Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - miasto Gliwice

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - miasto Gliwice

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – miasto Gliwice

Co powinienem wiedzieć?

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest przyznawana osobie fizycznej (użytkownikowi wieczystemu), której przeciętny dochód miesięczny na jednego członka rodziny osiągnięty w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata, nie  przekroczy połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  jest ogłaszana komunikatem Prezesa GUS na początku lutego danego roku. Bonifikata jest przyznawana na okres jednego roku i wynosi 50% opłaty rocznej. Oznacza to, że jeśli użytkownik wieczysty otrzyma bonifikatę, to będzie zobowiązany do  zapłaty połowy opłaty rocznej za ten rok i w przyszłym roku musi ubiegać się o nią ponownie. Bonifikata dotyczy tylko nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe (np. lokal mieszkalny, dom).  Nie dotyczy nieruchomości użytkowych oraz garaży. W przypadku spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych bonifikata może być udzielona w postaci ulgi w opłatach eksploatacyjnych. Bonifikata w tym przypadku udzielana jest proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez uprawnionych do bonifikaty.

Kto może załatwić sprawę?

O bonifikatę może ubiegać się użytkownik wieczysty nieruchomości, lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku, gdy jest kilku użytkowników wieczystych danej nieruchomości, wniosek składa jedna osoba.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Po ogłoszeniu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przez Prezesa GUS, można składać wnioski o bonifikatę. Termin ich składania upływa 1 marca. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od ilości złożonych wniosków w danym roku oraz od ich poprawności. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, strona wzywana  jest do uzupełnienia z wyznaczeniem 14 dniowego terminu. Jeśli braki we wniosku nie zostaną uzupełnione w terminie, sprawa zostaje rozpatrzona negatywnie, tzn. bonifikata nie jest udzielona. Przewidywany termin załatwienia sprawy od momentu zgromadzenia pełnej dokumentacji 1 miesiąc - z  zastrzeżeniem możliwości wydłużenia, w przypadku gdy strona nie uzupełni wszystkich braków jednorazowo.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Dokumenty niezbędne do ubiegania się bonifikatę:

  1. Dokumenty poświadczające uzyskiwane dochody wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy/ców.

Dokumenty powinny być złożone w oryginałach, bądź poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę. Poświadczenie zgodności następuje poprzez umieszczenie na każdej stronie dokumentu adnotacji: poświadczam za zgodność z oryginałem wraz z datą i podpisem poświadczającego.
Oświadczenia powinny być złożone pod odpowiedzialności karną zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Skompletowanie niezbędnych dokumentów.

Krok 2
Wypełnienie i złożenie wniosku wraz z dokumentami w Biurze Podawczym Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub ul. Jasnej 31A lub nadanie w Placówce pocztowej lub dostarczenie drogą elektroniczną

Krok 3
Rozpatrzenie wniosku – udzielenie bonifikaty bądź odrzucenie wniosku (w każdym przypadku użytkownik dostaje pisemną informację na wskazany we wniosku adres).
W przypadku gdy wnioskodawca po wezwaniu do uzupełnienia braków wniosku, nie uzupełni go w wyznaczonym terminie wniosek zostaje załatwiony odmownie. Informacja o tym znajduje się w wezwaniu do usunięcia braków formalnych.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

  • w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21;
  • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A, parter, pok. 10;
  • telefonicznie 32-338-64-18
     

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek  wraz z niezbędnymi dokumentami może zostać złożony w Biurze Podawczym Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub ul. Jasnej 31A lub nadany w Placówce pocztowej lub przesłany drogą elektroniczną przez platformę ePUAP, klikając w link: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Art. 74, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

GN - Użytkowanie wieczyste

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

GN.1/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćGrażyna Dziambor
Data wytworzenia informacji2020-07-23 13:30:20
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 13:30:20
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja opisu linkuAnna Imbiorska15-03-2023 09:23:25
2aktualizacja RODOAnna Imbiorska15-03-2023 09:01:23
3Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk16-12-2022 13:41:50
4Zmiana tytułu dokumentuKrystyna Kasprzyk16-12-2022 12:45:45
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 13:30:20