Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Druki Aktualne Wydziału Podatków i Opłat 2024

Druki Aktualne Wydziału Podatków i Opłat 2024

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.

 1. Podatek od nieruchomości
  IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz interaktywny
  ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz interaktywny
  ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz interaktywny
  ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
  ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - formularz interaktywny
  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz interaktywny
  ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz interaktywny
  ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz interaktywny
   
 2. Podatek rolny:
  IR-1 Informacja o gruntach
  IR-1 Informacja o gruntach - formularz interaktywny
  ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz interaktywny
  ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz interaktywny
  ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
  ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników - formularz interaktywny
  DR-1 Deklaracja na podatek rolny
  DR-1 Deklaracja na podatek rolny - formularz interaktywny
  ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz interaktywny
  ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz interaktywny
   
 3. Podatek leśny:
  IL-1 Informacja o lasach
  IL-1 Informacja o lasach - formularz interaktywny
  ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach
  ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz interaktywny
  ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach
  ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz interaktywny
  ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach
  ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatnikówa - formularz interaktywny
  DL-1 Deklaracja na podatek leśny
  DL-1 Deklaracja na podatek leśny - formularz interaktywny
  ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz interaktywny
  ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz interaktywny
   
 4. Podatek od środków transportu
  DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
  DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych - formularz interaktywny
  DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
  DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1 - formularz interaktywny
   
 5. Inne formularze:
  PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  OPS-1 Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
  OPD-1 Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
  UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
  OPL-1P Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
  OPO-1 Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego
  OPL-1 Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  PPO-1 Pełnomocnictwo ogólne
  UPL-1 Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatków lokalnych
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy
  Wniosek o zaliczenie wpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
  Wniosek o przyznanie zwolnienia od podatku od nieruchomości- remont elewacji/dachu
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązania podatkowego, zaległości podatkowych, kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
  Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wygaśnięcie należności podatkowej zabezpieczonej hipoteka przymusową lub zastawem skarbowym
   
 6. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i pomoc publiczna:
  Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis
  Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr VII/164/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
  Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr XLIV/925/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dotyczy podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XLIV/925/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
  Oświadczenie - informacja o stanie majątkowym podatnika będącego osobą fizyczną
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - wersja od 01.01.2024 r.
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
  Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr LIII/1100/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
   
 7. Egzekucja administracyjna:
  Wniosek o wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich
  Wniosek o zwolnienie z egzekucji składników majątkowych zobowiązanego
   
 8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. - druk interaktywny *
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r.
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.- druk interaktywny *
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r. do 30 wrzesnia 2020 r. - druk interaktywny *
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. - druk interaktywny *
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. - druk interaktywny *
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Załączniki:

 1. DON-1 dane o nieruchomościach zamieszkałych - formularz obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.
 2. DON-1 dane o nieruchomościach zamieszkałych - formularz obowiązujący do 1 stycznia 2020 r.
  Powyższe załączniki należy dołączyć do deklaracji w  przypadku, gdy deklaracja dotyczy więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej oraz w przypadku nieruchomości wielolokalowych.
 3. DW-1 Dane o podmiotach zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Powyższy załącznik należy dołączyć do deklaracji w  przypadku złożenia  jednej deklaracji łącznie przez wszystkich współwłaścicieli.
 4. DOO-1 - Dane dotyczące odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych
  Do złożenia tego załącznika wraz z deklaracją zobowiązani są właściciele nieruchomości jednorodzinnych. Przedmiotowy załącznik przekazywany jest Wydziałowi Usług Komunalnych UM w Gliwicach, w celu tworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych.
 5. Instrukcja wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


* W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/).
 


Opis:

Druki Aktualne Wydziału Podatków i Opłat 2024

Kategoria sprawy:

PO – Podatki

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Numer karty

PO.3/DP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaciej Szejbal
Data wytworzenia informacji2021-12-31 13:50:40
Informację wprowadził do BIPDorota Rynkiewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2021-12-31 13:50:40
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska22-01-2024 11:41:54
2Aktualizacja formularzaAnna Imbiorska22-01-2024 10:00:22
3Zmiana tytułu dokumentuAnna Imbiorska02-01-2024 14:50:32
4Aktualizacja kartyAnna Imbiorska02-01-2024 14:50:32
5aktualizacja deklaracji za gospodarowanie odpadamiAnna Imbiorska07-04-2023 12:38:35
6Modyfikacja karty usług w WBOKrystyna Kasprzyk05-04-2023 08:59:47
7Zmiana tytułu dokumentuAnna Imbiorska29-12-2022 10:08:41
8Zmiana opisu dokumentuDorota Rynkiewicz31-12-2021 14:39:45
9Zmiany w dokumencieDorota Rynkiewicz31-12-2021 14:39:45
10Zmiana statusu dokumentuDorota Rynkiewicz31-12-2021 14:12:18
11Utworzenie dokumentuDorota Rynkiewicz31-12-2021 13:50:40