.06.2020 r. do umowy nr 040/PZ/IV/2020 z dnia 27.04.2020 r. w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I"

Kontrola planowa ex-post procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reymonta 30 w Gliwicach wraz z (...)"

Kontrola na miejscu w proj. pn.: " Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice - III"

Kontrola trwałości projektu id 0407/16 - "Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego".

Kontrola dotycząca przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Kontrola - Aneksu nr 04/20/TT z dnia 20.04.2020 r. (załącznik 63_2022) do umowy nr 215/19/TT z dnia 29.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych (...) w budynkach przy ul. Wróblewskiego 27 i 31.

Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia aneksu nr 03/20/TT z dnia 4.11.2020 r. do umowy nr 054/20/TT z dnia 30.03.2020 r. na wykonanie robót budowlanych (...) budynku przy ul. Lipowej 11.

Audyt Projektu nr RPSL.04.05.01-24-0159/19 pn. Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach w IZ oraz siedzibie Beneficjenta tj. Miasta Gliwice.

Kontrola PGW Wody Polskie w dniu 24.08.2022 r. w rejonie mostu przy Śluzie Łabędy - kontrola korzystania z usług wodnych oraz utrzymywania wód i urządzeń wodnych obejmujących wprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem W do odcinka rowu Łabędzkiego.

Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 01/19/TT z dnia 08.10.2019 r. do umowy nr 103/19/TT z dnia 12.06.2019 r. na wykonanie robót budowlanych pn.: "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian (...) oraz termomodernizacją budynku przy ul. Wita Stwosza 22"

Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 01/19/TT z dnia 08.10.2019 r. do umowy nr 102/19/TT z dnia 12.06.2019 r. na wykonanie robót budowlanych pn.: "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian (...)oraz termomodernizacją budynku przy ul. Wita Stwosza 20"

Kontrola procedury zawarcia: - Aneksu nr 04/19/TT z dnia 25.11.2019 r. do umowy nr 105/19/TT z dnia 12.06.2019 r. na wykonanie robót budowlanych (...) budynku przy ul. Wita Stwosza 52. Kontrole w ZGM i BRM.

Kontrola procedury zawarcia: - Aneksu nr 01/19/TT z dnia 08.10.2019 r. do umowy nr 105/19/TT z dnia 12.06.2019 r. na wykonanie robót budowlanych (...) budynku przy ul. Wita Stwosza 52. Kontrole w ZGM i BRM

Kontrola wyrywkowa projektu RPSL.08.03.02-24-0500/19 w wydziale BRM - przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji projektu

Kontrola doraźna procedury zawarcia Aneksu nr 02/19/TT z dnia 15.10.2019 r. do umowy nr 101/19/TT z dnia 12.06.2019 r. - inwestycja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Śliwki 22.

Kontrola w zakresie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.:"Budowa południowej części obwodnicy miasta, rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i ul. Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II".

Kontrola NIK - P/22/070 Finansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi elektromobilności w Polsce

Kontrola planowa projektu realizowanego w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: tytuł projektu: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta"

Kontrola (planowa) działalności Prezydenta Miasta Gliwice jako organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z przepisów - Prawo budowlane oraz KPA

Kontrola gospodarowania wodami w zakresie odprowadzania do wód wód opadowych lub roztopowych. Okres objęty kontrolą od 1-01-2018 r. do 30-09-2019 r.

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego. Projekt nr 0407/16.

Kontrola wykorzystania środków udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 w Gliwicach"

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, nr umowy UDA-RPSL.02.01.00-24-0230/15-00.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00. Projekt id 0228/15. Nazwa postępowania: naklejki samoprzylepne na sprzęt.

Realizacja przez samorządy zadań związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych. Numer kontroli P/18/091.

Kontrola doraźna ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło- ul. Krokusów wraz z zabudową urządzenia podczyszczającego oraz budową wylotu do rowu RM"

Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu z dnia 22.06.2020 r. do umowy nr 026/PZ/IV/2020 z dnia 27.04.2020 r. w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I"

Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 01/19/TT z dnia 21.10.2019 r. do umowy nr 100/19/TT z dnia 12.06.2019 r. - inwestycja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ligockiej 78A.

