Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - Skarb Państwa

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - Skarb Państwa

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - Skarb Państwa

Co powinienem wiedzieć?

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest przyznawana osobie fizycznej (użytkownikowi wieczystemu), której przeciętny dochód miesięczny na jednego członka rodziny osiągnięty w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata, nie przekroczy połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jest ogłaszana komunikatem Prezesa GUS na początku lutego danego roku. Bonifikata jest przyznawana na okres jednego roku i wynosi 50% opłaty rocznej. Oznacza to, że jeśli użytkownik wieczysty otrzyma bonifikatę, to będzie zobowiązany do  zapłaty połowy opłaty rocznej za ten rok i w przyszłym roku musi ubiegać się o nią ponownie. Bonifikata dotyczy tylko nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe (np. lokal mieszkalny, dom).  Nie dotyczy nieruchomości użytkowych oraz garaży. W przypadku spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych bonifikata może być udzielona w postaci ulgi w opłatach eksploatacyjnych. Bonifikata w tym przypadku udzielana jest proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez uprawnionych do bonifikaty.

Kto może załatwić sprawę?

O bonifikatę może ubiegać się użytkownik wieczysty nieruchomości, lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku, gdy jest kilku użytkowników wieczystych danej nieruchomości, wniosek składa jedna osoba. W przypadku spółdzielczych praw do lokali, wnioskodawcą  jest spółdzielnia mieszkaniowa proporcjonalnie do powierzchni lokali  zajmowanych przez uprawnionych do bonifikaty.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Po ogłoszeniu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przez Prezesa GUS, można składać wnioski o bonifikatę. Termin ich składania upływa 1 marca. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od ilości złożonych wniosków w danym roku oraz od ich poprawności. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, strona wzywana  jest do uzupełnienia z wyznaczeniem 14 dniowego terminu. Jeśli braki we wniosku nie zostaną uzupełnione w terminie, sprawa zostaje rozpatrzona negatywnie, tzn. bonifikata nie jest udzielona. Przewidywany termin załatwienia sprawy to 1 miesiąc, od momentu zgromadzenia pełnej dokumentacji.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Dokumenty niezbędne do ubiegania się bonifikatę:

 1. Wypełniony wniosek (dostępny na stronie internetowej w okresie ubiegania się o bonifikatę, lub w urzędzie);
 2. Zaświadczenia o dochodzie uzyskanym przez wszystkich członków gospodarstwa domowego (zameldowanych pod danym adresem) w roku poprzedzającym rok, za który wnoszona ma być opłata
 • dla emerytów i rencistów: zaświadczenie z ZUS lub odcinki z 12 miesięcy lub rozliczenie roczne PIT-40 (nie może być to decyzja);
 • dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: zaświadczenie od pracodawcy, rozliczenie roczne PIT-11;
 • dla osób bezrobotnych: zaświadczenie z Urzędu Pracy;
 • dla osób pełnoletnich uczących się: zaświadczenie ze szkoły/uczelni, lub oświadczenie o braku dochodów;
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
 1. Oświadczenie użytkownika/współużytkownika o wysokości dochodów oraz ilości osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym tzn. zameldowanych pod danym adresem, wspólnie zamieszkujących i związanych więzią gospodarczą.

Dokumenty powinny być złożone w oryginałach, bądź poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę. Poświadczenie zgodności następuje poprzez umieszczenie na każdej stronie dokumentu adnotacji: poświadczam za zgodność z oryginałem wraz z datą i podpisem poświadczającego.
Oświadczenia powinny być złożone pod odpowiedzialności karną zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Skompletowanie niezbędnych dokumentów.

Krok 2
Wypełnienie i złożenie wniosku wraz z dokumentami w Biurze Podawczym Urzędu, lub nadanie w Placówce pocztowej.

Krok 3
Rozpatrzenie wniosku – udzielenie bonifikaty bądź odmowa udzielenia bonifikaty (w każdym przypadku wnioskodawca otrzymuje pisemną informację na wskazany we wniosku adres).
w przypadku gdy wnioskodawca po wezwaniu do uzupełnienia braków wniosku, nie uzupełni go w wyznaczonym terminie wniosek zostaje załatwiony odmownie. Informacja o tym znajduje się w wezwaniu do usunięcia braków formalnych.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 • w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21;
 • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A, parter, pok. 4;
 • telefonicznie 32/338-64-19
   

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek  wraz z niezbędnymi dokumentami może zostać przesłany pocztą.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Art. 74, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych

Kategoria sprawy:

GN - Użytkowanie wieczyste

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

GN.2/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćUrszula Drewniak
Data wytworzenia informacji2020-07-23 13:36:50
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 13:36:50
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka16-01-2024 14:44:37
2aktualizacja opisu linkuAnna Imbiorska15-03-2023 09:20:34
3aktualizacja RODOAnna Imbiorska15-03-2023 08:43:48
4Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk16-12-2022 13:28:55
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 13:36:50