Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
w zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

W zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, głosować korespondencyjnie mogą:

 • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Wyborca, który zechce dokonać zgłoszenia osobiście, to może przekazać wniosek w formie korespondencji pocztowej na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: katowice@kbw.gov.pl

Wyborca może również dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego do komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest ujęty w obwodzie głosowania zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały lub adresem stałego zamieszkania.

Uwaga! Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.
Uwaga! Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy ujęci w stałym obwodzie głosowania zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały lub adresem stałego zamieszkania na terenie Gliwic
(opis usługi dla wyborców którzy nie posiadają stałego zameldowania, a chcą zostać ujęci w stałym obwodzie głosowania).

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. Głosowanie korespondencyjne jest również wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.  

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 2 października 2023 r., a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, do 5 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 10 października 2023 r.

Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie wskazanym powyżej, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 13 października 2023 r.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO (PDF – nowe okno)

Uwaga! Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie komisarzowi wyborczemu lub urzędowi gminy.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a oraz może zamieścić lub podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Zgłoszenia należy składać:

 • w formie korespondencji pocztowej na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.
 • w formie poczty elektronicznej na adres: katowice@kbw.gov.pl
 • w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – Wydział Spraw Obywatelskich – pokój nr 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego w następujących godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do 16:00
  • czwartek od godz. 8:00 do godz. 17:00
  • piątek od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Zgłoszenie może być dokonane:

 1. ustnie,
 2. na piśmie utrwalonym w postaci:
 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
 1. telefonicznie - w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych - nr telefonów:  
  (32) 23 91 227
  - w godzinach pełnienia dyżuru przez urzędnika wyborczego,
  (32) 23  91 250,   (32) 23 91 103,   (32) 23 85 434 - w godzinach pracy urzędu.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania (zgodnie z adresem ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania).

Pakiet wyborczy wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzyma nie później niż 6 dnia przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy zostanie doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 2 dni przed dniem wyborów. Pakiet zostanie doręczony do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym przebywa wyborca, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.

Przekazanie koperty zwrotnej przez wyborcę

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego i wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, którzy otrzymali pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez nich dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje tylko za osobistym pokwitowaniem i okazaniem dokumentu tożsamości przez wyborcę najpóźniej w:

 • dniu wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę,
 • przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania,
 • trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej - tylko osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości przez wyborcę!

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych przekazuje, najpóźniej w dniu wyborów, przedstawicielowi Poczty Polskiej zamkniętą kopertę zwrotną pod adresem, pod który doręczono mu pakiet wyborczy, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

Informacja telefoniczna:

(32) 23 91 227 - w godzinach pełnienia dyżuru przez urzędnika wyborczego,
(32) 23  91 250,   (32) 23 91 103,   (32) 23 85 434 - w godzinach pracy urzędu.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie (platforma gov.pl), klikając w link:
Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie

POWIĄZANE USŁUGI:

Zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów

Zmiana miejsca głosowania

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego

Głosowanie przez pełnomocnika

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy) – informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy)

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2023-08-18 09:26:58
Informację wprowadził do BIPPaweł Wesołowski
Data udostępnienia informacji w BIP2023-08-18 09:26:58
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacjaDominika Stroka28-09-2023 12:59:47
2edycjaDominika Stroka22-09-2023 13:35:41
3zmianaDamian Cichorz20-09-2023 10:32:48
4aktualizacjaDamian Cichorz18-09-2023 09:27:52
5zmianaDamian Cichorz18-09-2023 08:01:40
6aktualizacjaPaweł Wesołowski15-09-2023 09:04:31
7edyzjaDamian Cichorz08-09-2023 11:10:03
8Zmiana tytułu dokumentuDominika Stroka31-08-2023 09:07:48
9Zmiana statusu dokumentuPaweł Wesołowski18-08-2023 12:17:31
10aktualizacjaPaweł Wesołowski18-08-2023 09:33:24
11Utworzenie dokumentuPaweł Wesołowski18-08-2023 09:26:58