Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Formularze
Formularze
formularz wyszukiwania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr LIII/1100/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wniosek o wydanie zaświadczenia - Biuro Rozwoju Miasta

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - wersja od 01.01.2024 r.

Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zstrzeżenia numeru PESEL składany w organie gminy

Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Pełnomocnictwo szczególne do złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim lub obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Wniosek o wydanie zaświadczenia - Wydział Środowiska

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pełnomocnictwo CEiDG

Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice – uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek o dokonanie wykreślenia Klubu z ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice – uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek o ujawnienie / wykreślenie* w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gliwice adresu pobytu stałego innego niż adres zameldowania na pobyt stały

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r.

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. - druk interaktywny

W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/)

Wniosek w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań zwiazanych z usuwaniem azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gliwice - osoby fizyczne

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej

DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1

UPL-1 Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

PPO-1 Pełnomocnictwo ogólne

OPL-1 Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

OPO-1 Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego

Wniosek o dzierżawę/najem nieruchomości Skarbu Państwa po rezygnacji

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych - formularz interaktywny

Zgłoszenie reklamacji karty kwalifikacji kierowcy

Oświadczenie o pobieraniu nauki w Gliwicach

Wniosek o rezygnację z udziału w programie gliwicka karta mieszkańca

Wniosek o wydanie/przedłużenie/wydanie duplikatu/zablokowanie karty programu gliwicka karta mieszkańca

Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy

Oświadczenie o nieskazaniu (przedsiębiorca, członkowie zarządu, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową, dyrektor wykonawczy, zarządzający transportem drogowym)

Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji (przedsiębiorca, członkowie zarządu, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową, dyrektor wykonawczy, zarządzający transportem drogowym)

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

Oświadczenie inwestora o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

DL-1 Deklaracja na podatek leśny - formularz interaktywny

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz interaktywny

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej

Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w rejestrze PESEL/mieszkańców

Formularz - uprawnienia użytkownika zewnętrznego do systemu informatycznego

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)

Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8)

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)

Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6)

Wniosek o wydanie wtórnika wypisu (do zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego, zezwolenia na przewóz regularny i regularny specjalny)

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14)

Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (PB-13)

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wzniósł sprzeciwu (PB-11)

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)

Wniosek o ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków

DO-1 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

DO-1 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.- druk interaktywny

W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/)

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Wniosek o wydanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipotek przymusowych zabezpieczających zapłatę zobowiązań i zaległości podatkowych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. - DRUK INTERAKTYWNY

W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/)

DON-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH - formularz obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz interaktywny

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz interaktywny

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatnikówa - formularz interaktywny

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz interaktywny

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz interaktywny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

IL-1 Informacja o lasach

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz interaktywny

IL-1 Informacja o lasach - formularz interaktywny

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz interaktywny

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

DR-1 Deklaracja na podatek rolny - formularz interaktywny

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników - formularz interaktywny

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz interaktywny

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz interaktywny

IR-1 Informacja o gruntach

IR-1 Informacja o gruntach - formularz interaktywny

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz interaktywny

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz interaktywny

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - formularz interaktywny

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz interaktywny

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz interaktywny

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz interaktywny

Oświadczenie w sprawie zwrotu opłaty skarbowej uiszczonej za złożenie pełnomocnictwa

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. - druk interaktywny

W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/)

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. - druk interaktywny

W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/)

DO-1 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2015 r. do 31 marca 2018 - druk interaktywny

W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/)

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - dot. podmiotów ubiegających się o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr XLIV/925/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr VII/164/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązania podatkowego, zaległości podatkowych, kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń

PPS-1 pełnomocnictwo szczególne

DO-1 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2015 r. do 31 marca 2018

Aktualizacja danych/anulowanie zgody na otrzymywanie informacji

Zgoda na otrzymywanie informacji

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Deklaracja przedsiębiorcy dot. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy regionalnej na wsparcie nowej inwestycji

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dot. podatników korzystających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/164/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.