Kontrola doraźna: Ocena legalności działań podejmowanych w ramach procedury "Niebieskie Karty" przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Gliwicach

Kontrola realizacja zadań dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. (OPS)-1

Kontrola realizacja zadań dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. (OPS)

Kontrola w placówce opiekuńczo - wychowawczej: Dom Dziecka Nr 2, ul. Dworcowa 43/2, 44 - 100 Gliwice

Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 05/20/TT z dnia 11.02.2020 r. do umowy nr 153/19/TT z dnia 02.09.2019 r., w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II

Analiza wystąpienia pokontrolnego NIK - P/20/073 ws. postępowania "Odwodnienie południowej KSSE-obszar ul. Bojkowskiej"

Kontrola ex-post aneksu nr 3 z dnia 28.10.2020 r. do kontraktu z wykonawcą dotyczącego zadania pn. "Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do rzeki Kłodnicy w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem wylotów"

Kontrola NIK: I/21/004 - Wybrane aspekty funkcjonowania Śląskiej Sieci Metropoitalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Kontrola projektu pn. Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - ID 0407/16 - dot. zgodności wykorzystania środków finansowych z umową o dofinansowanie.

Kontrola: Działania związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji "Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka"

Kontrola w zakresie realizacji dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020

Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Nadzór inwestorski dla zadania-branża kanalizacyjna" , realizowanego w ramach Projektu (...)

Kontrola NFOŚiGW dot. aneksu do umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach

Kontrola ex-post Aneksu nr 4 GW.7021.15.2.2020-18-4 z dn. 13.10.2021 do umowy w ramach projektu pn. Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice..."

Kontrola ex-post Aneksu nr 3 GW.7021.15.2.2020.18-3 CRU: 2384/21 z dn. 01.09.2021r. do umowy realizowanej w ramach Projektu pn. "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice..."

Kontrola doraźna procedury zawarcia Aneksu nr 03/20/TT z dnia 16.03.2020 r. do umowy nr 215/19/TT z dnia 29.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Wróblewskiego 27 i 31

Kontrola doraźna procedury zawarcia Aneksu nr 02/20/TT z dnia 13.02.2020 r. do umowy nr 215/19/TT z dnia 29.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych przy ul. Wróblewskiego 27 i 31.

Czynności kontrolne ŚWINB na placu budowy suchego zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (DOA) realizowanego na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 3/2017, znak: IFXIII.7820.55.2017 z dnia 17 października 2017r.

Kontrola doraźna procedury zawarcia Aneksu nr 01/20/TT z dnia 30.06.2020 r. do umowy nr 064/20/TT zawartej w dniu 20.04.2020 r. Opolska 25

Audyt operacji u Beneficjenta - Miasto Gliwice - Nazwa Projektu: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta."

Kontrola realizacji projektu pn. Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Gliwicach

Kontrola projektu "Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II" nr 01GF/20

Kontrola projektu pn. "Termomodernizacja budynku przy ulicy Dębowej w Gliwicach", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Kontrola zdalna i na miejscu projektu nr RPSL.11.02.01-24-037C/18 Nowe Umiejętności - Nowe szanse w ZSZS przy ul. Dolnej Wsi

Rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych

Kontrola planowa procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej i adaptacją pomieszczeń (...) w budynku przy ul. Opolskiej 23...

Kontrola ex-post postępowania w ramach projektu POIS.02.01.00-00-0012/17. Kontrola prowadzona w imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontrola projektu: "Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej".

Kontrola rzeczowa projektu pn. "Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach".

Kontrola projektu Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i Jasnej, współfinansowanego z RPO WSL 2014 - 2020

Kontrola ex-post aneksu umowy dla zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt.: Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do rzeki Kłodnicy w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem wylotów-1

Kontrola realizacji projektu RPSL.09.02.01-24-02GH/19 pn. Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach.

Kontrola projektu id 0159/19 - Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane.

Kontrola planowa procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej i adaptacją pomieszczeń (...) w budynku przy ul. Opolskiej 25...

Kontrola projektu id 01GF/20 "Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II

Kontrola ex-post Aneksu nr 4 z 03.08.2020 r. w ramach projektu pn. "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę gospodarowania wodami opadowymi - etap II"

Kontrola CUPT ex-post1 Aneksu nr 4 do Umowy ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019 na wykonanie zadania pn. "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - zachodnia część obwodnicy miasta" w ramach projektu nr POIS.04.02.00-00-001.

Kontrola projektu "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice"

Kontrola projektu "Nowy uczeń-nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach"

Doraźna kontrola ex-post1 Aneksu nr 3 z dnia 06.10.2020 r. do umowy nr ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019 r. dla zadania pn. "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta" w ramach projektu nr POIS.04.02.00-00-0015/16.

Kontrola Aneksu nr 1 do umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn. "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta"

Kontrola CUPT dot. aneksu nr 2 do umowy na pełnienie funkcji inżyniera nadzoru dla zadania pn. "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta"

Kontrola projektu "Usługi społeczne na start II" prowadzonego przez OPS.

