Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (pojazd zarejestrowany w Polsce)

Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (pojazd zarejestrowany w Polsce)

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Pojazd zarejestrowany za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - decyzja o nadaniu i umieszczeniu numeru identyfikacyjnego nadwozia/podwozia/ramy dla pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Co powinienem wiedzieć?

Przedmiotową decyzję wydaje organ rejestrujący pojazd na wniosek właściciela pojazdu, który dysponuje jego dowodem własności. Wniosek o wydanie decyzji powinien być wypełniony i podpisany przez właściciela oraz współwłaściciela (jeżeli występuje) przed jego złożeniem. Wydana decyzja jest wykonywana przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów wskazaną we wniosku.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia (pełnomocnictwo pisemne) dołączając do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o nadanie numeru nadwozia/podwozia/ramy
 2. Opinia rzeczoznawcy samochodowego, która powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczyć ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej. Numer identyfikacyjny „RS” rzeczoznawcy musi znajdować się na aktualnej liście rzeczoznawców samochodowych publikowanej na stronie Ministerstwa Infrastruktury: -> lista rzeczoznawców
 3. Oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu;
 4. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej szczegółowe informacje znajdują się w pkt. "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi;
 5. Do wglądu: dowód osobisty strony;
 6. Pełnomocnictwo KM
  - W przypadku, gdy wniosek podpisany przez stronę składa pełnomocnik należy przedstawić:
 • oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa;
 • do wglądu: dowód osobisty pełnomocnika.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za decyzje o nadaniu i umieszczeniu numeru identyfikacyjnego nadwozia/podwozia/ramy dla pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy:  
10 zł Opłata za wydanie decyzji
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy wypełnić wniosek (formularz do pobrania w pkt "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").

Krok 2
Uiścić niezbędne opłaty w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt. "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi;

Krok 3
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach (istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 319 (III piętro));
Komplet dokumentów można przesłać także drogą pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.

Krok 4
W przypadku odbioru decyzji o nadaniu numeru VIN przez pełnomocnika zobowiązany jest on dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt sprawy (wzór pełnomocnictwa określony w pkt. „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?”.

Krok 5
Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę poprzez pocztę tradycyjną lub osobiście w siedzibie Urzędu – o formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 319, III piętro
Telefon: 32-239-11-72
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów można przesłać także drogą pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r.  w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. nr 236, poz. 1401);
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm.);
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.);
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).
 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

KM - Oznakowanie pojazdów

Numer karty

KM.18/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-07-31 11:30:05
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-31 11:30:05
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka11-12-2023 15:37:22
2Aktualizacja publikatora ustawAlicja Białorucka08-12-2023 13:15:42
3Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 12:41:10
4Aktualizacja treści w punkcie dotyczącym trybu odwoławczegoAnna Imbiorska05-07-2023 09:43:36
5Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 09:07:02
6aktualizacja kartyAnna Imbiorska09-05-2023 14:17:35
7aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska06-03-2023 14:31:59
8aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 15:18:48
9Utworzenie dokumentuAlicja Banach31-07-2020 11:30:05