Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Głosowanie przez pełnomocnika /SAM2024/

Głosowanie przez pełnomocnika /SAM2024/

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA


WYBORY DO RADY MIASTA GLIWICE, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ WYBORY PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

 

W zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborach do Rady Miasta Gliwice, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Gliwice głosować przez pełnomocnika mogą:

 • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby.

Pełnomocnictwo można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
w stosunku do pełnomocnika
.

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • a także mężowie zaufania,
 • obserwatorzy społeczni,
 • jak również kandydaci w danych wyborach.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów.

Celem sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca ujęty w obwodzie głosowania miasta Gliwice winien złożyć pisemny wniosek do dnia 29 marca 2024 r.

Przed pierwszym głosowaniem w wyborach na Prezydenta Miasta Gliwice akt pełnomocnictwa sporządza się odrębnie na pierwsze głosowanie (tzw. I turę) oraz na ponowne głosowanie (tzw. II turę), jeżeli będzie ono przeprowadzane. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania tj. do dnia 12 kwietnia 2024 r.

Uwaga!
Należy pamiętać, że o dotrzymaniu terminu decyduje otrzymanie wniosku przez właściwy organ, a nie data stempla pocztowego.

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA (PDF – nowe okno)

Do wniosku załącza się:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA (PDF – nowe okno)

Wnioski należy składać:

W Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – Wydział Spraw Obywatelskich – pokój nr 210 oraz 216, II piętro budynku Urzędu Miejskiego
w następujących godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do 16:00
 • czwartek od godz. 8:00 do godz. 17:00
 • piątek od godz. 8:00 do godz. 15:00

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa może być złożony:

 1. ustnie,
 2. na piśmie utrwalonym w postaci:
 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Akt pełnomocnictwa sporządzany jest przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta Gliwice urzędnika do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na terenie miasta Gliwice – poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania – jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta Gliwice, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w obwodzie w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków wskazanych powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, wyborca zostanie wezwany do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie 3 dni, odmawia się sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się: w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, w areszcie śledczym.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego oraz wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach.

Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą.

Informacja telefoniczna: 32-238-54-36 lub 32-239-11-28

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie (platforma gov.pl), klikając w link:
Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika

 

POWIĄZANE USŁUGI:

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego

Głosowanie korespondencyjne

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy) – informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy)

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDominika Stroka
Data wytworzenia informacji2024-01-30 10:14:23
Informację wprowadził do BIPDominika Stroka
Data udostępnienia informacji w BIP2024-01-30 10:14:23
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacjaDominika Stroka30-01-2024 10:37:21
2Zmiana statusu dokumentuDominika Stroka30-01-2024 10:37:21
3Utworzenie dokumentuDominika Stroka30-01-2024 10:14:23