Instrukcja wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOO-1 - dane dotyczące odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych

DW-1 dane o podmiotach zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DON-1 dane o nieruchomościach zamieszkałych

Wniosek o przyznanie zwolnienia od podatku od nieruchomości- remont elewacji/dachu

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dotyczy podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XLIV/925/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1 - formularz interaktywny

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis-1

Wniosek o zaliczenie wpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy

Oświadczenie - informacja o stanie majątkowym podatnika będącego osobą fizyczną

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatków lokalnych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wniosek o zwolnienie z egzekucji składników majątkowych zobowiązanego

Wniosek o wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich

Wniosek o zwrot dokonanej wpłaty

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o przyznanie prawa pomocy (PPPr - dla osób prawnych i innych jednostek orgaznizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) - wzór formularza składanego w sądzie administracyjnym

Wniosek o przyznanie prawa pomocy (PPF - dla osób fizycznych) - wzór formularza składanego w sądzie administracyjnym

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych ZKDR-04 do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej ZKDR-03 do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka ZKDR-02 do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej ZKDR-01 do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny

Wniosek o wydanie karty seniora/duplikatu

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny KDR

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego

Wniosek o wydanie/przedłużenie/wydanie duplikatu karty "rodzina 3+"

Wniosek strony o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza Rozporządzenie UE 2016/1191 (tłumaczenie do aktów stanu cywilnego i zaświadczeń)

Wniosek o odtworzenie w rejestrze stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa

Wniosek o przekazanie danych jubilatów do przetwarzania związanego z organizacją uroczystości 50, 60, 70 - lecia pożycia małżeńskiego

Wniosek o odtworzenie w rejestrze stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

Wniosek o odtworzenie w rejestrze stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o sprostowanie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

Wniosek o wpisanie wyroku orzeczonego poza granicami RP (dot. państw nie należących do UE na zasadach wzajemności i wyroków zapadłych po 1.07.2009 r.)

Wniosek o wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (dot. państw UE, które ratyfikowały Rozporządzenie RE w sprawie wzajemnego uznawania wyroków rozwodowych i wyroków zapadłych po 1.05.2004 r.)

Wniosek o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie dot. rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Gliwice

Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gliwice

Wniosek o udzielnie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wniosek o dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Gliwice

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Gliwice

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (brutto) w roku 20...

Oświadczenie o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz o znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia13 października 2016 r. (z późniejszymi zmianami)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Oświadczenie podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługę wodną za zmniejszenie naturalnej retencji

Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych

Wniosek o przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

Zgłoszenie projektu robót geologicznych - wniosek

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej lub jej zmiany w formie dodatku

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji lub zmian do projektu robót geologicznych w formie dodatku

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek w sprawie przyznania dotacji celowej do zmiany systemu ogrzewania – wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku

Wniosek w sprawie przyznania dotacji celowej do zmiany systemu ogrzewania – osoby fizyczne

Oświadczenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Oświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 kodeksu cywilnego

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

Wniosek w sprawie przyznania dotacji celowej do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wniosek w sprawie wydania karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego

Wniosek w sprawie pozwolenia na utrzymanie charta

Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków

Wniosek o dokonanie zmiany danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Pełnomocnictwo w sprawie ubiegania się o dotację celową na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska

Informacja o wyrobach zawierających azbest (WZÓR)

Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną

Pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu osobistego

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia

Zawiadomienie o zgromadzeniu

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru pesel

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Pełnomocnictwo do spraw meldunkowych

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych z siedzibą w Gliwicach

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej

Wniosek o wydanie zaświadczenia - Wydział Planowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice

Protokół z postępowania w sprawie rzeczy znalezionej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji z archiwum Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego (obowiązuje dla ofert złożonych w ramach konkursów ogłoszonych do 28 lutego 2019 r.)

Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego (obowiązuje dla ofert złożonych w ramach konkursów ogłoszonych od 1 marca 2019 r.)

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania w trybie art. 19a "mały grant" (obowiązuje dla ofert złożonych od 1 marca 2019 r.) - uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a "mały grant" - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (obowiązuje od 1 marca 2019 r.)

Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wniosek o wsparcie finansowe przedsięwzięcia w ramach patronatu Prezydenta Miasta lub Przedwodniczącego Rady Miasta (wersja WORD)

Wniosek o wsparcie finansowe przedsięwzięcia w ramach patronatu Prezydenta Miasta lub Przedwodniczącego Rady Miasta

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych patronatem

Oferta realizacji zadania publicznego (obowiązuje dla konkursów ogłoszonych od 1 marca 2019 r.)

Wniosek o praktykę

Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - word

Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - pdf

Wniosek o udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej w wysokości 99%

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis

Zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej

Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej (potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o udzielenie informacji o braku zaległości

Oświadczenie o sytuacji majątkowej w przypadku należności Skarbu Państwa

Wniosek o dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wniosek o dzierżawę nieruchomości po rezygnacji

Wniosek o dzierżawę nieruchomości miasta Gliwice

Oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego w zakresie należności, do których nie stosuje się zapisów uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXI/945/2009 z dnia 17 grudnia 2009

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19-1

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych, z tyt. Oddania nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na podstawie Zarządzenia Nr PM-2360/2020 Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 02.06.2020 r. w związku z COVID-19

Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności, z tyt. Oddania nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa w najem, dzierżawę lub użytkowanie, za czas pogorszenia sytuacji finansowej na podstawie Zarządzenia Nr PM-2360/2020 Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 02.06.2020 r. w związku z COVID-19

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych, z tyt. Oddania nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na podstawie Zarządzenia Nr PM-2360/2020 Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 02.06.2020 r. w związku z COVID-19 dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 kwietnia 2019

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych, z tyt. Oddania nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na podstawie Zarządzenia Nr PM-2360/2020 Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 02.06.2020 r. w związku z COVID-19 dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020

Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności, z tyt. Oddania nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa w najem, dzierżawę lub użytkowanie, za czas pogorszenia sytuacji finansowej na podstawie Zarządzenia Nr PM-2360/2020 Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 02.06.2020 r. w związku z COVID-19 dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności, z tyt. Oddania nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa w najem, dzierżawę lub użytkowanie, za czas pogorszenia sytuacji finansowej na podstawie Zarządzenia Nr PM-2360/2020 Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 02.06.2020 r. w związku z COVID-19 dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 kwietnia 2019

Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych za czas pogorszenia sytuacji finansowej

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 kwietnia 2019 r.

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych za czas pogorszenia sytuacji finansowej dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020 r.

Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych za czas pogorszenia sytuacji finansowej dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 kwietnia 2019 r.

Wniosek o wydanie zaświadczenia - Wydział Geodezji i Kartografii

Wniosek o wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wniosek w sprawie podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Zgłoszenie/wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Wniosek o wykreślenie z ewidencji szkół niepublicznych, niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego

Wniosek o wpis do ewidencji szkół/przedszkoli niepublicznych/placówek oświatowych

Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych placówek systemu oświaty

Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego/punktów przedszkolnych

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wniosek nadanie/odebranie uprawnień dostępu do danych podmiotu w portalu "GEPAR"

część CEIDG-ZS - Zarządca sukcesyjny

część CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1

część CEIDG-POPR - Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

część CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych

część CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza

część CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych

część CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wniosek o wydanie zaświadczenia z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 29 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Gliwice

Wniosek o wydanie uwierzytelnionego odpisu wpisu, decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek o aktualizację lub sprostowanie danych osobowych w bazie kontrahentów, której administratorem jest Prezydent Miasta Gliwice

Druk uzupełnienia do pisma/wniosku

Wniosek o zmianę wypisu do licencji

Aktualny wykaz pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego

Zawiadomienie o zmianie miejsca zamieszkania

Dokument zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych

Wniosek o wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych zalegalizowanych profesjonalnych tablic(tablicy) rejestracyjnych

Oświadczenie dotyczące profesjonalnej rejestracji pojazdów

Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów

Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa

Wniosek o wymianę dotychczasowych tablic rejestracyjnych na tablice o zmniejszonych wymiarach

Aktualizacja danych dotyczących stacji kontroli pojazdów

Wniosek o wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej w związku z kradzieżą/zgubieniem/zniszczeniem tablicy dotychczasowej

