Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dotacje na kulturę

Dotacje na kulturę

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Dotacje na realizację zadań z dziedziny kultury i sztuki w trybie konkursowym

Wydział:

Wydział Kultury i Sportu

Co powinienem wiedzieć?

Dotację celową na realizację zadań publicznych miasta z dziedziny kultury i sztuki może otrzymać:

 • organizacja pozarządowa,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnia socjalna,
 • spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub klub sportowy będący spółką działającą na podstawie przepisów ustawy o sporcie, który nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Uprawnione podmioty mogą składać oferty wspólne.

Szczegółowe informacje każdorazowo określane są w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert i dotyczą:

 • rodzaju zadania, które może otrzymać wsparcie finansowe,
 • wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację  tego zadania,
 • zasad przyznawania dotacji,
 • terminów i warunków realizacji zadania,
 • terminu składania ofert (termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert),
 • trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert oraz terminu dokonania wyboru ofert,
 • rodzajów kosztów, które mogą być sfinansowane z udzielonej dotacji.

Otwarte konkursy ofert mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych miasta Gliwice.

Ogłoszenia publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w dziale -> Organizacje pozarządowe (w punkcie "Konkursy i dotacje"), na stronie internetowej Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych oraz są zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Ofertę należy wypełnić czytelnie, wypełniając wszystkie rubryki i podpisaną przez upoważnione osoby złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania organizacji lub podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Termin składania ofert oraz ich rozpatrzenia podawany jest w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Dokumenty wymagane do złożenia oferty realizacji zadania:

 1. Oferta realizacji zadania publicznego (obowiązuje dla konkursów ogłoszonych od 1 marca 2019 r.)
  (poprawnie wypełniony formularz)
 2. w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru bądź ewidencji.

Dodatkowe wymagane załączniki zawarte są każdorazowo w treści ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadania.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Dokładnie przeczytać ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.

Krok 2
Pobrać formularz wniosku.

Krok 3
Wypełnić poprawnie wniosek. Dołączyć wymagane załączniki.

Krok 4
Komplet dokumentów złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, sekretariacie Wydziału Kultury i Sportu lub wysłać pocztą na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Krok 5
Informacja o sposobie rozpatrzenia oferty jest każdorazowo umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gliwice pod ogłoszeniem konkretnego konkursu ofert, na stronie internetowej Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz przekazywana oferentowi w formie pisemnej lub elektronicznie (na adres e-mailowy podany w ofercie).

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Kultury i Sportu, II piętro, pokój 245 lub telefonicznie pod numerem 32-239-12-71, e-mail: ksp@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać pocztą. Należy pamiętać o uzupełnieniu danych kontaktowych w razie ewentualnych pytań do wniosku.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu i przyznania dotacji niezbędne jest stawienie się w Urzędzie celem podpisania stosownej umowy.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Numer karty

KSP.4/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPaweł Staszel
Data wytworzenia informacji2020-07-24 07:55:13
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 07:55:13
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska08-02-2021 09:37:43
2Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach24-07-2020 08:05:05
3Zmiana tytułu dokumentuAlicja Banach24-07-2020 07:55:50
4Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach24-07-2020 07:55:50
5Zmiany w dokumencieAlicja Banach24-07-2020 07:55:50
6Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 07:55:13