Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Danych Osobowych


Informacje szczegółowe o przetwarzaniu danych osobowych


Informacja ogólna1 o przetwarzaniu danych osobowych

Dane Administratora Danych

Administratorem Danych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach:

 • poprzez adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
 • listem na adres: Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
 • na adres skrzynki ePuap Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • realizacji zadań własnych bądź zleconych nałożonych przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
 • zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
 • na podstawie wyrażonej przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem:

 • Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 • Podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

 • Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym  przepisami prawa.
 • Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:

 • Wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody

 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie.
 • Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

Sposoby realizacji przysługujących praw

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:

 • składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 • drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane jeśli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami wynikającymi z tych przepisów.
 • Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy uniemożliwi jej zawarcie.
 • Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uniemożliwi realizację usługi.
 • Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych dodatkowych w tym kontaktowych może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania, nie wpływa także na realizację usługi, jednakże może utrudnić kontakt.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r


Przepisy prawa


Współadministracja - zasadnicza treść uzgodnień udostępniona podmiotom, których dane dotyczą zgodnie z art. 26 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)


Informacja dotycząca dokumentów przechowywanych w archiwum zakładowym

Na podstawie art. 22 b Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie:

 • art. 16 RODO w taki sposób, że Administrator przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 • art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO, w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

Wykonanie przez Administratora obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 RODO następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.


 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPrezydent Miasta Gliwice - administrator danych
Data wytworzenia informacji2020-05-22 06:26:21
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-25 09:38:53
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieMałgorzata Turejko07-02-2024 11:58:44
2dodano informację dotyczacą dokumentów w archiwumMałgorzata Turejko07-02-2024 11:55:10
3aktualizacjaMałgorzata Turejko02-10-2023 08:37:27
4aktualizacja dokumentuMałgorzata Turejko30-03-2023 14:06:57
5aktualizacjaMałgorzata Turejko23-02-2023 15:59:19
6dodano uzgodnienia współadministratorówMałgorzata Turejko14-04-2022 12:15:33
7dodano klauzulę informacyjną RODO dla obywateli UkrainyMałgorzata Turejko05-04-2022 09:24:23
8Zmiany w dokumencieMałgorzata Turejko22-11-2021 13:17:05
9Tomasz Bartel12-11-2021 13:13:58
10Wprowadzanie informacjiPiotr Sojka30-06-2020 10:00:19
11Zmiana opisu dokumentuPiotr Sojka30-06-2020 10:00:19
12Tomasz Bartel29-06-2020 12:45:02
13Zmiana opisu dokumentuTomasz Bartel29-06-2020 12:45:02
14Wprowadzanie danychPiotr Sojka29-06-2020 11:23:27
15Zmiana opisu dokumentuPiotr Sojka29-06-2020 11:23:27
16Zmiany w dokumencieTomasz Bartel29-06-2020 10:57:30
17Utworzenie dokumentuTomasz Bartel22-05-2020 06:26:21