Wniosek o wydanie/zwrot dodatkowej tablicy rejestracyjnej dla pojazdu samochodowego

Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

Legitymacja instruktora

Zgłoszenie reklamacji dokumentu prawa jazdy

Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Aktualny wykaz pojazdów

Wniosek o wydanie wypisów do uprawnienia (licencja, zezwolenie)

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego

Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Informacja o wygaśnięciu uprawnienia

Wniosek o wydanie wtórnika wypisu

Wniosek o wydanie wtórnika uprawnienia

Aktualizacja dokumentów zgłoszonych do uprawnienia

Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wniosek o zmianę licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wniosek o wydanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Oświadczenie zarządzającego transportem drogowym w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji (przedsiębiorca, członkowie zarządu) - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką, licencja na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, licencja na wykonywanie transportu drogowego samochodem osobowym i pojazdem przeznaczonym do przewozu od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą

Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Oświadczenie zarządzającego transportem drogowym (przedsiębiorca, członek zarządu, pracownik, dyrektor, właściciel, udziałowiec)

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wniosek o udzielenie odstępstwa w toku prowadzonego postępowania w zakresie udzielenia uprawnienia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego / spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej

Oświadczenie zarządzającego transportem drogowym wyznaczonego przez przedsiębiorcę

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców / zatrudnieniu kierowców

Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną

Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na ubieganie się o prawo jazdy

Oświadczenie - informacja o stanie majątkowym osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty z tytułu usunięcia/przechowania/oszacowania pojazdu

Zmiana wpisu w rejestrze działalności regulowanej przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców dotycząca danych ujętych we wniosku o wpis do rejestru OSK

Zmiana zakresu wpisu dokonanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Zgłoszenie zagubienia/kradzieży dokumentu prawa jazdy lub pozwolenia

Zgłoszenie odnalezienia dokumentu prawa jazdy/pozwolenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu prawa jazdy/świadectwa kwalifikacji

Wniosek o skreślenie przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów z rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gliwice

Oświadczenie właściciela pojazdu marki "SAM"

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty

Wniosek o skreślenie przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców z rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gliwice

Aktualizacja danych dotyczących ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru działalności regulowanej

Pełnomocnictwo KM

Prośba o wstrzymanie realizacji dokumentu prawa jazdy

Prośba o wydanie oryginału lub kserokopii dokumentów z teczki kierowcy w zakresie prawa jazdy / świadectwa kwalifikacji

Prośba o wycofanie wniosku o wydanie prawa jazdy

Zgłoszenie zbycia pojazdu

Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego

Wniosek o ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania / skrócenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Wniosek o nadanie numeru nadwozia/podwozia/ramy w pojeździe wykonanym we własnym zakresie (SAM)

Oświadczenie KM

Wniosek o wydanie zaświadczenia do rejestracji pojazdu z powodu utraty dowodu rejestracyjnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu pojazdu znajdującego się w ewidencji pojazdów Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (utrata lub zniszczenie)

Wniosek o dokonanie wpisu/wykreślenia w dokumentach pojazdu informacji na temat zastawu rejestrowego (bankowego)

Wniosek o wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych w związku z kradzieżą / zgubieniem / zniszczeniem tablic (tablicy) dotychczasowych

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis o terminie badania technicznego

Wniosek o wymianę dotychczasowych czarnych tablic rejestracyjnych

Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu

Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

Wniosek o wydanie decyzji kierującej do właściwej stacji kontroli pojazdów celem wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej w pojeździe

Wniosek o nadanie numeru nadwozia/podwozia/ramy

Wniosek o wydanie znaków legalizacyjnych dla pojazdu z powodu ich utraty lub zniszczenia

Wniosek o zwrot/elektroniczne odnotowanie zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Wzór pełnomocnictwa

Formularz wniosku

Formularz skargi

Formularz petycji

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18)

Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)

Wzór oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Wzór oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wniosek o udzielenie ze środków Miasta Gliwice dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, przy zabytku z terenu Gliwic wpisanym do rejestru zabytków

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)

Oświadczenie projektanta dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej

Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej

Pełnomocnictwo AB

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany