Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne
Karty informacyjne
formularz wyszukiwania

Ujawnienie/wykreślenie* w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gliwice adresu pobytu stałego innego niż adres zameldowania na pobyt stały

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Inne zaświadczenia z zakresu budownictwa

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z ewidencji

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – dokonanie zmiany/wykreślenia z ewidencji

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej – wpisanie do ewidencji

Stowarzyszenia zwykłe – wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Stowarzyszenia zwykłe – wpis zmiany w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Stowarzyszenie zwykłe – wpisanie utworzonego stowarzyszenia zwykłego do ewidencji

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, instytucje takie jak fundacje oraz stowarzyszenia, zwane dalej organizacjami, zobowiązane są do złożenia oświadczenia do właściwego organu nadzoru – w tym ze względu na adres siedziby (tj. Prezy...

Profil kierowcy zawodowego

Karta kwalifikacji kierowcy

Udział w programie Gliwicka Karta Mieszkańca

Instrukcja - wypełniania deklaracji obowiązujących od 1.07.2019 dotyczących podatku od nieruchomości

  Instrukcja - wypełniania deklaracji obowiązujących od 1.07.2019 dotyczących podatku od nieruchomości

Druki Aktualne Wydziału Podatków i Opłat 2024

Podatek od nieruchomości IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz interaktywny ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o pr...

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipotek przymusowych zabezpieczających zapłatę zobowiązań i zaległości podatkowych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Dowód osobisty – kradzież tożsamości

Dowód osobisty – brak warstwy elektronicznej, certyfikatów, odcisków palców

Dowód osobisty – zgłoszenie podejrzenia kradzieży tożsamości

Dowód osobisty – zgłoszenie utraty, uszkodzenia

Zaświadczenie o pełnym lub częściowym odpisie danych przetwarzanych w rejestrze PESEL/mieszkańców

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów. Pomoc prawna Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Uzyskanie numeru PESEL przez cudzoziemca

Zaświadczenie w sprawach podatków lokalnych

Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy

Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Zaliczenie lub zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Zaliczenie wpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Podatek rolny - osoby prawne

Podatek rolny - osoby fizyczne

Podatek od środków transportu

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Druki Archiwalne Wydziału Podatków i Opłat

Druki na 2023 rok: Podatek od nieruchomości   IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz interaktywny ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościa...

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Podatek leśny - osoby prawne

Podatek leśny - osoby fizyczne

Opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach*. *Targowiskiem są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod&nb...

Opłata skarbowa

Opłacie skarbowej podlega: w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek; wydanie zaświadczenia na wniosek wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w spra...

Złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej

Zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych zobowiązanego

Wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich

Wygaśnięcie zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego

Aktualizacja wykazu pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na zawód przewoźnika

Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wypis do zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego

Wtórnik wypisu do zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego

Zezwolenie na zawód przewoźnika drogowego

Wtórnik zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego

Zmiana zezwolenia na przewóz regularny specjalny

Zezwolenie na przewóz regularny specjalny

Wtórnik zezwolenia na przewóz regularny specjalny

Wypis do zezwolenia na przewóz regularny

Wygaśnięcie zezwolenia na przewóz regularny specjalny

Zmiana zezwolenia na przewóz regularny

Wtórnik zezwolenia na przewóz regularny

Zezwolenie na przewóz regularny

Wypis z zezwolenia na przewóz regularny

Wygaśnięcie zezwolenia na przewóz regularny

Zmiana zaświadczenia na potrzeby własne

Zaświadczenie na potrzeby własne

Aktualizacja wykazu pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia na potrzeby własne

Zmiana wypisu do licencji taxi

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Zmiana licencji taxi

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Wypis do licencji taxi

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Wtórnik wypisu do licencji taxi

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Znaki legalizacyjne (na tablice rejestracyjne) – utrata lub zniszczenie

Zmiana danych i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym

Zbycie pojazdu

Zaświadczenia z ewidencji pojazdów

Wtórnik licencji taxi

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Licencja taxi

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Wygaśnięcie licencji taxi

Wygaśnięcie licencji na samochód osobowy

Aktualizacja pojazdów zgłoszonych do licencji taxi (zmniejszenie liczby)

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Zmiana licencji na samochód osobowy

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Wypis do licencji na samochód osobowy

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Licencja na samochód osobowy

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym – aktualizacja wykazu pojazdów zgłoszonych do posiadanego uprawnienia

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Wtórnik licencji na samochód osobowy

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Wtórnik wypisu do licencji na samochód osobowy

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Zmiana licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Wtórnik licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Wygaśnięcie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Wygaśnięcie licencji na pojazd od 7 do 9 osób

Wtórnik licencji na pojazd od 7 do 9 osób

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Zmiana licencji na pojazd od 7 do 9 osób

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Wypis do licencji na pojazd od 7 do 9 osób

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Licencja na pojazd od 7 do 9 osób

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Aktualizacja wykazu pojazdów zgłoszonych do licencji na pojazd 7-9

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Wtórnik wypisu do licencji na pojazd od 7 do 9 osób

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Zmiana zakresu wpisu w rejestrze stacji kontroli pojazdów

Wykreślenie z rejestru stacji kontroli pojazdów

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Aktualizacja danych w rejestrze stacji kontroli pojazdów

Zastaw rejestrowy

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem

Zwrot prawa jazdy po upływie zakazu prowadzenia pojazdów

Zmiana ważności prawa jazdy

Zmiana adresu lub danych osobowych w pozwoleniu tramwajowym

Zmiana adresu lub danych osobowych w dokumencie prawa jazdy

Zmiana miejsca zamieszkania

Wysokość opłat za uprawnienia do kierowania pojazdami

Wysokość opłat za druki prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne Zgodne z: Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzając...

Wymiana zagranicznego prawa jazdy określonego w konwencjach o ruchu drogowym lub wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Wymiana prawa jazdy

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym

Wykaz Państw Stron Konwencji o Ruchu Drogowym, Sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

Republika Południowej Afryki Republika Albanii Republika Austrii Wspólnota Bahamów Królestwo Bahrajnu Republika Białorusi Królestwo Belgii Bośnia i Hercegowina Federacyjna Republika Brazylii Republika Bułgarii Republika Chorwacji Republika Czeska Królestwo Danii Republika Estońska Republika Filipin Republika Finlandii Repub...

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu prawa jazdy/świadectwa kwalifikacji

Wydanie pierwszego prawa jazdy

Wydanie pierwszego pozwolenia tramwajowego

Wydanie dokumentów z teczki kierowcy

Zezwolenie na pojazd uprzywilejowany

Wpis kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego do prawa jazdy

Utrata lub zniszczenie pozwolenia tramwajowego

Utrata, kradzież lub zniszczenie dokumentu prawa jazdy

Terminy wymiany praw jazdy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29.04.2002 r. (Dz. U. nr 69 poz. 640 z 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami): Data końcowa: 30.06.2001 r. - Data wydania dokumentu: wydane do dnia 30.09.1968 r. Data końcowa:  do dnia 31.12.2002 r. - Data wydania dokumentu: wydane od dnia 01.10.1968 r. do dnia 31.12.1983 r. Data końcowa:...

Rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdem

Przedłużenie ważności pozwolenia tramwajowego

Profil kandydata na kierowcę

Nowa kategoria prawa jazdy

Państwa, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła Dwustronne Umowy o Wzajemnym Uznawaniu Praw Jazdy

Cesarstwo Japonii Republika Korei Tunezja (wykaz stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2006 r., Nr 73, poz. 514)

Międzynarodowe prawo jazdy

Kategorie praw jazdy

Prawo jazdy nie może być wydane osobie: u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w stosunku do której orzeczony został (prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie obowiązywania tego zakazu w stosunku do kt&oacu...