Kontrola dot. umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości

Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Kontrola realizacji projektu "Mechanika najwyższych lotów" nr RPSL.11.02.01-24-037D/18 realizowanego w ZSS w Gliwicach.

Kontrola CUPT dot.aneksu do umowy na budowę odcinka obwodnicy od Daszyńskiego do Rybnickiej

Kontrola realizacji projektu nr RPSL.11.02.01-24-0823/17 - "Równe szanse, lepszy start II"

Kontrola projektu "Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Kontrola ŚWINB na placu budowy suchego zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka

Kontrola sprawdzająca trwałość projektu pn. "GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Kontrola w USC w Gliwicach

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Urząd Miejski w Gliwicach

Kontrola projektu ID 0431/18 - Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Kontrola Wydziału ZA dotycząca prowadzenia 3 zamówień w projekcie "Termomodernizacja budynku przy ulicy Dębowej w Gliwicach"

Kontrola projektu pod nazwą kontrola uprzednia projektu "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane".

Kontrola projektu pod nazwą Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach

Kontrola projektu pn. "Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice"

Kontrola w zakresie realizacji projektu kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania

Kontrola w zakresie projektu Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Kontrola w zakresie korzystania z wód oraz ochrony wylotu kanalizacji deszczowej do rowu Ligockiego w rejonie ul. Pszczyńskiej w Gliwicach

Kontrola NIK P/20/073 - Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych

Kontrola projektu - budowa przedszkola miejskiego w Brzezince

Kontrola na podstawie prawo geodezyjne i kartograficzne w trybie zwykłym

Kontrola - przyznawanie świadczeń wychowawczych

Kontrola w formie wizyty monitoringowej nr 6/WM/KN1/20 RPSL.11.01.01-24-073C/17-1

Kontrola projektu nr RPSL.08.03.02-24-039G/18 Miasto Gliwice

Przeprowadzona w dniu 20-01-2020 wizyta monitoringowa projektu nr RPSL.11.02.01-24-0822/17. "Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - podniesienie jakości kształcenia w GCE"

Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa i środków z państwowych funduszy celowych.

Kontrola w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy, bhp.

Kontrola dotyczącą przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kontrola projektu pn.: ID 0407/16 Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Audyt operacji w ramach RPO WSL 2014-2020 PROJEKT NR RPSL.04.05.01-24-03H3/16 pn. "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II" realizowany przez Miasto Gliwice

Kontrola projektu pn.: Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II"

Kontrola prawidłowości projektu nr RPSL.11.01.01-24-073C/17 w terminie od 13.09.2019 do 17.09.2019 r.

Kontrola planowa CUPT w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu POIS.08.02.00-00-083/14 pn.; "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2"

Wizyta monitoringowa 53/WM/KN2/19 projektu nr RPSL.09.01.01-24-0043/18 "Twoja społeczność, twoją szansą" w dniu 22 lipca 2019 r.

Kontrola dokumentów postępowania o zamówienie publiczne.

Kontrola projektu pn. Nowy uczeń- nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach.

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim

Kontrola projektu pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej w Gliwicach (roboty budowlane i instalacyjne)".

Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.01.01-24-0225/18.

Kontrola projektu "Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Kontrola ex-post postępowania na Pełnienie funkcji inżyniera nadzoru dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta" w ramach projektu nr POIS.04.02.00-00-0015/16

Kontrola wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach i w Szpitalu Miejskim nr 4

Kontrola z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej, tj. utrzymanie budowli ochronnych i urządzeń specjalnych, zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, realizacja zadań szkoleniowych oraz aktualizacja planu obrony cywilnej w latach 2017 - 2018.

Kontrola prawidłowości realizacji projektu RPSL.09.01.01-24-0043/18 "Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I." w okresie od 01.09.2018 r. do 28.02.2019 r.

Kontrola prawidłowości działania w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne.

Kontrola ex-post aneksu do umowy PU.631.1.2016.15 na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn. Zabudowa urządzenia podczyszczającego dla zadania: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej - etap IV"

Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej w Gliwicach.

Kontrola prawidłowości postępowań administracyjnych w oparciu o ustawę o zmianie imienia i nazwiska za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz ochrona danych osobowych za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.02.01-24-0822/17 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach.

Weryfikacja przez CUPT naruszenia stwierdzonego przez UZP w wyniku kontroli uprzedniej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - zachodnia część obwodnicy miasta".

Kontrola projektu pn.: Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu CKZiU nr 1 w Gliwicach.

Kontrola projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.