Wyrejestrowanie pojazdu

Wydanie decyzji w sprawie tabliczki znamionowej

Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (pojazd zarejestrowany w Polsce)

Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (pojazd zabytkowy)

Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (pojazd po wymianie ramy lub podwozia bez numeru fabrycznego)

Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (zatarcie lub sfałszowanie numeru)

Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (pojazd sprowadzony z zagranicy)

Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (pojazd odzyskany po kradzieży)

Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (pojazd nabyty na licytacji)

Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (pojazd marki SAM)

Zmiana zakresu wpisu w rejestrze ośrodków szkolenia kierowców

Zmiana wpisu w rejestrze ośrodków szkolenia kierowców

Wykreślenie z rejestru ośrodków szkolenia kierowców

Poświadczenia spełnienia dodatkowych wymagań

Wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców

Aktualizacja danych w rejestrze ośrodków szkolenia kierowców

Wtórnik legitymacji instruktora

Wymiana legitymacji przy zmianie danych instruktora

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora

Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia wydane przez inny organ zameldowała się na terenie Gliwic

Uprawnienia diagnosty

Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia w innym mieście zameldowała się na terenie Gliwic

Uzupenienie uprawnień diagnosty

Unieważnianie Profilu Zaufanego

Potwierdzanie Profilu Zaufanego

e-administracja - informacja o możliwości załatwienia spraw urzędowych drogą elektroniczną

Zgłoszenie znalezienia rzeczy, odebranie zagubionej rzeczy

Udostępnianie dokumentów dotyczących zatrudnienia w zlikwidowanych placówkach służby zdrowia

Rejestr żłobków/klubów dziecięcych/dziennych opiekunów

Karta Dużej Rodziny

Karta „Rodzina 3+”

Placówki wsparcia dziennego

Wniosek - leczenie odwykowe od alkoholu

Karta Seniora

Zmiana imienia i nazwiska

Wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa

Rejestracja zgonów – sporządzenie aktu zgonu

Oświadczenie ostatniej woli (testament)

Wpisanie zagranicznego wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (nie dotyczy państw UE; dotyczy wyroków zapadłych po 1.07.2009 r.)

Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (dotyczy państw UE i wyroków zapadłych po 1.05.2004 r.)

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego przez rozwód małżeństwa

Opłaty skarbowe i opłata dodatkowa w USC

Informacja o obowiązujących opłatach skarbowych i opłacie dodatkowej   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tj. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego z dnia 22 stycznia 2015 r...

Związek Małżeński poza granicą kraju

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem przed kierownikiem USC (ślub cywilny)

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym /tzw. ślub konkordatowy/

Zawarcie związku małżeńskiego w USC i jego rejestracja (ślub cywilny)

Wnoszę o przekazanie danych jubilatów do przetwarzania związanego z organizacją uroczystości 50, 60, 70 - lecia pożycia małżeńskiego i 100 rocznicy urodzin

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

Oświadczenie o nazwisku dziecka

Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru usc /Transkrypcja aktu/

Uzyskanie odpisu z aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu z USC w Gliwicach

Uzyskanie odpisu z aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu z innego USC

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy

Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odbioru opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gliwice

Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Gliwice

Dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Gliwice

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych

Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (imprezy)

Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (lokal gastronomiczny, sklep)

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (kateringowe)

Duplikat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Rejestracja zwierząt egzotycznych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą)

Uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów

Zaświadczenie o lasach

Karta wędkarska i karta łowiectwa podwodnego – wydanie

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Pozwolenie zintegrowane

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów

Zbieranie odpadów

Przetwarzanie odpadów

Wytwarzanie odpadów

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/d

Zgłoszenie projektu robót geologicznych

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji lub zmian do projektu robót geologicznych w formie dodatku

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej lub jej zmiany w formie dodatku

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

Wzory umów dot. dotacji celowych

Wzór umowy dot. odnawialnych źródeł energii (OZE) Wzór umowy dot. zmiany systemów grzewczych

Dotacje do zmiany ogrzewania

Dotacje celowe do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zgromadzenie spontaniczne

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. W zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy ...

Zgromadzenie cykliczne

Jeżeli zgromadzenie jest organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na c...

Organizacja zgromadzenia

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

W przypadku, gdy organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia może zastosować przepisy rozdziału 3 ustawy tj. „Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń”. Obowiązkiem organizatora zgromadzenia jest zawiadomienie...

Zgłoszenie zbiórki publicznej

http://www.zbiorki.gov.pl

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim lub obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego

Kwalifikacja wojskowa

Zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz powrotu

Zaświadczenie meldunkowe

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie decyzją administracyjną

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego

Rejestracja pojazdu z zagranicy

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego

Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Zastrzeżenie dowodu osobistego lub karty płatniczej w Banku

Utraciłeś dowód osobisty, kartę płatniczą? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku! Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście w organie dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Obowią...

Uwierzytelniona kserokopia dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego

Udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych

Przekraczanie granic

Sprawdź bezpośrednio w Komendzie Głównej Straży Granicznej zasady przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej -> link do strony Straży Granicznej

Dowód osobisty - zmiana danych, wizerunku, upływ terminu ważności

Dowód osobisty - utrata, uszkodzenie, upływ terminu zawieszenia dowodu

Tablice tymczasowe

Pierwszy dowód osobisty

Utrata tablic rejestracyjnych

Dowód osobisty - zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów

Tablice o zmniejszonych wymiarach

Odnalezienie dowodu osobistego

Dowód osobisty - odbiór dokumentu oraz kodu PUK

e-dowód z warstwą elektroniczną od 04-03-2019 r. - co powinienem wiedzieć?

CO TO JEST E-DOWÓD? E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą na potrzeby przeprowadzenia postępowania meldunkowego Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierp...

Warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Warunki zabudowy dla budowy obiektu budowlanego

Tablice indywidualne

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Wyrys i wypis ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana przeznaczenia terenu w planie miejscowym

Wyrys i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego - przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, - przeznaczenie bądź nieprzeznaczenie gruntu do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej

Sprawy osób z niepełnosprawnościami

Miejsce, w którym można uzyskać informacje: hol główny Urzędu Miejskiego – stanowisko konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Telefon: 32-238-54-37, 32-239-11-09 lub 696 612 471    e-mail: boi@um.gliwice.pl Rodzaje załatwianych spraw: Pomoc osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom w załatwianiu spraw, w tym dotyczących: uzy...

Informacja dla osób niesłyszących

Migamy w urzędzie Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Gliwicach mogą skorzystać z pomocy pracowników znających język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów na parterze urzędu, tel. 32-239-11-09 lub 696 61...

Dotacje na turystykę

Nagrody sportowe

Dotacje na kulturę fizyczną

Dotacje na rozwój sportu

Patronat bez wsparcia finansowego

Dotacje na promocję miasta

Imprezy masowe

Nagrody za osiągnięcia w kulturze

Dotacje na kulturę

Małe granty

Umorzenie, rozłożenie na raty zaległych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

Informacja o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat

Zmiana treści umowy oddania nieruchomości (stanowiącej własność Miasta Gliwice) w użytkowanie wieczyste (np. zmiana terminu zabudowy nieruchomości, zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości)

Zmiana terminu płatności / rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - Skarb Państwa

Zmiana terminu płatności / rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - miasto Gliwice

Ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego

Regulacja stanów prawnych poprzez oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów gminy Gliwice pod budynkami stanowiącymi własność spółdzielni mieszkaniowych - uwłaszczanie osób prawnych na gruntach gminy Gliwice

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - Skarb Państwa

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - miasto Gliwice

Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Dzierżawa/najem nieruchomości Skarbu Państwa do 3 lat

Dzierżawa nieruchomości Gminy Gliwice do 3 lat

Czasowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu realizacji budowy/wymiany urządzeń infrastruktury technicznej

Czasowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gliwice w celu realizacji budowy/wymiany urządzeń infrastruktury technicznej

Zakup w przetargu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Zakup w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (tj. dla tych, dla których w Księdze Wieczystej widnieje zapis – właściciel Skarb Państwa)

Zakup w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym miasta Gliwice (dla których w Księdze Wieczystej widnieje zapis – właściciel lub użytkownik wieczysty – Gmina Gliwice)

Sprzedaż w przetargu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym miasta Gliwice

Rozgraniczenie nieruchomości

Podział nieruchomości

Udostępnienie materiałów zasobu

Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Zaświadczenie na podstawie operatu ewidencyjnego o gruntach oznaczonych/nieoznaczonych jako las

Zaświadczenie na podstawie operatu ewidencyjnego

Zmiana - działka, budynek, lokal

Ustalenie numeru porządkowego

Przerejestrowanie pojazdu

Profesjonalna rejestracja pojazdów

Pojazd zbudowany samodzielnie (SAM)

Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gliwice

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

e-sklep geodezyjny

Internetowy sklep geodezyjny Internetowy sklep geodezyjny  

Kształcenie specjalne

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 127 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z poźn. zm.). Uprawnieni do ubiegania się o skierowanie do kształcenia specjalnego: Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa w art. 1 pkt 6 i 7, wymagające stosowania specjalnej organizac...

Zaświadczenie z gminnej ewidencji działalności gospodarczej

Wydanie uwierzytelnionego odpisu wpisu/decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej

Pojazd zabytkowy

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Fabrycznie nowy pojazd – rejestracja

Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela

Działalność gospodarcza - obsługa CEIDG

Informacje dla przedsiębiorców

Informacje dla przedsiębiorców    Informacje dla przedsiębiorców / Інформація для підприємців та роботодав Najważniejsze informacje o rejestracji działalności gospodarczej oraz zatrudnianiu obywateli Ukrainy w Polsce. https://www.biznes.gov.pl  Więcej informacji / Більше інформації 801 055 088 lub +48 22 765 67 32 – infolinia Biznes.gov.pl cz...

Komunikat o rewitalizacji

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości otrzymania zaświadczenia dla celów kupna/sprzedaży nieruchomości, wskazującego czy dana nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji,  informujemy iż Rada Miasta Gliwice w oparciu o ustawę z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji: podjęła: uchwałę nr LII/1079/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. ws. wyznaczenia obszaru zde...

Zaświadczenie w sprawie rewitalizacji

Dodatkowa tablica rejestracyjna

Czasowe wycofanie z ruchu

Wymiana czarnych tablic rejestracyjnych

Wysokość opłat podczas rejestracji pojazdu

Wysokość opłat za druki, nalepki oraz tablice rejestracyjne Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówc...

Brak miejsca na wpis o terminie badania technicznego

Zmiana sposobu użytkowania

Zaświadczenie o samodzielności lokali

Rozbiórka - zgłoszenie

Rozbiórka - pozwolenie

Zmiana pozwolenia na budowę (zmiana zgłoszenia z projektem)

Zgłoszenie robót

Rozpoczęcie i zakończenie budowy oraz kontrole budowy

Zadania z zakresu nadzoru budowlanego - w tym przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy oraz kontrole budowy, zgłaszanie samowoli budowlanych, zagrożenia i katastrofy budowlane, zły stan techniczny obiektów - wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Ziemowita 1, 44 -100 Gliwice Tel.: 32 332-14-97

Przeniesienie pozwolenia / Przeniesienie zgłoszenia

Pozwolenie na budowę

Dziennik budowy

Opinia konserwatorska